ለባማትን መስተውዓልትን ዝደሊ እዋን

ህግደፍ ኣብ ዕርበቱ ዘይወጽእ ጽልኢ ተኺሉ ክኸይድ ህርድግ ይብል ከምዘሎ ምስትውዓልና ከድሊ ኢዩ ። ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆል ከምዝበለት ተበላጺት ኣድጊ ህግደፍ ብድሕሪኡ ገዲፍዎ ክኸይድ ዝደሊ ዘሎ ጽልእን ቅርሕንትን ብ ስነ-ጥበብን ብገለ ገለ ካብ ንሰብ ንኣራዊት ዝቀርቡ ደገፍቱን ኣቢሉ መርዚ ክነዝሕ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ ።

ለንቀነ ኣብ መሳኹቲ መራኸቢ ብዙሃን ንኽትሰምዖ ዘስኻሕክሕ ንሰምዕ ኣለና ። ህግደፍ ክልተ ዝኣፉ ሴፍ ተጠቂሙ ንህዝብና ክሰሃሊ መዲቡስ ካብ ዝሰርሕ ግዜ ኣይውሓድ እምበር ከምዚ ናይ ለንቀነ ጌሩ ኣብኡ ዘፍለጠ ጽላለ ግን ኣይተራእየን ። እንተ ተመሰለሉ ንህዝቢ ኣደናጊሩ ሃገርና ናብቲ ፈጺሙ ደልሃመት ክመልስ እንተዘይሰለጠ ድማ ምስ ጎረባብትና ደም ተኺሉ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ተኺሉና ክኸይድ ኢዩ ድማ እቲ ድሌቱ ። ብኮመዲያን ዳዊት ኢዮብ ዝተዳለወት ” ደበበ” ዘርእስታ ፊልም ቀደም ዝሓለፍናዪ ቃልሲ ኣንጻር ደርጊ ከዘኻኽር እንዳመሰለ ዝድርብዪ ዝነበረ ጽዩፍ ዘረባ እንታይ ዕላማ ኣለዎ ? ኣብቲ ፊልም “ከንፋር” ዝብል ቃል ከቶ እንታይ ኢዩ ዕላምኡ ? ምስ ኣምሓሩ ኢድን ጋንትን ኾይኑ እንዳሰርሐ ከብቅዕ ንመን ንምዕሻው ኢዩ ከንፋር መንግስቱ ክንኣሊ ኢና ንቃለስ ዘስምዕ ቃልሲ ንምዝኽኻርና ዝድለ ዘሎ ። እቶም ኣምሓሩ’ኸ ነዚ ዝዝርጋሕ ዘሎ በትሪ ጽልኢ ንኸልዕሉ ኣይገብሮም ዶ ? እቶም ዝጽረፉ ዘለው ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ሎሚ ምስ ምሉእ ዕጥቆም ኣብ ሃገርና ኤርትራ የለውን ድዮም ? ወዪም መሳርሒ ዝኾኑ ዘለው ስነ-ጥበባውያን ሃገርና ኸ ካን እዚ ኣይስቆሮምን ድዩ ?

