Mar 162012
 

 ስለምንታይ ኢዩ ምስ ሬሳ ቑርቁስ

 

ብሳሙኤል ገብረሂወት ( ዓካ-ዓካ )

ኣርእስቲ ጽሑፈይ ስለምንታይ ምስ ሬሳ ቑርቁስ ዝብል ኬይኑ ብዛዕባ ተጋዳላይ ናይዝጊ ክፍሉ ኢዩ ኪዛረብ። ግን ከኣ ተጋዳላይ ናይዝጊ ክፍሉ መን ከምዝኾነን እንታይ ከምዝነበረን ዝገልጽ እውን ኣይኮነን። እዚ ብመንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ከኣ ብፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ዓዱ ንኸይቅበር ዝተኸልከለ ሰብ መን ኢዩ ንዝብል ሕቶ ኪምልስ  ደስ ምበለኒ ነይሩ።  እንተኾነ ግን ነዚ ዓቢ ግድል ኬይኑና ዘሎ ምስጢር ዝፈልጥ እቲ ሬሳ ንኸይኣቱ ዝኽልክል ዘሎ ሓደ ውልቀ ሰብ ርእሰ-ብሄር ኤርትራ ስለዝኾነ እቲ መልሲ ንዕኡ እገድፈሉ። ከም ህዝበይ ከኣ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ምኽንያት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኪሰምዕ እጽበ። ብሓጺሩ እምበኣር ጽሑፈይ ነቲ ብሓባር መልሲ ሲኢንናሉ ዘሎና ጉዳያት መልሲ ዝሓትት እምበር መልሲ ንዝተሳእኖ ሕቶታት ዝምልስ ኣይኮነን።

እዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ ተጋዳላይ ናይዝጊ ክፍሉ ካብ ኣልዓለ ብውሑዱ ንገለ ሓፈሻዊ ሕቶታት ኪምልስ ስለዝግበኦ ብዘለኒ ድሩት ሓበሬታን ብናተይ ውልቃዊ ኣጠማምታን ብዛዕባኡ ሓደ ክልተ ነጥብታት ከልዕል እየ። እቲ ንመበቆሉን ኣተዓባብያኡን፡ ንውልቃዊ ባህሪያቱን ጠባያቱን፡ ኣብ ቃልሲ ንዝነበሮ ተራን ኣበርክቶን ዝምልከት ጉዳይ ብቐረባ ዝፈልጡዎ መተዓብይቱ: መማህርቱ: መቓልስቱ: መሳርሕቱን መዘናታቱን ኪምልስዎ ስለዝኽእሉ ንዐኣቶም እሓድገሎም።

መጀመርታ ነቲ ናይዝጊ ኣብ ግዜ ቓልስን ድሕሪ ናጽነትን ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ትካላት መንግስቲ ሓደ ሓደ ኣሉታዊ ተራ ነይሩዎ ኢዩ ንዝብል ኣብ ሻርዕ ንዝዕለል ዕላላት ርእይቶይ ክህበሉ እደሊ።

ዝኾነ ኣብ ሓርነታዊ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ እተሳተፈ ተጋዳላይ፡ ብፍላይ ከኣ እቲ ብደረጃ መሪሕነት ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ሓላፍነትን  እተዋስአ ዘበለ ኣብ ተሓኤ ይንበር ኣብ ህዝባዊ ግንባር ብዘየገድስ ኣብ መስርሕ እቲ ቓልሲ ብውልቂ ኮነ ብእኩብ ዝሙጎሰሉን ዝነኣደሉን ዝንቀፈሉን ዝሕተተሉን ነገር ኪህልዎ ግድን ኢዩ።

ተጋዳላይ ናይዝጊ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ውድብ ህዝባዊ ግንባርን መንግስቲ ኤርትራን ስለዝተዋሰአ ብእኩብ ምስቲ ውድብን መንግስትን ምናልባት እውን ብውልቂ ዝሕተተሉ ነገራት ኪህልዎ ይኽእል ይኸውን። ይኹን እምበር እዚ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝለዓል  ኣብ ግዜ ቓልሲ ኮነ ድሕሪ ናጽነት እተፈጸመ ተሓታቲ ዘማዕዱ  ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ መጀመርታ ናጽነት ሃገራዊ ዕርቅን ዘተን ተገይሩሉ ብዝግባእ ስለዘይተዓጽወ ኪሳዕ ብሕጋውን ሓላፍነታውን መዳይ በገባብ ዝዓርፍ ንመጻኢ እውን ከዛርብን ከቀሓሕርን ኪነብር ኢዩ። ዘዛርብን ዘተሓማምን ነገራት እውን ብዙሕ ኢዩ።

ኣብ ጉዕዞ ቓልሲ-ሓርነት ሕሉፋት ጸጋማውያን ሜንካዕ፡ ጥሩፋት የማናውያን የሚን እናተባህሉ ብእኩብ፣ ዝምቡል ንኡስ ብርጁዋ፣ ጸረ ሰውራ ሃሱስ፣ ኣድሓርሓሪ መስፍን፣ እናተባህሉ ዝተፈላለየ ስምን ቅጽልን እናተዋህቦም ዝጠፍኡ ሃገራውያን ብዙሓት ኢዮም። ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ነብሰ ቕትለት ፈጺሙ/ፈጺማ እናተባህሉ ዝጠፍኡ፡ መስዋእቶም ዘተሓማሚ ብጾት ከምዘለዉ እውን ይንገር ኢዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ’ዚ ከኣ ኩሉ ኣብቲ መስርሕ ዝተዋስአ መርሕነት ኢዩ ዝሕተትን ሓላፍነት ዝስከምን እምበር ኣብ ትካላት ጸጥታ እቲ ውድብን መንግስትን ስለዝሰርሐ ዝኾነ  ውልቀ ሰብ  ንበይኑ ዝስከሞ ኣደራዕ ኪህሉ ኣይግባእን ኢዩ። ዝኾነ ይኹን ሕቶን ክስን እንተልዩ እውን እቲ ውድብን እቲ መንስግትን ኢዩ ኪሕተትን ኪኽሰስን ዝግባእ — እቲ ዝወሃብ መመርሕን ትእዛዝን ናይቲ ስርዓት እምበር ናይ ውልቀ ሰብ ስለዘይኮነ። ይኹን እምበር ውልቀ ሰብ እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ስራሕ ብውልቃዊ ባህሪያቱን ተግባራቱን ኪሕተትን ኪኽሰስን ዘይግባእ ኣይኮነን።  ግን ከኣ ኣብ ናጻን ሕጋውን ቤት ፍርዲ ቐሪቡ በደሉ ኪሳዕ ዝረጋገጽ ብገበን ኪጥቀን ሕጋውን ርትዓውን ኣይኮነን።

