Mar 182015
 

ንጕዳይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ንኸጻሪ ዝተመዘዘ ኣካል ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጀነቭ ዘቕረቦ ጸብጻብን ክስን ብወኪል መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋህበ መልስን ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወኪላት ዘቕረቡዎ ርእይቶን ብደቂቕ ተኸታቲለዮ። ከም ኤርትራዊ ዜጋ ከኣ  ሓፊረ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓዚነ። እቶም ንጕዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምሩ ዝተመዘዙ ልኡኻት ሕቡራት ሃገራት ዘቕረቡዎ ጸብጻብ፡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገሩ ምእታው ስለዝኸልከሎም እቲ ሓበሬታታት ካብቶም ኣብ ስደት ዘለዉ ደቂ ሃገር ዝኣከቡዎ  ምዃኑ ገሊጾም። መንግስቲ ኤርትራ ክኣ ነቲ ካብ ዜጋታቱ ብተዘዋዋሪ ዝቐረበሉ ክሲ ፈትዩ ድዩ ከይፈተወ ክምልስ ሰሚዕና። Continue reading »

 Posted by at 3:03 am
Mar 122015
 

[email protected]
03/11/2015 ብዕድመ ዝንኣሱ፡ ደቅና ይኹኑ ካልኦት፡ ጌጋ ክገብሩን ወይ’ውን ብተደጋጋሚ ክፍጽሙ እንከለዉ፡ ትገንሖም፡ ትቐጽዖምን
ካብኡ ሓሊፍና፡ እቲ መዓልታዊ ንመዘናግዒ ዝጥቀምሉ መጻወቲታት ኮነ፡ ኮምፒተር፡ ንግዚኡ ትሕድጎምም። ምኽንያቱ እቲ
ዝገበርዎ ጌጋ ንዳግማይ ግዜ ከይገብርዎ ብዝብል ኣመት። ደቂ 40ን 50ን ዓመትን ግን ኮነ ኢሎም ጌጋ ክፍጽሙ እንከለው፡ እንታይ ትገብሮም? ዝብል ዓብይ ናይ ኢሂን ምሂን ዘተኣብዛ ከተማ ቶሮንቶ ኪካየድ ቀንዩ።እሞ ኣንበብቲ ብወገንኩም እንታይ ትብሉ?
ቶሮንቶ ዋና ከተማ ካናዳ ዘይኮነት፡ ብብዝሒ ህዝቢ ዝቕመጠላ ከተማ ከም ምዃና መጠን፡ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ
ስደተኛታት በብኮማዊ ማሕበሮም ተጠርኒፎም መዓልታዊ መነባብሮም ዘካይድሉን፡ ጥርኑፍ ሓይሊ ዘለዎ ማሕበር ኮም
መስሪቶም፡ ንመንነቶምን ክብሮም፡ ንባህሎምን ቋንቋኦምን ካብ ወላዶ ናብ ውሉድ ዘማሓላልፍሉ ምችእቲ ከተማ እያ።
ብዝሒ ህዝቢ ከተማ ቶሮንቶ ክሳብ 2.9ሚሊዮን በጽሂሉ ኣብ ዘሎ፡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ከኣ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
ኣዳወሰኸ ምዃዱ ኣይተርፍን። Continue reading »

 Posted by at 3:29 am
Mar 122015
 

03/11/2015 እቲ ፖለቲካ ሃገርና መቸም ከምቲ ንከታተሎ ዘሎና ኰይኑ እንድዩ ኣብዚ እዋን’ዚ እቲ ንሃገረይን ህዝበይን እጠቅምዩ ዝብሎ ህዝቢ ንኽዋስኣሉ ኣብ ኢንተርነት ክሓናጥጥ እንተዘይኰይኑ ኣነ ብፍላይ ኣብ ስልጣን ክመጽእ ዝቃለሰሉን ዝጕስጕሰሉን ናይ ፖለቲካ ውድብ ወይ ጸግዒ የብለይን። ዋላ እዚ ዘሎ ስርዓት ኣስመራ እውን ኣብ ልቡ ተመሊሱ ንህዝቡ እንተዝኽሕስን እንተዘቕስንን ዝገበርኩዎ ጌጋ እንተልዩ ንህዝበይ እቕሬታ እሓትት ኣሎኹ። ሰላም ንግበር ንዑ ቅረቡ ንሰማማዕ፡ ሓድነትና ነትርር፡ ሓቢርና ሃገርና ነማዕብል፡  ኢሉ መንፈስ ትሕትናን ልዝብን ምስ ህዝቡ ሓደ ኢሉ እንተዝጅምርን ከኣ ገበን  እንተለዎ እቲ በደሉ ዝፈልጥ  ከሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ የምጽኣዮ ኢለ ምስኡ ጠጠው ምበልኩ። ነዚ ከኣ ፍትሒ እምበር ምምብርካኽ ኣይምቘጸርኩዎን። እዚ ክብል ከሎኹ ግን ነቲ ናይ ትማሊ ውድብ ናይ ሎሚ መንግስቲ ኤርትራ ምስኡ ዝዓበኹን ኣጸቢቐ ውሽጡን ውሻጠኡን ዝፈልጦን ምዃነይ  ከም ዘይዘንጋዕኩ እናረጋገጽኩ ኢየ። Continue reading »

