ምዝዛም ድራማ ማይጨሎ ንምውላድ ተወሳኺ ድራማ

ኣለምሰገድ
15 መስከረም 2022
ብህግደፍ እንዳተመወለት ንነዊሕ እዋን ኣብ መበል 133 ክፋላ ዝተዛዘመት ብ “ማይጨሎ” ትፍለጥ ተኸታታሊት ፊልም ንተዋሳእቲ ሽልማት ክትህብ ብዙሕ ምድላዋት ቀንይዋ ። እዛ ብደበሳይ ወልዱ ዝተደርሰት ተኸታታሊት ፊልም ብሓቂ ኣብ መነባብሮ ሂወት ደቂ ሰባት ብዝግባእ እንዳተረኸት ተዘናግዕ ምንባራ ዝከሓድ ኣይነበረን ። ኮይኑ ግን እቲ ትሕዝቶ ኣብ ብርግኣት ንዝነብር ህዝብን ሕብረተሰብን እምበር ኣብ ሻቅሎትን ወትሩ ኩናትን ፍርሕን ንዝነብር ህዝብናስ ክሳብ ክንደየናይ ክውን ከይከውን ። በቲ ኾይኑ በቲ ግን ብዛዕባ ትሕዝቶን ተቀባልነትን ናይ’ዛ ፊልም ዘይኮነስ ብዛዕባ ኣብ ምዝዛማ ዝረአ ዘሎ ዘይንቡር ተርእዮን ዕላምኡን ገለ ክብል ስለዝደለኹ ኢየ ።

ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ኣካይድኡ ምስ ንዕዘብ በቲ ናቱ ድልየት ጥራይ ክንከይድ ዝጽዕት ኮይኑ ምናልባት ዘይሰልጦ ክመስል ከሎ ድማ እንዳዘናግዐ ብምድንጋር ናብቲ ከይሲ ዝኮነ ድሌታቱ ክወስደና ኢዩ ዝጽዕት ። ክውዕየካ ብማንካ እንክዝሕል ብኢድካ ከምዝብልዎ ድማ ንገለን ብምህዳድን ምፍርራሕን ምእሳርን ከርዕመና ክጽዕት ከሎ ንገለ ድማ ብምድንጋርን ምቅብጣርን ኣብ ጥሙሓቱ ክሸኽለና ኢዩ ዝፍትን ።

ህግደፍ ንኣባላት ተዋሳእቲ ፊልም ማይጨሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ንርእዮ ብ Oscars Red Carpet ዝፍለጥ ኣገባብ ንሽልማት ከዳልዎም ንዕዘብ ። ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ጥሜትን ፍርሕን ተሸሚሙ ኣብ ዘለወሉ እዋን ድማ ከምዚ ዓይነት ጽምብል ምግባር ብሓቂ ዝትንክፍ ነገር ኢዩ ። ይበሃል ኢላ ድሙ ተዃሒላ ከምዝብልዎ ድማ ነቶም ኣባላት ማይጨሎ ኣብ ለመዚን ኣስፊሩ ብትራፊክ ፖሊስ እንዳ ዓጀበ ካብ ሲነማ ኣስመራ ናብ ምምሕዳር ኣስመራ (ማዛጋጃቤት ነበር) ከምዝበጽሑ ጌሩ ። ኣባላት ማይጨሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሆሊ ውድ ንርእዮ ኣልባሳቶም ፍልይ ብዝበለ መልኽዕ ተኸዲኖም ፈጨጭ እንዳበሉ ካብ ለመዚን ክወጹ ከለው ንዝረኣየ ሰብ ደቂ ሓንቲ ስልጥንቲ ኣብ ሰላምን ቅሳነትን ትነብር ሃገር ኢዮም ምበለ ። ግደ ሓቂ ግን ደቂ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ህዝባ ዝሳቀዩላን ዘእውዩላን ሃገር ሙኻኖም ኢዩ ። ኣባላት ማይጨሎ ብኽብሪ ነቲ ተነጺፍሎም ዘሎ ምንጻፍ እንዳረገጹን ዕምባባ እንዳተዋህቦምን በብተራ ቃለመሕትት ክገብሩ ከለው ድማ ወይ ሰብ ደቀይ ብምባል ኣብ ባሕሪ ሓሳብ ክትጥሕል ትግደድ። ነዛ ሃገር ከምጽኡ ኩሉ ሂወቶምን ግዚኦምን ዝወፈዩ ክንድዚ ክብሪ ዘይረኸቡላ ሃገር ኣብ ፊልምታት ተዋሲኦም ኢልካ እሞ ድማ ኣብ ጥራይ ጎልጎል ክንድዚ ፈንጣሕጣሕ’ሲ ኣየሕንኽን ዶ ? ንሙኻኑ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ግምት ዝኣቱ ዘሐብን ፍርያት ሕርሻ ይኹን ፍርያት ፋብሪካ ዘይብላ ክነሳ ብድራማታት ነተን ኣዝየን ዝሰልጠና ሃገር ክትወዳደረን ምድላያስ ናይ ሰማይ ይትረፍክን ናይ ምድሪ ይባርኸልክን ዘየብል መኣስ ኮይኑ ።

ምዝዛም ፊልም ማይጨሎ እዚ ኩሉ ፍልይ ዝበለ ተኣንጎት ተሸብሸብ ግን እንታይ ኢዩ ጣቑኡ ? ኢልካ ምሕታት ግን ግቡእ ኮይኑ ይስምዓኒ ። ነዚ ምዝዛም ድራማ ካልእ ድራማ ይስረሓሉ ምህላው ድማ ንኣካይዳ ህግደፍ ዝፈልጥ ኣይክወሎን ኢዩ ። ነዞም ሕጂ ወለል ሰለል ዘብሎም ዘሎ ተዋሳእቲ ኣብ’ቲ ቀንዲ ድሌቱ ንሕብረት ኤርትራ ምስ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ከዋስኦም ስለ ዝደሊ ዘሎ ኢዩ ዘዳልዎም ዘሎ ። ህግደፍ ዝጎየሉ ዘሎ ናይ ምድማር ቀጸላ ብስራሓት ስነ-ጥበብ ክፍለም ከምዘለዎ ቅድሚ ሕጂ ኣተምቢሁ ምንባሩ ይዝከር ። ኤርትራውያን ደረፍትን ተዋሳእትን ምስ ኢትጵያውያን መዛንኦም ብምትሕንፋጽ ከይደንጎየ ናይ ኣንድነት ድራማ ከርእየና ሙኻኑ ዘማትእ ኣይመስለንን ። ህግደፍ ዘይተሓዝ ሒዝዎ ኣብ ዓዘቅቲ ኹናት ተሸሚሙ ስለዘሎ ኢዩ ምበር ንህዝብና ዘጉሂ ስራሕ ንምስራሕ ፈጺሙ ኣይደቀሰን ። ስነጥበብ ሃገርና መሳርሒ ጥሙሓት ህግደፍ ካብ ሙኻን ምጥንቃቕ ከድሊ ኢዩ’ ሞ ተዋሳእቲ ማይጨሎ ከይዕሸው ዘለኒ ተስፋ ብምግላጽ ጽሑፈይ ክዛዝም ።

ሰላም ቅነ

ኣለምሰገድ
15 መስከረም 2022