ኣቐዲመ ኣብ መእተዊ ጽሑፈይ  ከምዝገለጽኩዎ፡ ንተጋዳላይ ናይዝጊ ሓለፍነት ከሰክም ወይ ካብ ሓላፍነት ሓራ ኪገብር ፍጻሜታት ኪዝርዝር ወይ ታሪኽ ኪምስከር ኣይኮንኩን ብርዐይ ኣልዒለ። እኹል ሓበሬታ ስለዘይብለይ እትረፍ ነዚ ብቐንዱ ንፍርዲ ታሪኽ ዝምልከት ኣዚዩ ተሃዋሲ ዝተሓላላኸ ኣርእስቲ ንውልቃዊ ባህሪያትን ጠባያትን ተጋዳላይ ናይዝጊ እውን ኪምስክር ኣይክእልን ኢየ። ስለዝኾነ ንተጋዳላይ ናይዝጊ ክፍሉ ከም ዝኾነ ሃገራዊ ተቓላሳይ ኣብ መስርሕ ቓልሲ ኣዎንታን ኣሉታን ከምዝህልዎ ሰብ፡ ከም ሓውን ብጻይን እየ ኪዝክሮን ከልዕሎን ዝደሊ።

ናይዝጊ ከም ዝኾነ ፍጡር ወዲ ኣዳም ከማይ ከማኹም ዝነኣደሉ ኣዎንታዊ ጠባያት ዝንቀፈሉ ኣሉታዊ ባህሪያት ኪነብሮ ባህሪያዊ ኢዩ። ናይዝጊ ድሕሪ ሞቱን ዕረፍቱን፡ ሬስኡ ሓመድ ዓዱ ንኸይረክብ ከምዝተኸልከለ ምስሰማዕኩ እየ ንዝተሰማዓኒ ዓሚቝ ልባዊ ሓዘንን ጓህን ንምግላጽን ንበዓልቲ ቤቱን ደቁን ንስድራ-ቤቱን መቕርቡን ንብጾቱን መቓልስቱን  ጽንዓትን ኣኻእሎን ይሃብኩም ንምባልን ብርዐይ ኣልዒለ። ዕረፍቲ ናይዝጊ ክፍሉ ምስተሰምዐ ከም ዝኾነ ናይ ቓልሲ ብጻይ ብሞቱ ሓዚነን ተሰሚዑንን። ሞት ናይ መወዳእታ ዕምሪ ስለዝኾነ ከም ዝኾነ ፍጡር ንዕኡ መንግስተ ሰማያት ከዋርሶ ንስድራቤቱ ድማ ጽንዓትን ጽሮትን ኪህቦም ተመንየ።

መቸም ሬሳ ናይዝጊ ንዓዲ ከይኣቱ ምኽልካሉ ብዙሕ ነገር ስለዘዛረበ፡ እቶም  ጸግዒ መንግስቲ ብሙዃን ፕረዚደንትና ገለ እንተዘይሰምዓሉ ኣይምኸልከሎን ዝብሉን እቶም ተቓወምቲ መንግስቲ ብሙዃኖም ኢሳይያስን ናይዝግን ነንሓድሕዶም ይቃረቡ ንዝብሉን ብሓባር፡ እዚ ሬሳ፡ ሃገራዊ ኤርትራዊ ሬሳ፣ ሬሳ ሓውናን ብጻይናን ስለዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ መስመርናን ኣረኣእያናን ብዘየገድስ ነቲ ምስ ሬሳ ብጻይናን ሓውናን ዝቆራቖስ ዘሎ ስርዓት ዓገብ ኪንብሎን ኪንኩንኖን እጽውዕ።

ናይዝጊ ክፍሉ ዓሪፉ ምስ ሰማዕኩ ጥራሕ፡ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ቃልሲ ሓርነት ንዝነበሮ ተራን ኣበርክቶን ኮነ ኣብ መስርሕ ቓልሲ ንዘጋጠሞ ብደሆን መሰናኽልን ዝገልጽ መጽሓፍ ታሪኽ ዘይምግዳፉ ተሰሚዑኒ። ንሱን ካልኦት ገዳይም ብሞት ዝፍለዩና ዘለዉ ሓርበኛታት ብጾት ዘዝፈልጡዎ ታሪኽ ሒዞሞ ይሓልፉ ብምህላዎም ከም ዓቢ ኪሳራ እየ ዝርእዮ። መጻኢ ወለዶ ኪመሃረሉን ኪምኮረሉን ዝግባእ ኣያታትናን ንሕናን ዝፈጸምናዮ ታሪኽን ዝሓለፍናዮ ተመኩሮን ንታሪኽን ምህሮን ኪንገድፍ ዘይምኽኣልና ንሃገርን ህዝብን ዓቢ ኪሳራ ኢዩ። ብሰንኪዚ ድማ ኢዩ እቲ ቅድም ኣብ ቓልሲ ሓርነት እተፈጸመን ድሕሪ ናጽነት እተደግመን  መልሲ እንደልይሉ ዘሎና ሕቶታትና  መዓት ሃጓፋት ሒዙ ብቤላ ቤለውን ብኣፈ ታሪኽን  ዝንገረና ዘሎ። ስለዝኾነ ድማ  ቅድሚ ሬሳ ናይዝጊ ንሃገር ከይኣቱን ኣብ ሓመድ ዓዱ ከይቅበርን ተኸልኪሉ ምስመዐይ ኪንመሃረሉን ኪንምከረሉ ዝግበኣና ዓቢ ታሪኽ ሒዙ ብምሕላፉ  እየ ሓዚነ።

ሬሳ ናይዝጊ ኣብ ለንደን ኣብ ቤተክርስትያን እንዳሚካኤል ጸሎተ ፍትሓት ተገይርሉ ሬስኡ ንዓዲ ምስነቐለ ካብ ኤርትራ መሰነይታ ወረቐት ስለዘይተፈቕደሉ ኪሳዕ ሕጂ ሓመድ ኣዳም ከምዘየለበሰ ምስ ተወርየ መጀመርታስ ኣይኣመንኩን ነይረ።

ንሬሳ፡ ሓደ ትንፋሱ ካብ ስጋኡ ዝተፈለየት ፍጡር፡ ኣስከሬኑ ኣብ ዓዱ ሓመድ ኣዳም ከይለብስ ምኽልካልን ምእጋድን ምስ ምንታይከ ኪቑጸር ይኽእል፧ ስርዓት ኢሳይያስ ዘይገብሮን ዘይፍጽሞን ነገር ኪህሉ ይኽእል ኢዩ ኢልካ ኪትሓስብ ከቢድ ኢዩ እሞ፡ ግን ከኣ ምስ ሬሳ ኪቆራቖስ ይኽእል ኢዩ ዝብል ግምትሲ ፈጺሙ ኢዩ ዘይነበረኒ። ስለዝኾነ በቲ ስልጣን ሒዙ ንሬሳ ብጻዩ ዝኽልክልን ዘፍቅድን ዘሎ ውልቀ ሰብ ኣይኮንኩን ሓኒኸ፣ ዜጋ ናይ ሓንቲ ሬሳ ሓርበኛኣ ምቕባል ዝተሓሰመት ኤርትራ እትበሃል ሃገር ሙዃነይ እውን ኣጉህዩንን አሕዚኑንን ዩ።