 Posted by at 3:25 am
Mar 072015
 

piammetingThursday, February 26, 2015 ለባማት  ወለዲ ብድሕሪ ሞቶም  ደቆም  ብውርሻ  ከይስሓሓቡን ከይብኣሱን ብሂወቶም  ከለዉ የመሓድሩዎም።   ይውሓድ  ይብዛሕ ንሶም ምስ ሞቱ ንዘለዎም  ንብረት ብኸመይ ከም ዝማቐሉዎ እውን ከሎ ጌና  የረድኡዎምን ይላበዉዎምን። ለባም መንግስቲ እውን ከምኡ ብድሕሪኡ ሃገር ከይትመቓቐልን ህዝቢ ከይፈናጨልን እታ ሃገር ብኸመይ ንመጻኢ ወለዶ ብሰላም  ከም ትመሓላልፍ  ብቕዋምን ብሕግን ንዳሕረዋይ ወለዶ ከም ትሰጋገር መሰረት የንጽፍ። ኤርትራውያን ግን ነዚ ኵሉ ኣብ ግምት ኣእትዩ ምስ ህዝቡ ዝዋሳእን እዛ ብዙሓት ጀጋኑ ዝተሰውኡላ ሃገር  ቀጻሊ ሰላምን ፍትሕን ዝነግሰላ ክትከውን መንግስቲ ክሰርሓሉን ክጽዕረሉን ከምኡ’ውን መብዛሕትኡ ህዝቢ  ከም ሓደ ዓቢ ኣገዳሲ ጕዳይ ርእዩ ክስከፈሉን ክግደሰሉን ኣይትርእን እሞ የተሓሳስበካ።   Continue reading »

 Posted by at 12:01 am
Mar 062015
 

PIA2014int4erview2015-03-06 ኣብ ኤርትራ ሓረስታይ ይኹን ሸቃላይ ተመሃራይ ይኹን ወትሃደር ከምኡ’ውን ነጋዳይ ይኹን ነዳቓይ መዓልታዊ ስራሑ እናካየደ ዝወለዶም ደቁ ሓቝፉ ቀሲኑን ትሓጕሱን ኣብ ሃገሩ ብሰላም ክነብረሉ ዘይክእል ዘሎ ምኽንያት እንታዩ? ከምቲ ደጋጊመ ዝሰምዖ ገለ ገለ ሰባት መንግስቲ ቅዋምን ሕግን ለውጥን ብምግባር ሰብ ቀሲኑ ዝሓድረሉ ኵነታት ከይፈጥር ኣቲ ናይ ወያነ ‘’ኣይሰላም ኣይኵናት’’ ስለዝዓንቀፎ ኢዩ ይብሉ። ፕረሲደንት ኢሳያስ ከም ዝበሎን ዘረጋገጾን ግን ምስ ኢትዮጵያ ዘሎና ናይ ዶብ ጕዳይ ከም ዝተወድኤን እቲ ብሕጊ ዝተፈረደልና መሬትና ከኣ ውዒልና ሓዲርና ክንመልሶ ምዃንና ዘረጋግጽ ኢዩ። ወያነ እውን እንተዀኑ ኣብ መሬትና ተቐሚጦም ስኣን ዓቕምናን ሓይልናን ኣሽሓት መስዋእቲ ዝኸፈልናሉ መሬትና ኣብ ኢዶም ሒዞም ብንዕቀት እናባጨዉ እንታይ ኰንና ኢሎም ንኤርትራ ክወሩን ክሳገሩን? ንምዃኑኸ ወያነ  ኣይኰነንዶ ንኤርትራ ክወሩስ ንባዕሎም ኣብ ምንታይ ኵነታት ኢዮም ዘለዉ? እሞ ህዝቢ ኤርትራኸ ንወያነ ኮነ ካልኦት ጸላእቲ ክከላኸልን ዶባቱ ክሕሉን ዝኽእል ምስ ዝቐስንን ዝሕይልን ድዩ ምስ ዝስደድን ተስፋ ዝቘርጽን? እቲ ቀንዲ ጸገም ኰይኑና ዘሎ  እንታዩ? Continue reading »