ስነ-ጥበባውያን ሃገርና ገለን እንዳፈለጡ ገለን ተዓሽዮም ብላሽ ንብላሽ ኣብ ብላሽ ይጠፍኡ ኣለው ። ህግደፍ ድማ ከም ኹዕሶ እንዳንከባለለ ከምልማዱ ይጻወተሎም ኣሎ ። ቀደም ንህቡብ ድምጻዊ ተኽለ ተስፋዝጊ ብሓደጋ ማኪና ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ደርጊ ከምዝቀተሎ ይዝንቶ ኢዩ ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ እዚ ትግርኛ ዝዛረብ ደርጊ ንድምጻዊ ኢያሱ ተስፋሁነኝ ( ሓዋ ንህብብቲ ድምጻዊት ተበርህ ተስፋሁነኝ) ብተመሳሳኪ ሓደጋ ማኺና ክእለ ኮይኑ። ወዮም ኣምሓርኛ እንዳቛሰዩ ኽደርፉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንጀረኦም ዝምእርሩን ንገንዘብን ንዋትን ክብሉ መንነቶም ዝሸጡ ግን እሾኽ ክወግ ኦም ኣይድለን ኢዩ ። ድምጻዊ ኢያሱ ተስፋሁነኝ ንሃገርና ኤርትራን ከተማና ኣስመራን ዘዘኻኽሩ ደርፍታት ናይ “ጋዕዳ” ብዝብል ናይ ምዝንጋዕ ሽም ዝፍለጥ ብክራር ዝጽወት ደርፍታቱ ኣብ ኢትዮጵያ ክስምዑ ህግደፍ ኣይተዋሕጠሉን ። እቲ ምንታይ ኤርትራውነት ኣብ ኩሉ መዳይ ንምድሃኹ ይድለ ስለ ዘሎ ። ንዘረባ ዘረባ የምጽኦ ከምዝበሃል ኣቦ ዜማ ኣቶ ኣተወብርሃን ሰጊድ እቲ ቀደም ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊን ኤርትራውን ዜማ ምሰቅረቡ ሰብ ሓንቲ ኢትዮጵያ በሃልቲ ካብ መድረኽ ተሳሒቦም ከምዝተሃርሙን ሓንቲ ዓይኖም ከምዝሰኣኑን ይዝንቶ ። በዚ ኣጋጣሚ ነዚ ታሪኽ ብዕምቀት ዝፈልጡ ሃገራውያን እንተሃልዮም ከዘንትውልና ተስፋ እገብር ። እዚ ዝህብሮ እንተሎ ድማ ደርግን ህግደፍን ይመሳሰሉ ጥራይ ዘይኮኑስ ሓደ ዕላማ ኣንጻር ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝቐንዐ ጥሙሕ ከምዝነበረን ከምዘሎን ኢዩ ።

እምበኣርከስ እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ምድሃኽ ኤርትራውነትን ምንዛሕ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን መደባት ህግደፍ ንምትግባር ተዋፊሮም ዘለው ካብ ንሰብ ን ኣራዊት ዝቀርቡ ውሑዳት ሰባት ክትሰምዖ ዘስክሕክሕ ብዘይ ሕብኸት ክዛረቡ ከለው ዝገም ኢዩ ። ኣብ ፓልቶካት ህግደፍ ንህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ብጽልኢ ንምትፍናኑ ሰብ ክዛረቦ ዘሕንኽ ክዛረቡ ሰሚዕና ኣለና ። ትግራይ መውዓል እብስሳ ዘቤት ክንገብራ ኢና ቀደም ውን ዃረንቲ ኣይፈልጡን ኢዮም ኣይግቦኦም ኢዩ እንዳተባህለ ብካድራት ህግደፍ ዝንዛሕ ዘሎ ኮነ ኢልካ ህዝቢ ኣንጻር ህዝቢ ኣላዒልካ ዘይወጽእ ጽልእን ቅርሕንትን ተኺልካ ንምኻድ ኢዩ ። እዚ እንተዘይከውን ዛዕባ ሃገሮም ገዲፍንን ኣብ ዘይምልከቶም ጉዳይ ኢትዮጵያን ጉዳይ ትግራይን ሌፍ ክብሉ ኣይምውዓሉን ። እዚ እዋን ለባማትን መስተዓልትን ጸለውቲ ውልቀሰባት ካብ ኩሉ ሸነኽ ነዚ ዝዝራእ ዘሎ መርዚ ብንቅሓት ተኸታቲሎም ንህዝቢ ከፍልጡን ከጠንቅቁን ዝግባእ እዋን ኮይኑ እስምዓኒ ። እተን ንፍትሒ ዘጋሳጉሳ መራኸቢ ብዙሃን ድማ ኣንጻር እዚ ክልተ ዝኣፉ ህግደፋዊ ሴፍ ኣበርቲዐን እጃመን ኸበርክታን ንሰላም ከጎሳጉሳን ሓደራ እብል ።

 

ሰላም ንዞባና

ኣለምሰገድ
16 ጥቅንቲ 2022