ኣብ ሕብረተሰብና ኮነ ኣብ ካልኦት አህዛብ ዓለም ሬሳ ክቡርን ሕፉርን ኢዩ። ስለዝኾነ ከኣ እትረፍ ቅድሚ ሞቱን ዕረፍቱን ንእትፈልጦ ሰብ፡ ንሓደ ኣይትፈልጦ ኣይትጥይቖ ሬሳኳ ብመንገዲ ኪሓልፍ እንከሎ ደኒንካ ኣኽብሮትካ ገሊጽካ ቆይምካን ነቒሕካን ኢኻ ተሕልፎን ትፋነዎን። እትረፍ ንሬሳ ናይ ሓደ ንመዋእሉ ንሓርነት ህዝቡን ሃገሩን እተቓለሰ መውጽኢ ሓራ ተጋዳላይ  ንሬሳ ጸላኢኻ እውን ብኽብሪ ይድበን ይቕበርን ኢዩ። እቲ ኽብሪ  ነቲ ተራፊን በዓል ተራን ስለዝኾነ — እምበር መዋቲ ደኣ ኣይርእዮ ኣይሰምዖ ሓንሳብ ነብሰ ስጋኡ ምስተፈላለየ  ነገር ተወዲኡ ኢዩ።

እሞ ስለምንታይ ደኣሉ ሬሳ ናይዝጊ ዓዲ ኣትዩ ከይቅበር ተኸልኪሉ፧ ንመን ንምርካብ ኢዩ፧ ናይዝጊ እንተኾነ ኣይርእዮ ኣይሰምዖ ዓሪፉ ኢዩ። ስድራቤትን ደቁንከ እንታይ ስዝለዝኣበሱ፧ እዚ ስርዓት እዚ እንታይ ዓይነት ጽልእን ሕንሕነን ስለዘለዎ ምስ ሬሳ ዝቆራቖስ ዘሎ፧ በዓልቲ ቤቱን ሬሳ በዓል ቤታ ኪትቀብር መሰል የብላን ዲዩ። ደቁ ንወላዲአን ብፍቕርን ክብርን ኪፋነወኦን ሓመድ ኣዳም ከልብሰኦን መሰል የብለንን ዲዩ፧ ሓዎቦታቱን ኣኮታቱን፡ ዓዱን ማይቤቱን፡ መተዓብይቱን መቓልስቱንከ ሬሳ ውላዶምን ሓዎምን ኪቐብሩ መሰል የብሎምን ዲዩ፧ እቲ ወግሐ ጸብሐ ንሕና ከም ኤርትራውያን ዘሐብን ዘኹርዕ፡ ዘነይት ዘቕንእ ያታን ባህልና ክብርን ፍቕርን ኣሎና እናበልና እንምድረሉን እንዝምረሉን ክብሪ ህዝብን ሃገርን ክብሪ ሕብረተሰብን ያታን ንሬሳ ሓደ ሓርበኛ ዘየአንግድ ዲዩ፧ እዚ ሕቶ’ዚ ነቲ ንኤርትራ ከም ውልቃዊት ጥሪቱን ዋኒኑን ዝርእያ ዘሎ ሓደ ውልቀ ንኢሳይያስ ጥራሕ ዝምልከት ኪኸውን ኣይምተገበአን ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ብሰንኪ ትዕቢቱን ድርቅንኡን ዝነብሮ ክብርን ተፈታውነትን ኣጥፊኡ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናንቆልቆለን እናማህመነን ዝከይድ ዘሎ ውልቀ መላኺ ንኤርትራ ናቱን ናይ ውልቁን ስለዝገበራ ምስ ህሉዋት ከይኣክል ምስ ሬሳ ኪቖራቖስ ንርኢ ኣሎና።

ከም ሓቂ ብዘለኒ መረዳእታ ናይዝጊ ክፍሉ የማናይ ኢድ ናይዚ ሕጂ ሬሳ ብጻዩ ንምቕባል ዝተሓሰመ መላኺ ኢዩ ነይሩ ኢዩ ዝበሃል። ናይዝጊ ኣብ መስርሕ ሓርነታዊ ቓልሲ ኮነ ድሕሪኡ ኣበሳን ሓጢኣትን እንተነይሩዎ ብህወይት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ምስ ንኢሳይያስን ስርዓቱን ሓዊስካ ብሕጊ፡ ድሕሪ ሕልፈቱ ከኣ ብታሪኽ ኢዩ ኪፍረድ ዘለዎ። ምስ ሬሳኡን ስድራቤቱን ምቁሩቛስን ምትህልላኽን ግን ዘሕንኽ ፍጻሜ ኢዩ።

ናይዝጊ፡ ኣብ ኩሉ እቲ ዝሓለፎ መስርሕ ዝሕተቶ ነገር እንተነይሩ ከኣ፡ ናይዝጊ ከም ውልቀ ሰብ ዘይኮነ ናይዝጊ ከም ኣባል ናይቲ ስርዓትን ምሕደራን ኢዩ ክረአን ኪግምገምን ዝግባእ። ምኽንያቱ ዝኾነ ይኹን ኣብ ስርዓተ-ምልኪ ዘገልግል ውልቀ ሰብ እቲ መላኺን መሻርኽቱን ካብ ዝጥጅእዎ ተንኮልን ሓጢኣትን ከምልጥ ስለዘይክእል ፈትዩ ጸሊኡ ግዳይ ናይቲ ግዕዙይ ዘይፍትሓዊ ምሕደራን ኣሰራርሓን ኪኸውን ባህሪያዊ ኢዩ።

ኪሳዕ ዕለተ ዕረፍቲ ተጋዳላይ ናይዝጊ  ብዛዕኡ ዝሰማዕኩወን ሰለስተ  ነገራት ኪገልጽ እፈቱ።

 1. ኣብ ሓደ ናይ ዕላል ኣጋጣሚ ኣብ ሮማ ኢጣልያ ሕጂ ገሊኦም ኣብ ውሽጢ ሃገር ገሊኦም ከኣ ኣብ ስደት ምስ ዝርከቡ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ እናዕለልና፡ እቶም ብጾት ናይዝጊ ኣፉ ኢያ ዘይበዓልቲ ለይቱ እምበር ጸገማት ሰብ ኪፈትሕ ዝጽዕር ለዋህን ደንጋጽን ሙዃኑ፣
 2. ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ከኣ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ መንግስቲ ነበር፡ ካብ ኩሎም እቶም ኣብ ሜዳ ኣብ ትካላት ጸጥታ ህዝባዊ ግንባር ተመዲቦም ዝሰርሑ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ግንባር፡ ናይዝጊ፡ ንኢሳይያስ “ እዚ ትካል እዚ ፍትሓዊ ስለዘይኮነ ኣብዚ ኪሰርሕ ኣይደልን ኢየ።” ከምዝበሎ፤ 
 3. ኣብ 2004 ጸሓፊ ናይዚ ዓንቀጽ ኣብ ዝነበርኩዎ ናይ ሻሂ ኣጋጣሚ፡ ኣብ ለንደን ምስ ኣብ ኤምባሲ ተመዲቦም ምስ ዝሰርሑ ዝነበሩ መቓልስትና ብጾት ምስ ናይዝጊ ብሓባር ሻሂ እናሰተና፡ ብዛዕባ ንታሪኽ ዝምልከት መጽሓፍ ምጽሓፍ ተላዒሉስ፡ ሓደ ካባና “እዞም ገዳይም ተጋዳልቲ ሰውራ ትዓብዩ ስለዘለኹምሲ ታሪኽኩም ዘይትጽሕፉዎ፡” ክብል ንናይዝጊ ምስሓተቶ፡ ናይዝጊ፡ እንታይ ዝጸሓፍ ታሪኽ ኣሎና፡ ናትናስ ከይተጻሕፈ እንተተረፈ ኢዩ ዝሓይሽ ኢሉ ኪምልስ ብእዝነይ ከምዝሰማዕኩዎ ኪምስክር እደሊ።