 Posted by at 7:41 pm
Mar 062015
 

12/24/2013   መእተዊ

እዚ ጽሑፍ’ዚ ፡ ነቶም ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተወስኑ ፡ ዘይሕጋውያንን ዘይፍትሓውያንን  ተጻብኦታት ፡ ኣንጻር ኤርትራ ዘቕንዑ ክልተ እገዳታትን ካልኦት ብዝተፈላለየ መልካዓት ክቐርቡ ዝጸንሑን ዘለዉን ዘየቓርጹ ተንኮላትን ዝፈጥርዎ ሳዓቤናታትን ብዝበለጸ ክትዓት ክካየደሎም ንምትብባዕ ተባሂሉ ዝቐረበ ጽሑፍ እዩ ። እዞም ማዕቀባት እዚኣቶም ብመሰረቶም ብሓሶትን ብተንኮላትን ተኣሊሞም ፡ በቶም ግስጋሰን ሰላምን ኣብ ዞባና ዘይደልዩ ኣካላት ተቓሚሞም ፡ ዝተሰርሑ ብምዃኖም ሓቂ ክድፈን ስለዝተመርጸ እንተዘይኮይኑ ፡ ክሳብ ኣብዚ ጊዜ’ዚ ከይተላዕሉ ክጸንሑ ኣይንተገቡኡን ነይሮም ፡ ካብ መጀመርታኡ’ውን መሰረት ዝነበሮም ኣይኮኑን ። Continue reading »

 Posted by at 7:16 pm
Mar 012015
 

26 February 2015

The Committee on the Elimination of Discrimination against Women today considered the fourth and fifth periodic reports of Eritrea on its implementation of the provisions of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Continue reading »

 Posted by at 6:10 am
Feb 222015
 

Indian Ocean Newsletter…N°1397 – 13/02/2015
The traditional Issa elder Moustapha Mohamed Ibrahim, based in Dire Dawa, has drawn the wrath of Addis Ababa.
The creation of three kebele (small administrative entities) administered by the Issawithin the Afar Regional State is a cause of ongoing concern for the Ethiopian authorities. During his official visit to Djibouti on 7 February, Ethiopian Prime MinisterHailemariam Desalegn asked Djibouti President Ismaïl Omar Guelleh (Issa) to intervene with the Ethiopian Issa. Continue reading »

 Posted by at 2:44 pm
Feb 212015
 

02/21/2015 ሃገርና ብሰንኪ ናይ ዶብ ዘይምሕንጻጽ ይኹን እቲ ዘይሕጋዊ ማዕቀብ እናተባህለ ዝዝረበሉ ንሓያሎይ ዓመታት ከምቲ ዝግብኣን ዝድለን ትምዕብል ከም ዘየላ ባዕሉ ፕረሲደንት ኢሳያስ ብተደጋጋሚ ዝገለጾ ጕዳይ ኢዩ። ጕዳይ ዶብ ከይትሓንጸጸ እናተባህለ ንሃገርን ህዝብን ዘነባብርን ብሕጊ ዝጥርንፍን ቅዋም ከይትግበር ሓንጊድካ ኣይንቕድሚት ኣይንድሕሪት ኣብ ሓደ ጠጠው ኢልካ  ሃገርካ እናዕኖኻን ህዝብኻ እናጥፋእካን ምንባር  ከኣ ብርእይቶይ ነቲ ጸላእትና Continue reading »

 Posted by at 5:45 am
Feb 162015
 

02/15/2015 ኣብ ዝሓለፈ እዋን ‘’ካብዘን ክልተሰ ኣየነይቲ ኢያ እታ ሓቀኛ ኤርትራ?’’ ብዝብል ኣርእስቲ  ዝጅምር ዓንቀጽ ኣቕሪበ ምንባረይ ዝዝከር ኢዩ። እወ ህዝብና ብብረት ጥራሕ ንሰላሳ ዓመታት ዝኣክል  ተቓሊሱን ተሰዊኡን ዝረኸባ  ካብ መግዛእቲ ባዕዳውያን ናጻ ዝዀነት ኤርትራ ትበሃል ልዑላዊት ሃገር ከም ዘላትና ብፍላይ ኣብዚ ሎምቅነ ናይ መበል ዕስራን ሓሙሽተን  ዓመታት ናይ ፈንቅል ኢዮበልዩ ዓወት ኣብ ነብዕለሉ ዘሎና እዋን ምዃኑ ከይጠቕስኩዎ  ክሓልፍ ኣይደልን። ሃገር  ኣላትና ክንብል እንተዀይኑ ግን  እታ ሃገር ይሕመቑ ይንፍዑ ትፍተዎም ትጽልኣዮም ደቃ ስለዝዀኑ ንዅሎም ነቶም ደቂ ሃገር ብቕዋምን ብማዕርነትን ብሕግን ተናብርን ትእክብን ትግደስን  ክትከውን ኣለዋ ዝብል እምነት ኣሎኒ። ። Continue reading »

 Posted by at 1:28 am