Feb 032012
 

Wed, 01 Feb 2012 05:00:55 -0500
ኣባላት ሲቪካዊ ማሕበር ላስ ቬጋስ
ካብ ኣባላት ሲቪካዊ ማሕበር ላስ ቬጋስ

ፈዉሲ ድኣ ነናድየሉ’ምበር ደጊምሲ ቑስልና ኣይንሓብእን

ናብ ኩቡር ደላይ ፍትሕን ደሞክራስን ሓርበኛ ተቓላሳይ ህዝብና

ብመጀመርያ፣ ንሕና ኣባላት ሲቪካዊ ማሕበር ላስ ቬጋስ ፣ኣንጻር ስርዓት ዓማጺ ህግደፍ ድኣምበር፣ ተደናገጽቲ ስርዓት ወያነ ከምዘይኮንና፣ ኣንጻር ዉልቐ መላኪ ጸይቒ ዕሉል ኢሰያስ ድኣምበር፣ ተደናገጽቲ ናይ መለስ ከምዘይኮንና፣ ኣብ ልዕላዉነትን ሓድነትን ሃገረ-ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን እንኣምን፣ ምእንቲ ፍትሕን ደሞክራስን ንህዝቢ ኤርትራ እንቓለስ ምዃንና ብጋህዲ ንኩሉ ክንሕብር ንደሊ።

ነዚ መግለጺ ከነዉጽእ ዘገደዱና ቐንዲ ረቓሒታት ድማ፣ ገለ ኣባላት ደምበ ተቓዉሞ ነቲ ንሳቶም ዝክተልዎ ዝኣረገን ዝበለየን ፣ናይ ጽልእን ቕርሕንተን ድሕረትን ፖለቲካ ስለዘይተከተልና፣ ኣብ ልዕሌና ንነዊሕ እዋን ሃሳዪ ዝኮነ ጸለመታትን ናይ ሽም ምጥፋእ ዘመተን ከካይዱ ብምጽንሖም ጥራሕ ዘይኮነ ገናዉን ይቕጽልዎ ኣለዉ። ነቲ ድሑር ናይ ፖለቲካ ኣገባብ ቓልሲ ዝክተልዎ ብትሪ ስለዝተቓወምናዮ ሓንሳብ ናይ ህግደፍ ደገፍቲ ሓንሳብ ናይ ሰዉራዊ ባይቶ ተደናገጽቲ ሓንሳብዉን ከምዘይ ደቐባት ብዙሕ ዘይናትና ክህቡና ተሰሚዖም።

ነቲ ምእንቲ መጎጎ ትሕለፍ ኣንጭዋ፣ ከምኡዉን ኮራኩር ህግደፍ ከይስሕቑናን ከይሕጎስን ብማለት፣ ኣብ ዉሽጥና ሒዝናዮ ክንጉዓዝ ዝጸናሕና ግን ክኣ ብኣንጻሩ ኣብ ልዕሌና ብዙሕ ጸለመ ክስንዘር ዝተገብረሉ ምክንያታት ሓደ ብሓደ ንኩሉ ደላይ ፍተሕን ደሞክራስን ህዝቢ ኤርትራ ክንገልጸሉ ሓላፍነትና እዩ።

ነቲ ብስርዓት ወያነ ሓያል ድፊኢት ዝግበረሉ ዘሎ ናይ ብሄር ብሄረ-ሰባት ክሳብ ምንጻል ዝብል ፉንፉን ፖለቲካ ኣትሪርና ስለዝተቓዎምናዮ “ንስካትኩም ነዚ ትቓዎምዎ ዘለኩም ስክፍታታት ስለዘለኩም እዩ ንሱ ድማ ኣብ ኤርትራ እዚ ናተይ ብሄር እዩ እዚ ድማ ናተይ መሬትን መበቖል ዓድን እዩ ትብልዎ ስለዘይብልኩም እዩ። ነዚ ዝቓዎም ድማ ህግደፍ ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ህግደፍ መበቖል ኤርትራዊነት ስለዘይበሉ” ብማለት ወትሩ ሽምና ብቐጻሊ ከጠቕንዎ ይስምዑ።

ክምኡዉን ብዛዕባ ልዕላዊ መሬት ኤርትራን ትግባረ ዉዕል ኣልጀሪስን፣ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮፕያ ብስርዓት ወያነ ዝምወል ናይ ደምበ ተቓዉሞ ኣኬባታት ዘለና መርገጺን ካብቲ ምስ ደምበ ተቓዉሞ ዘየሰማምዓና ነጥብታት ኮይኖም ብዓቢኡ ድማ እቲ ብኣባላት ደምበ ተቓዉሞ ክስርሓሉ ዝጸንሔ ናይ ትሕተ ሃገራዉነት ስሚዒት ምልዕዓልን ሓድነት ኤርትራዊያን ምብታትን ዝምልከት ኣብ ዝቕጽል ጹሑፍ ብሰፊሑ ከነቕርቦ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ ንዓኩም።