እታ ንኣስታት ሰዓት ኣቢላ ምስ ናይዝጊ ሻሂ ዝሰተኹላ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ርክበይ ኢያ ነይራ። ቅድሚኡ ምስ ናይዝጊ ብርሑቕ ኮነ ብቐረባ ዝኾነ ይኹን ርክብን ሌላን ስለዘይነበረና ነታ ወስታታት ኢዱ ሓዊሱ “ናትና ታሪኽስ  እንተተረፈ ይሓይሽ!” ክብል ብስምዒት ዝተዛረባ ዘረባ ስለምንታይ ኢለ ኪሓቶ ኣይከኣልኩን። ኣብቲ ናይ ሻሂ ርክብ ኣብ መንጎ እኩባት ሰባት “ስለምንታይ፧” ኢለ  ሕቶ ኣቕሪበሉስ ዝስመዖ መልሲ ኪህበኒ ስለዘይክእል ኪሓቶ እውን ኣይተደናደንኩን። ዋላኳ ባዕላዊ ግምታት እንተኾነ ናይዝጊ ብኹሉ ኹሉ ኣካይዳ መንግስቲ ሕጉስ ዝነበረ ኣይመስለንን። እዚ ዘቕርቦ ዘለኹ ምስክርነት ነቲ ብዛዕባ ናይዝጊ ዝዕለል ኣሉታ ንምኽዋልን ንምምኽናይን ኣይኮነን። ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኩዎ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ሒዙ ኪምለስን ፍትሒ ኪርከብን እሰማማዕን እድግፍን እየ። ይኹን እምበር ብዛዕባ ናይዝጊ ኮነ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ኣብ መሪሕነት እቲ ሰውራ ዝነበረ ሰብ ዋላ ብዛዕባ ኢሳይያስ እውን እነተኾነ ብቤላቤለው ዝነፍስ ብሕጋዊ መርትዖ ብጭብጥን ዘይተሰነየ ዕላል ሻርዕ ከም ቅቡል እሙንን ኪውሰድ የብሉን ዝብል ጽኑዕ እምንቶይ ንምርግጋጽ እየ።

ኣብ ምውዳእ 2000 ዓመተ ምሕረት ሚኒስተራትን ጀነራላትን ዝርከቡዎም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ላዕለዎት መራሕቲ መንስግቲ ንኣካይዳን ኣመራርሓን ፕረዚደንት ኢሳይያስ ምስበድሁዎ፡ ኣብ መንጎኦም ናይ ሓሳብን ኣረኣእያን ምስተኸስተ ናይዝጊ ንሸርፎን ኢሳይያስን ንምዕራቕ ናይ ርክብ ምሸት ወዲቡስ ፕረዚደንት ስለዘይተሓጎሰሉ ብኢዱ ሃሪሙዎ ዝብል ወረ እውን ተናፊሱ ነይሩ። ብዛዕባ ሓቅን ሓሶትና ናይቲ ወረ ካልኦት ኣብ መንጎ እንተዘይነይሮም እቶም ኣብቲ መስርሕ ዝጥቀሱ ዘለዉ ሰለስተ ሰባት ኢዮም ዝፈልጡዎ። ይኹን እምበር ሕጂ  እቲ ዕርቂ ዝዓደመ ናይዝጊን እቲ ንዕርቂ እተዓደመ ሸሪፎን ብህይወት የለዉን። ናይ ናይዝጊ እኳ ርጉጽ ኢዩ። ብዛዕባ ሕልፈት ሸርፎ ግን ኪሳዕ ሕጂ በቲ ከሳስን ፈራድን ስርዓት ኢሳይያስ ኪሳዕ ሕጂ ዝተዋህበ መግለጺ የሎን።

እዚ ዘልዓልኩዎ ነጥብታት ኪሳዕ ሕጂ ንነብሲ ወከፍ ፍጻሜታት ብዕምቆት ዝገልጽ ታሪኽን ጽሕፉን ስለዘየሎ ከምዚ ለንቅነ ናይዝጊ መጽሓፍ ጽሒፉ ስለዝገደፈ እዩ ፕረዚደንት ሬስኡ ኣብ ዓዲ ከይቅበር ከልኪሉዎ ዘሎ ዝብል እንሰምዖ ዘሎና ዘይርጉጽ ቤላቤለው ንወድቕ ምህላውና ንምሕባር እየ። ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ናይዝጊ ንታሪኹ ዝምልከት ጽሑፍ ገዲፉ ሓሊፉ እንተኾዩ ግን ናይ ብሓቂ ሰናይ ኢዩ።

ነብሲ ወከፍና ጽባሕ ንግሆ ብታርኽናን ስራሕናን ኪንፍረድን ኪንምዘንን ስለዝኾንና ከኣ ሎሚ ኣብ ዘይርጉጽ ቤላቤለው ኪንምርኮስ ኣይግባእን ኢዩ። ብሓባርን ብሓደ ድምጽን ሬሳ ብጻይናን ሓውናን ናይዝጊ ኣብ መሬት ዓደብኡን ሃገሩን  ኪድበ ኪንጽውዕ ይግባእ። ብዓቢኡ ነቶም ኣብዚ ቕንያት እዚ ምስ መላኺኦም ኣብ ኣኼባ ዝቐነዩ ኣባላት ካቢኔ እዚ ነውሪ እዚ ነውሪ ኢሳይያስ ጥራሕ ዘይኮነ ነውሪ ኩላቶም ሓለፍቲ ስለዝኾነ ዕሕሕ ኪብሉ እላቦ።

ሳሙኤል ገብረሂወት (ዓካ-ዓካ)

 

