ኣበው ክምስሉ “ብጻይካ ጭሕሙ ክላጺ ጭሕምኻ ማይ ልኸ” ይብሉ።

ንሎሚ ቑሩብ ክብል ደልየ ኣለኹ። ኣበው ክምስሉ “ብጻይካ ጭሕሙ ክላጺ ጭሕምኻ ማይ ልኸ” ይብሉ።
ሎሚ ህግደፋውያን ይኹኑ ተደናገጽቲ ምልካዊ ስርዓት በቲ ኣብ ዕልሊ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ፥ ሓደ መዓልቲ ተሓተቲ ምዃኖም ዘትይተፍ ኢዩ። መብዛሕቱ ህዝቢ ኤርትራ ግን ነቲ ዝፍጸም ዘሎ ዝቓወም እምበር ዝድግፍ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፣ ብፍላይ ክኣ ኤርትራዊ መንእሰይ ኤርትራዊ ግዳይ ናይ ስርዓት ህግደፍን ተኸተልቱን ካብ ዝኸውን ነዊሕ ገይሩ’ሎ። መንእሰይ ኤርትራ ንልዕሊ 28 ዓመታት ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ንክመውትን ክስንክልን ክሰድድን ጸኒሑ’ሎ። እዚ ከይኣክልን ክኣ ሎሚ ክኣ ህግደፋውያን ዘራያት ጦር-ሰራዊት ኢትዮጽያ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ የጥፍእዎ ኣለው። እዚ ንዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ዝቐጸለ ግፍዒ ሕጂ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በጺሑ’ሎ። ነዚ ትፍጽሙ ዘለኹም ጀነራላትን መኮንናት ሰራዊት ኤርትራ ቕንዲ ተሓተቲ ኢኹም። እዞም ኣብ ወጻኢ ትነብሩ ዘለኹም ናይ ሶሻል ሚድያ ዕሱባስትን ዓሳክርን ዲኽታተርያዊ ስርዓት ጽባሕ ምስተደምሰስን መሬት ምስ ወግሐ ብህዝቢ ኤርትራ ይኹን ብህዝቢ ትግራይ ተሓተቲ ኢኹም። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እዞም ካብ ወጻኢ ከም በለስ ኣብ ወቕቲ ክረምቲ ትራኣዩ ካብ ተሓታትነት ኣይተምልጡን ኢኹም።
ብተውሳኺ’ውን ስቕታ ዓለም ብፍላይ ክኣ ውዱብ ሕቡራት መንግስታትን ምዕራባውያንን መንግስታት ከምቲ ኣብ ሩዋንዳ እተፈጸመ ህልቂት ተዓዘብቲ ዝነበርኩም ሕጅ’ውን ንህልቒት ህዝቢ ትግራይ ተዓዘብቲ ኮንኩም ዘለኹም ኣብ ታሪኽ ዓለም ጸሊም ነጥቢ ትገድፉ ኣለኹም። ዕሱባት መራሕቲ ኣፍሪቓ እውን እንተኾነ ካብ ተሓታትነት ኣይትናሓፉን ኢኹም።
ምሕዝነት ኣብይን ዲዝክታተር ኢሰይያስን ክሳብ ምዓስ ኮን ይኸውን? ጽባሕ ምስ ተባእሱ ከ ካልእ መንእሰይ ዲና ከንጥፍእ ኢና? ዓለም ንኤርትራ ተድሕና ዶ ይመስለኩም?
በሉ ኣቱም ኣብ ደምበ ህግደፍ ዘለኹም ምስ ህዝብኩም ተዓረቑ! ግዝየ ከይዓረበ ምስቶም 2019 ይኣኽል ዝበሉ ኣሕዋትኩም ተጸምበሩ! ትማሊ ምስ ኢሰፓ ዝደናገጹ ዝነበሩ ኣብ ግዝየ ናጽነት ኤርትራ ርእስኩም ከይተድንኑ። ኣብቲ ናይ 30 ደማዊ ኩናት ኤርትራ ዝሓለፈ እዚ’ን ክሓልፍ ኢዩ።
ኣብ መደምደምታ ንመሪሒነታት ይኣኽል ነዛ ትስዕብ ለበዋ ከመሓላልፍ ፍቐዱለይ፥
ሓድሽ ክፍሊ ስነዳን መጽናዕትን እንተዝውሰኽ ጽቡቅ ነይሩ። ነቶም ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ መዝገብ ንሕዘሉ ማለት ጽባሕ ምስ ወግሐ ብመዝገብ እንታሓታተሉ መታን ክኽውን። ነዛ ክፍሊ ዝመርሑ ኣባላት ይኣኽል ብደቒቕ ተመምዮም ዝተመርጹ ክኾኑ ይግባእ።

ሰላም ይንገስ
ህግደፍ ይፍረስ
ዛይድ ተፋማርያም