Feb 132012
 

“ኣናጹ ዝበዝሔኦ ደምበ ተቓዉሞ ላስ ቬጋስ”

 ወናኒ መርበብ ሓቤሬታ ዓዋተ ዳት ካም ኣቶ ሳልሕ ቓዲ ነቲ ኣብ ዉሽጢ ደምበ ተቓዉሞ ዝግበር ዘሎ ኢፍትሓዊን ኢዲሞክራስያዉን ኣሰራርሓ ኣመልኪቱ ብዕለት 12 ወርሒ 2 ኣብ ዓዋተ ዳት ካም “ኣናጹ ዝበዝሐኦ ቤት ጽሕፈት” ብዝብል ኣርእሰቲ ጺሒፉ ኣሎ። ቐጺሉ’ዉን ነቲ ናይ ሲቪካዊ ማሕበር ላስ ቬጋስ ተበጊሱሉ ዘሎ ” ደጊምሲ ቑስልና ኣይንሐብእን ፈዉሲ ድኣ ነናድየሉ’ምበር” ዝብል ቑኑዕ መርገጽ ብምድጋፍ ኣቶ ሳልሕ ቓዲ “ዋላ ህግደፋዉያን ዳንኬራ ይግበሩ ዋላ’ዉን እታ ሞጎጎ ትትሓምሽሽ ክሳብ እተን ኣናጹ ዝጭፍለቓ”ብማለት ብዛዕባ ኣብ ዉሽጢ ደምበ ተቓዉሞ ዝረኤ ግዕዘይ ስራሕ ንህዝቢ ከቓልዖ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። Continue reading »

 Posted by at 3:58 am