 Posted by at 2:09 am

  33 Responses to “ስለምንታይ ኢዩ ምስ ሬሳ ቑርቁስ …….ብሳሙኤል ገብረሂወት ( ዓካ-ዓካ ) Thu, 15 Mar 2012”

 1. You wrote: “ስርዓት ኢሳይያስ ዘይገብሮን ዘይፍጽሞን ነገር ኪህሉ ይኽእል ኢዩ ኢልካ ኪትሓስብ ከቢድ ኢዩ እሞ”
  I agree and that is what Naizghi was doing.
  “ከም ሓቂ ብዘለኒ መረዳእታ ናይዝጊ ክፍሉ የማናይ ኢድ ናይዚ ሕጂ ሬሳ ብጻዩ ንምቕባል ዝተሓሰመ መላኺ ኢዩ ነይሩ ኢዩ ዝበሃል።”
  So, we do not care what happenes to who was the right hand of evil.
  “ዜጋ ናይ ሓንቲ ሬሳ ሓርበኛኣ ምቕባል ዝተሓሰመት ኤርትራ እትበሃል ሃገር ሙዃነይ እውን ኣጉህዩንን አሕዚኑንን ዩ።”
  How you dare call evil “ሓርበኛኣ”? This is like calling Hitler and his friends “ሓርበኛ”? You are mixing a lot of qolo Titqo. This is not my hero?
  Naizghi participated in all the evil activities, therefore I would not waste time about a dead body. They say “id tsenaHit: id shenaHit”.
  How many Eritreans did Naizghi kill, torture and burn their bodies? Naizghi is a shame to his family and friends. There are many Eritreans we need to cry for, Naizghi is not one of them.
  Naizghi is a good example of everything evil in Eritrea. Forty days have passed and the body is still in a London fridge. The question is how many dead Eritreans did Naizghi throw?
  Please, do not waste time talking about evil.

  • ዝኸበርካ ሓው ቶሮንቶ ርእይቶኻ አኽብሮ እየ። ኣነ ዝመስለንን ዝርድኣንን እየ ገሊጸ። ኣብ ከምዚ ንና ንናይጊ ዝኣመሰለ ኣዛራቢ ጉዳይ ብዙሕ ርእይቶታት ኪውሕዝ ይኽእል ኢዩ። ብስደትን ጥፍኣትን መንእሰያትና ማዕረኻ እጉህን እሓዝንን እየ። ነዚ ጥፍኣትን ብርሰትን ኪንዓጽፍ ከኣ ፍትሒ ሒዝና ኪንሙግትን ኪንቃለስን ይግባእ ዝብል እምንቶ ኢዩ ዘሎኒ። ኣብ ነብስናን ስድራናን ዝወረደ ግፍዒ መሪር ኪኸውን ይኽእል ኢዩ። ንዕኡ ጸይርናን ኪኢልናን ግን ካብ ስምዒትን ሕነን ወጺእና ምእንቲ “ፍትሒ” ብመገዲ ፍትሒ ኪንቃለስ ዝበለጸ ሙኾነ እብል። ኣብታ “ዜጋ ናይ ሓንቲ ሬሳ ሓርበኛኣ ምቕባል ዝተሓሰመት ኤርትራ እትበሃል ሃገር ሙዃነይ እውን ኣጉህዩንን አሕዚኑንን ዩ።” እትብል ምልእቲ ሓሳበይ ንዘለካ ርእይቶ በዛ እትስዕብ ምልእቲ ሓሳብ እትክኣ ኣለኹ። “ዜጋ ናይ ሓንቲ ሬሳ ዜጋኣ ምቕባል ዝተሓሰመት ኤርትራ እትበሃል ሃገር ሙዃነይ እውን ኣጉህዩንን አሕዚኑንን ዩ።”
   ብዝተረፈ ኣብ ቃልሲ ፍትሕን መሰልን ብዙሕ ንረሓሓቕ ኣይመስለንን።
   ሳሙኤል ገብረሂወት ( ዓካ-ዓካ)

  • I have not known Samuel Gebrehiwet (Aka Aka), but through what he wrote about the late Nayzhgi Kiflu, make him stand out to one of my favourate, aver all what he said is, a person unless proven guilty in the court of law, no body has the right to be judgmentally, which I truly believe & support.

   Thanks AKA AKA for this non emotional revalation.

   Selam

   Abebe

 2. I don’t really understand many people write and talk about someone who was a killer and evil like his boss Isaias. Come on many young Eritreans in ten thousands are tortured, killed, missing, and our entire people has had miserable life by the dictator. Why is then you shocked by the dictator isaias behavior for not allowing Naizghi’s corps to be buried in Eritrea.
  Peace to Eritrea

 3. I thank you Aka Aka for your good analisis and explanation.

 4. ዝኸበርካ ሓው ቶሮንቶ ርእይቶኻ አኽብሮ እየ። ኣነ ዝመስለንን ዝርድኣንን እየ ገሊጸ። ኣብ ከምዚ ንና ንናይጊ ዝኣመሰለ ኣዛራቢ ጉዳይ ብዙሕ ርእይቶታት ኪውሕዝ ይኽእል ኢዩ። ብስደትን ጥፍኣትን መንእሰያትና ማዕረኻ እጉህን እሓዝንን እየ። ነዚ ጥፍኣትን ብርሰትን ኪንዓጽፍ ከኣ ፍትሒ ሒዝና ኪንሙግትን ኪንቃለስን ይግባእ ዝብል እምንቶ ኢዩ ዘሎኒ። ኣብ ነብስናን ስድራናን ዝወረደ ግፍዒ መሪር ኪኸውን ይኽእል ኢዩ። ንዕኡ ጸይርናን ኪኢልናን ግን ካብ ስምዒትን ሕነን ወጺእና ምእንቲ “ፍትሒ” ብመገዲ ፍትሒ ኪንቃለስ ዝበለጸ ሙኾነ እብል። ኣብታ “ዜጋ ናይ ሓንቲ ሬሳ ሓርበኛኣ ምቕባል ዝተሓሰመት ኤርትራ እትበሃል ሃገር ሙዃነይ እውን ኣጉህዩንን አሕዚኑንን ዩ።” እትብል ምልእቲ ሓሳበይ ንዘለካ ርእይቶ በዛ እትስዕብ ምልእቲ ሓሳብ እትክኣ ኣለኹ። “ዜጋ ናይ ሓንቲ ሬሳ ዜጋኣ ምቕባል ዝተሓሰመት ኤርትራ እትበሃል ሃገር ሙዃነይ እውን ኣጉህዩንን አሕዚኑንን ዩ።”
  ብዝተረፈ ኣብ ቃልሲ ፍትሕን መሰልን ብዙሕ ንረሓሓቕ ኣይመስለንን።
  ሳሙኤል ገብረሂወት ( ዓካ-ዓካ)

  • selam Aka Aka:
   nzhabkani ntsur melsi emo bzred’ani qwanqwa yeqenyeley:: awdqa qalatkan ateHasasbaKan tesfa zhb zlezKone: ab zmesleka poletikawn ipoletikawn gudayat kt’tsHf tesfa egebr::

   ms msgana

   toronto

  • hello aka aka how you doing.i know you that one of great writers in haddas eritrea long time ago. now i read your comment about one person naizgi i dont thing so its fair because this is not first problem faced to him its for thausands of eritrean also.but you did write nothing about those but now you try to raise you pen once it happen on naizgi not only you even alot of eritrean elitrates except very few in numbers that write and speak fair.so its better to continue like this because for this country and people i will never excpect fair person except those who lost their life for freedom and justice but now every body running for selfish thing or silence until this problem face to them .so sorry brother to say this you and others its better to silence until you die like brother father naizgi .may be you can replay me your comment on this thats my feeling may be i can understand wrong way its my view for all elitrate of eritrean especially those from eplf and elf members i dont excpect fairness from you may be fairness will come when this generation finish or eritrea will go back to ethiopian neocolony for benefit of ethiopians but this all things will pay more blood again.