ኣባላት ሲቪካዊ ማሕበር ላስ ቬጋስ

 Posted by at 3:22 am

  One Response to “ፈዉሲ ድኣ ነናድየሉ’ምበር ደጊምሲ ቑስልና ኣይንሓብእን..Wed, 01 Feb 2012 05:00:55 -0500 ኣባላት ሲቪካዊ ማሕበር ላስ ቬጋስ”

 1. Greetings everybody,

  Transforming Eritrea from a State into a Nation through a Constitutional and Institutional Unity in Diversity and Democratic Governance

  Unity without Diversity Dies! Eritrea under the rule of one front called PFDJ without a constitution dies! If Eritea dies the PFDJ as part of Eritrea also dies. This is a win-win game for Satan and his host of both incarnate and discarnate demonic armies who are out to destroy human souls before Lord God Jesus Christ comes to destroy them and their works. On the flip side of the coin, this is a lose-lose situation for the PFDJ and Eritrea for the simple reason that if Eritrea dies the PFDJ will also sooner or later die. It is all about knowing what is life and what is death and understanding that those who come by the sword will also go by the sword, whether or not that sword be human or Divine. Does the PFDJ want to die by killing Eritrea and itself daily as it rules in Unity without Diversity or will it allow Eritrea to be governed by a constitution, the supreme law of the land and not one man or party, before all the harm is done? The PFDJ can only answer this question of its death and life within the context of a state killing itself and its citizens! Mind you, death sets in when life leaves and as death and life are relative, one can die in the heart, died in the mid, and die in the will before dying in the body. The body of man is Earthly and as such, the dust returns to dust when the soul that animated it leaves to heaven or hell, to the Kingdom of light or the kingdom of the dark, to eternal life in God through faith in Jesus Christ, or to eternal death through faith in man or Satan. Does the PFDJ want to go to heaven or hell? Mrs. PFDJ, aim for heaven and not for hell on behalf of the Eritrean populace and your very soul!

  Eritrea will live when the PFDJ opts to apply the 97 Eritrean constitution and the Eritrean people will have a government from the people, by the people, and for the people, in a constitutional, institutional, and pluralistic democratic governance. Here, the people of Eritrean can elect their representatives into office or out of office in fair, competitive, and transparent multiparty elections in their unity in diversity. This can only be ushered into reality when all citizens strive to achieve Eritrean unity in diversity under the supreme law of the land, the constitution of a would be Eritrean nation, a diverse people sharing a common territory and striving to live in peace and harmony with themselves and others.

  Diversity without Unity also Dies! Eritrea under the rule of the would be powers of EDA and others of diverse political persuasion outside it also dies because there is nothing that binds them into a united Eritrean collectivity. They have neither a common vision for themselves as diverse groups of sociopolitical and politico-military entities of mundane and sometimes strange kind nor for the Eritrean populace whose organic evolution have been arrested by many a revolution from inside and colonization from outside. These just kill themselves and each other before they can even think of saving others from death and nothing much of any common good seems to come into being out of these plethora of religious, regional, ethnic, and politico-military and sociopolitical gatherings. It is all do or die and if nothing seems to happen, it is because death is relative and they are slowly dying, as is also the case of the Eritrean people and the rule of the PFDJ.

  A people who have no say on what matters for their individual or collective well being that would crystallize their diversity into a functional unity cannot be truly alive. Eritrea can only become free and alive when its diversity is crystallized into its unity around core and organic values of the societies that make up Eritrea under the rule of law that constitutes them into a united whole, a nation functioning under a constitution that binds all its citizen in unity in diversity and equality. This would usher the dawn of an Eritrean nation under the supreme law of the land, the constitution of a nation in action and function and instead of dying daily, Eritrea will start living again. An unborn nation like many and Eritrea, a nation without a constitution in function, is just a notion in motion without action or application. Apply the 97 Eitrean Constitution for Eritrea to be born and toddler its way to its adulthood, a civilized nation governed by the rule of law in its unity in diversity in action and function.

  Death is relative as is life! There is death of one’s mind, there is death of one’s heart, and there is death of one’s will till the dust returns to dust, till one’s body dies and is buried in the Earth from where it came, and this could happen before one lives to do good for one and for all. Ultimate unity in diversity is only found in the Holy Trinity with you in His Universe, in hell or in heaven: This much about the Holy Trinity, a Triune God Embracing Father, Son, and Holy Spirit: Three Distinct Yet Equal Persons and Indivisibly One God. Amen! Peace and love to one and to all!

  In Peace Profound

  Donsar Solomon Beniraza