  • mejemerta selam sihufka nay hade politicawi mergesieu bizeyegedis nay sebawi hilina kemmukanu teredieyo ka intehaleku ety nay mechereshta wisane gin bihiwt zeyele seb kithamyo zeygibaae intekoinu kitnido wun zey tariku mihab sile zikone neta misila nay adina temelket ( indaraye zimotes indaraye qibero ) zibil ato nayzghi kaa netom jeganu g15 hade dihry hade kem akhlab ab godagudy kihaqu enkelewu ni liely 10 ametat siq elu miraayu biqtita abty geben tewasaey eyu neiru kitibil tikiel eka emo niselim saeda aynibel hadera .

 5. We read and heard a lot of false accusations of opportunists to wards our government especially our honourable President concerning Nayzhi’s interment. They do not have any evidence that helps to blame our honourable and beloved president Isaias. This is base less allegations that fabricated by the coward and no one going to buy it. There are many occasions that accusers will be charged by their behaviour. That is why anyone innocent until the law approved that he or she is guilty. It is blatant that they didn’t do this for the benefit of Nayzhgi’s family; it’s for their hidden agenda. They need to know that how the structure of the government works and about the national security.

  I read the article that wrote by Amanuel it says that the government allowed his Nayzghia’s family to rest his body peacefully on the beautiful country as any ordinary Eritrean. But his wife claims official ceremonies. So why are they making up this all lies. By the way I would like to thank you Amanuel for his honesty and informative article.

  Long live to Eritrean heroes

  • Letina he is not your president, how is he your president? did you vote for him? did you elect him? to which party does he belong? is he accountable for his actions? where is he from? what is his grandfather’s name? what is the full name of his mum? can you please answer this questions with honesty? i am waiting!

   • Esak, As the saying goes, “Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.” Your small mind is talking about people. You have no the faintest clue about election, multiparty and how it’s built. You just hear it and then waffle like you are. Ready-made election would have been the easiest thing to do for the Eritrean leadership. By buying votes and pocketing funded money from those who make elections according to their needs. Look around you Esak and see how the world is being tricked into believing the nonexistent ‘Democracy’. Try and enlarge your small mind.

    • you think talking about party, election and vote is talking about people? probably you are struggling to answer my questions. you are repeating the Iseias’s propaganda about democracy. Do you really think iseias can trick me or us into false democracy? that is impossible! We had democracy as a society even before eritrea was declared a state 1890. may be you do not know history but we had for hundreds of years our Higi Endaba which were incredibly democratic for their time and even now they could be a good start. so dont think democracy is only from the West. last but not least let me wake you up dear samsom you are being tricked into believing democracy bad but i assure you it is good.

   • pls esak you must know what u saying .when u asking this questions.u mean u r not bilive in eritrea as a country. pls this question may asks mengstu hailemariam.

 6. On Naizghi Kiflu, in accordance with my Tewahdo religion and my cultural and traditional upbringing, I give my condolences to his family and his close friends.

  History will judge the role that Naizghi played in the Eritrean national liberation struggle, both good and bad, along with that of the top echelons of the despotic PFDJ. There is plenty of time for that summation and reflection. This is not the time though.

  The burial of the corpse of Naizghi in Eritrea is a different matter. It is no longer an issue that concerns only the family. The PFDJ itself decided to politicize it. This is an extremely abnormal situation. Though in Eritrea under the PFDJ regime, the abnormal has become the “normal.”

  The PFDJ can deny Naizghi’s corpse from being laid to rest in the Patriotic Cemetery in Asmara for whatever ill conceived reason it may have. There is no need to contest that point. However, it cannot legally deny his corpse from being put to rest in its ancestral and home village, around Mendefera in Eritrea. The PFDJ has no respect of the law, be it our traditional laws the “Highi E’Nda Aba” or the rule of law as stipulated in the Universal Declaration of Human Rights. The denial of the corpse from resting in its home village in Eritrea is a violation of its God given birthright. It is a violation of the rule of law. No state has a right to illegally take away the birthright of any Eritrean.

  The violation of the legal birthright of one Eritrean, irrespective of who that Eritrean may be, is a violation of the legal birthrights of five million Eritreans. This is immaterial whether that Eritrean is good or bad, is a criminal or an innocent and a naive person, a supporter of the government or an enemy of the government. We have to be firm and consistent on our principles. The rule of law has to protect all of us, that includes groups whom we may consider are our “enemies.”

  http://eritreamereb.blogspot.com/2012/03/birthright-of-eritreans_12.html

 7. Dear Samuel,

  Naizghi’s crime was investigated in London. The British Police went to three countries, to interview some of his victims and witnesses. Some of those he put in jail while he was in Eritrea are still in jail and some died in detention.Regarding the crime he committed, it is not ዘይርጉጽ ቤላቤለው, we have facts. It is due to his health that he was not arrested and charged in the end. Having dealt with the case for more than five years, I disagree with the following statement:
  “እቶም ብጾት ናይዝጊ ኣፉ ኢያ ዘይበዓልቲ ለይቱ እምበር ጸገማት ሰብ ኪፈትሕ ዝጽዕር ለዋህን ደንጋጽን ሙዃኑ፣

  Elsa Chyrum

  • Gual chirum, entay mukanu Tsegemki eko gerimuna? Geza aboki diyu wesidulki walas Geza Adeki, nhade harbegna even moytu kolo diqass keliekiyo. nski natki buisness and injera tsinkti aleki b’shim “messel deqi sebat” werhawi demwezki $ 18,000 mukanu nzifeliT seb gin aygermon iyu. Loqumax

   • Helen it seems you miss the value of life. Is that how you define your value? and at the same time you want to be nationalist. about Elsa’s personal income, she deserves more than that. Helen please open your mind, work hard and then it isn’t that much difficult to earn like Elsa!! If you want to put your comments on public site, please please read and understand the article then put your comments on the issue not on people’s personal life.
    Much blessings for those who put aside there personal demands and cares about voiceless!!

  • I feel sorry that Nayzghi fell into the Trap of Isayas but he is a criminal. What makes me crazy of all the former Tegadelti is that ionstread of Uniting togetheer expose the evil of Isayas and his cronies and tell the public all the truth, they simply become WEREJA MAeDO.
   Elsa Chirum is the Marya Tereza of Eritrea.

 8. Thanks Samuel for your analysis and i am agree with your view. But letina r u serious for what u comment you must be from the north of Ethiopia i don’t think u Eritrean because we Eritreans have a respect for the people who have died it is our honourable culture.

 9. ክቡር ዓካ-ዓካ: ሓሳብካ ከተፍስስ መሰልካ እዩ እሞ: ንተበግሶኻ የመስግን:: ቅድሚ ናብ ካልእ ርእይቶ ምስጋረይ “ሬሳ ክቡር ስለስኾነ መንነትን ተግባራትን ብዘየገድስ ብኣኽብሮም ክቅበር ከምዘለዎ ብጽኑዕ ምሳኻ ይሰማምዓሉ’የ:: እዚ ማለት ነቲ ብመንግስቲ ዝግበር ናይ ክብሪ ናይ ቀብሪ ስነስርዓት አይምልከትን:: ምክንያቱ እዚ ዳሕረዋይ አከባብራ መን: አበይ: መዓስ: ስለምንታይ ወዘተ…ዝበሉ ሕቶታት ክምልስ ስለዘለዎ:: ንኣብነት ሓደ ሰብ ሃገራዊ ሓርበኛ ኮይኑ ድሒሩ ግና ንሃገር ክሕደት እንተፈጺሙ: ብፍሉይ ሕድገት ተገይርሉ ብሃገራዊ ክብሪ ንክቅበር እንተዘይተፈቂድሉ…ከይግበረሉ ይኽእል እዩ:: እዚ ማለት ናይዝጊ ይግብኦ አይግብኦ ኢለ አይኮንኩን ዝፈርድ ዘለኹ::

  ናብቲ ካልእ ርእይቶይ ክሰግር:-
  – ናይ ናይዝጊ ጠባያትን ተግባራትን ክገልጽ አይኮንኩን ኢልካ ጀሚርካ:
  – ሰብ ብናጻ ፍርዲ ቤት ገበነኛ ተባሂሉ ክሳብ ዘይተፈርዲ: ብቤላቤሎ ሰብ ምውንጃል ገበን ምኻኑ
  – ናይዝጊ ከምዝኮነ አብ ቃልሲ ዝነበረ ተቃላሳይ ብኣዋንታን አሉታን ዝስመየሉ ከምዝህሉ ከምትኣምን…ጠቂስካ

  ውርዙይ አበሃህላ እዩ:: እንተኮነ ገለ ሕቶታት ግና ብናትካ ግምት ዝመለስካ ትመስል:: ብፍሉይ ነቁጣ እንዳገበርካ ንናይዝጊ ዝገልጻ ገለ ብተባሂሉ ገለ ባዕለይ ዝሰማዕክዎ ብምባል ሰለስተ ሓሳባት አቀሚጥካ አሎኻ:: እዘን ሓሳባት እዚኤን በጋጣሚ ይኹን ወይ ምዉት ክትከስስ ስለዘይደለኻ: ሰለስቲኤን ናይዝጊ አዎንታዊ ሃሳባት ኮይነን ናይዝግ ሰናይ ሰብ ከምዝነበረ ዘብርሃ እየን:: ብተወሳኪ ናይ ሸሪፎን ኢሳያስን ርክብ ተቂስካ ሕጂውን ብኢሎሞ ዓራቂ ሰብ ከምዝኮነ አብሪህካ:: ከም መደምደምታ ወሳነ ክኣ ናይስዝጊ በቲ ስርዓት ሕጉስ ከመዘይነበረ ዝብል ርእይቶ ወስ አቢልካ…ብዙሕ ጠባያት እኮ ገሊጽካ ሓው ዓካ-ዓካ:: ጠባያት ናይዝጊ ክገልጽ አቅሚ የብለይን ንዝበልካዮ መእተዊ ሓሳብ ዘፍረስካዮ ኮይኑ ተሰሚዕኒ:: ካብ ጀመርካዮ ግና ገለ ካብቲ ናይ ናይዝጊ አሉታዊ ዘረባታት ወይ ተግባራት ወይ ባዕልኻ ወይ ብሰብ ዝሰማዕካዮ ወስ ዘይምባልካ: ካብ ስክፍታ ንምዉት ንዘይምኽሳስ እንተዘይኮይኑ: ንኣንባቢ ናይዝጊ ሰናይ እዩ ኢልካ ከተእምን ዝደለኻ ከየምስለኻ ተሰኪፈልካ::አብ መወዳእታ ንምስ ኢሰያስ ዝተአከቡ ሚንስተራት እዊን እቲ ነውሪ ናይ ኩላትኩም እዩ እልካ “ወንጅልካ” እሞ …ምስቲ ንናይዝጊ አብ ነጻ ፍርድቤት ከይተረጋገጸ ምውንጃል ገበን እዩ ዝበልካዮ ምፍራስ ከይኮነካ:: ምክንያቱ እዞም ምኒስተራት እንታይ ኢሎም: እንተዘይበሉ’ኸ ስለምንታይ ዝሃብካዮ መብርሂ ስለዘየለ:: አብ መወዳእታ አብቲ ቀንዲ አርእስቲ ናይ ናይዝጊ አብ ኤርትራ ምቅባር ንዝምልከት ገለ ቤተሰብ ከም ናይ ሓርበኛ ክብሪ አቀባብራ ክግበረሉ ስለዝደለዩ እምበር ናብ ኤርትራ ንኸአቱ አይተኸልከለን ዝብለ ዘረባ አሎ:: ርእይቶካ ክአ ጠቅላላ ንኸአቱ ተኸልኪሉ ስለዝብል: ብጭብጢ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካብ ቤተሰብ ወይ ካልእ ወገን ሓበረታ እንተዝርከብ ክንደይ ምጠዓመ:: ንናይዝጊ መን ኮይኑ እንታይ ገይሩ ብዘየገድስ እዛ አለም ተፋኒዋ ዝለዘሎ ከም ንቡር አብ ዓዱ ሓመድ አዳም አብ ዝሓጸረ ይፍጠረሉ::

  • ዝኸበርካ ሓው ጆ
   ብዘይቀልዓለም ንርእይትኻ እቕበሎን እየ። ሓቅኻ ኢኻ ጽሑፈይ ምዉት ናብ ዘይምኽሳስ ከምዝዛዘወ እርድኣኒ ኢዩ። ምኽንያቱ ኣብ ሓደ ጸሊም ዓለባ ብውሑዱ ብጻዕዳ ቀለም ገለ ጽቡቕ ነገር ከስፍር ስለዝደለኹ ኢየ። ኣብ ሓደ ድቕድቕ ጸላም ንእሽቶ ብርሃን ከም ምርኣይ ዓይነት። እዛ ጽሕፍቲ ብዙሕ ከተዛርብ ከምእትኽእል ዘይተጸበኹዎ ኣይኮኑን። ዋላ ምስቶም ትንፈር እምበር ጤል ኢያ እናበሉ ተዓሚቶም ዝድግፉ ዜጋታት እውን እንተኾነ ብልቦና ኪንበሃሃል እንተኺኢልና፡ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ መገድን መኣድን ኪንራኸብ ንኽእል ኢና ዝብል እምንቶ ኣሎኒ። ስለዝኾነ ነዚ ረዚንን ውርዙይን መአረምታኻን ርእይቶኻን አምስግነካን እቕበለካን።
   ሳሙኤል ገብረሂወት (ዓካ-ዓካ)

 10. ብዛዕባ ናይዝጊ ክልተ ጊዜ ርእዮታት ሰሚኦና ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብሂዎቱ ኣብዝነብረሉ ግዜ ክኽሰስ ኣለዎ ብምባል ብዙሕ ላኦልን ታሕትን ይበሃል ነይሩ ሕጂ ኸኣ ምስ ሞተ ሬስኡ ንምንታይ ኣብ ዓዲ ዘይቅበር ብምባል ተሓለቕቲ ናይ ኤርትራዊ ሬሳ ብምምሳል ወይከኣ ብጸይቱ ብምምባሮም ይኹን ዘይ ጽሕፍዎን ዘይዛረቡዎን የብሎሙን። ናይዝጊ ኣብ ኢድ ቤተሰቡ ኢዩ ዓሪፉ። ክሓዝኑሉን ክቐብሩዎን ከኣ ዕድል ረኺቦም ኣለዉ። ዘህዝንን ክዝረበሉን ዝግባእን ግን ናይቶም እብ ቤት ማእሰርትን ኣብ ፈቐድኡ ባህርን ምድረበዳን ዝሞቱ ኢዩ። እዚኣቶም ቤተሰቦም ሙማቶም ኣረጋጊጾም ዝግቦኦም ሓዘን ክገብሩሎምን መሬ ኩዒቶም ሓመድ ከልብስዎምን ኣይከኣሉን። ስለዚ ዓካ-ዓካ ይኹን ወይ ከኣ ካልኦት ጸሓፍቲ ሬሳ ናይዝጊ ኣህዚኑዎም ዘይኮነስ ጽባሕ ከኣ ንረሳና ከየጋኑፎ ዝብል ፍርሒ ስለዘለዎም ኢዩ። ብዛዕባ ኤርትራ ይኹን ኤርትራውያን ዝዝረብን ዝጸሓፍን ካልእ ቁምነገር ስለዘሎ ብዛዕባ ናይዝጊ ይኣክል።

 11. Thank you Aka Aka, I guess I used to know this name long time ago. I am glad to see it again and Hope our people find a lasting peace and we the people reserve ourselves from talking nonesense.

  Thank you again.

 12. please don’t waste your time to talk about naizghi.he got what he deserved.he was bloodthirsty brutal and savage.he was enjoying the pain of other people.he was evile human been.nothing to admired him.during his time the prisonwas a living hell.

 13. I entirely agree with your unbiased and comprehensive analysis. Having read your article I would expect the majority people in Eritrea and diaspora to agree with your compelling inquiry and indicative facts. I also believe this would serve as a point of reference in the absence of information from the authority and in domination of biased diaspora analysis regime.
  Samuel, your occasional articles are always second to none.
  Thank you.

 14. Thank you Elsa,
  I was wondering why some people are trying to defend the good for nothing Naizgi Kiflu. he was an outright criminal opportunist. The Higdefites had already betrayed him like their criminal leader Issaias, they are not defending his rights to be buried in Eritrea.
  There is no question that Naizgi was an evil monster and a servant of Issaias.

 15. little witness,
  After the devil Issayas damped B. General Bitweded in jail for so many years, It is Naizghi Kiflu who allowed him for reading books, provided him so many books and a time break for sunlight. This is the other side of him. Aka aKa I agree!!!!!!!!!!!!!
  True story
  From Karcheli

 16. ane ms elsa chirom & abraham zitezarebwo degime yesmrelu eti kunue dma nsu eu ele eye ziamn ente beal helen weshemamu zinebra bzaeba hzbi eretrea entay ygdsen hxanat kolu abzihalefe bota ytefu alow bsenki iseyasn komu dma mekalistu nayzgi zigeberwo hagerawi khdet slezi bzaebom ente tzarebun mefthi ktemxu ente txerun mhashe

  dahan kunu

  kubrat ahwat
  samuel uk

 17. a man reaps what he saws God is not mocked says the bible. as Eritrean citizen i feel very bad even the government can not allow a dead body to be barred in his mother land these shows that Eritrea has been monopolized by one man, and it is the manifestation of how the dear people is getting governed. but Eritrea is going to be heaven on earth in a very near future.
  God bless Eritrea

 18. Sami that is mature article for those who listen, understand and analyze. please keep it up, we miss such professionalism in Eritrean Media. Much Regards!

 19. ናብ ዝኸበርካ ዓክዓካ፡ ሪኢቶኻ ኣንቢበዮ ብመጀመርያ ከመስግነካ እፈቱ፡ ኣብ ሰለስተ መቒለ ክረእየን ከለኹ 1ይ ኣብ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብና ረሳ ክቡር ስለዝኾነ ምዉት ኣይትኽሰስ እዩ ነገሩ ፡እቲ ምንታይ ንሓዋሩ ስለዝሞተ ኣብዝየለወሉ ክትሓምዮን ክትፈርዶን ስለዘይግባእ፡ 2ይ ንዝሞተ ሰብ ናይ መወዳእታ መሰሉ ቀብሩ ጥራሕ እምበር ካለእ ዝተርፎ መሰል ስለዘይብሉ .፡ይትረፍ ንሓደ ነዊሕ ዝተጋደለ ንዝኾነ ዘጋ መሰሉ እውን ስለዝኾነ፡3ይ ብዘይ ከሳሲን ተኸሳስን ፈራዲን ፍርዲ ምሃብ ንባዕሉ ገበን ስለዝኾነ፡ስለ ክቡር ማዕዳኻ እመስግነካ፡ ፡ ሓንቲ ዘይተመለሰት ሕቶ እንተሃልያ ናይዝጊ ክፍሉ ብኸመይን ማዓስን ኣበይን ሞይቱ? እትብል ሕቶ እያ፡ ንምንታይ ቀልጢፍካ ኒ ፖሎቲካዊ ራብሓ ክትጥቀሙላ ፈቲንኩም፡ስለምንታይ በዘዕባ ኣማውቱኡ ዝርዝር ሓበረታ ዘየለ ፡ስለምንታይ ረሳ ናይዝጊ ምስ መንግስቲ እተኣሳሰር፡መዐስ መጺኡ ኩነታቱ ኣብከመይ ነይሩ እንታይ እዩ ኸ ሕማሙ ረሱኡ ኣበይ ኣሎ ማለት ኣብ ሕክምና ወይስ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ፡ በተስቡ እንታሓቲቶም ተኸልኪሎም እንተኾይኖም ስለምንታይ ዘይዛረቡ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ከይመጾም እዮም ክሳብ ሕጂ ስቕ እሎም ዘለዉ፡ዝርዝር ሓበረታ እንተዝህሉ ኩሉ ዘጋ ክሓትት ምተገበእ እመስለኒ፡ውደሓንካ