Jun 092012
 
ናብ ኩሎም ኣብ ሽግርናን ሓዘናን ብሞራል ይኩን ብንዋት ዝሓገዙናን ዘጻናንዑናን ፡
ክሳብ’ዛ ዕለት እዚኣ ንዳርጋ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ዝኣክል ንቡር ሓመድ ኣዳም ዝሰኣነ ሬሳ ተሰኪምና ዘሕለፍናዮ መሪርን ዘይንቡርን ሂወት ንኩሉ ኤርትራዊ ስዉር ኣይኮነን፡ ንዝኾነ ሰብ ከጋጥሞ እውን ኣይንምነን።
ንኩሎም እቶም ኣብዚ ሓያል ፈተነ’ዚ እንከሎና ኣብ ገዛና ብምምልላስ ይኹን ብስልክን ኢመይልን ዘጻናንዑናን ሞራላዊ ሓይሊ ዝኾኑናን ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ (01/06/2012) ንሬሳ ነብሲሄር ተጋዳላይ ናይዝጊ ክፍሉ ኣብ ግዝያዊ መካነ መቓብር ንምዕራፍ ዘሰነኹምናን ዘጻናናዕኩምናን ብስመይን ብስም ኩሎም ስድራ-ቤትን ልባዊ ምስጋናይ ብምግላጽ፡ ክብረት ይሃበልና ሕሰም ድማ ኣይትርከቡ ክብል እደሊ። ነቲ ምስ’ዚ ጸገም’ዚ ተኣሳሲሩ ዝስዓበ ልዕሊ ኩሉ ስድራ ቤት ዝኾነ ፋይናንስያዊ ጾር ንምቅላል ዝለገስኩምልና ሓገዝ’ውን የቐንየልና፡ ክብረት ይሃበልና እብል።
ሬሳ ነብሲሄር ተጋዳላይ ናይዝጊ ክፍሉ ኣብታ ንኽብራ ክብል ምሉእ ሂወቱ ዝወፈየላ ሃገሩ ኤርትራ ክዓርፍ ዝነበሮ ናይ መወዳእታ ለበዋ ንምኽባር ሞራላውን ሰብኣውን ግዴታ ኣሎና። ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብ ግዝያዊ መካነ-መቓብር እኳ እንተ ኣዕረፈ ከምታ ለበውኡ ኣብታ ንልዕሊ ሓምሳ ዓመት ዝተቓለሰላ ሃገሩ ንኽቕበር፡ ከም ኩሉ ኤርትራዊ መሰሉ ስለ ዝኾነ፡ ንሕና ከም ስድራ ቤት መጠን፡ ከይተሓለልና ክንጠልብ ኢና።
በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ነዚ ዘለናዮ ኩነታት ዝጠልቦ ከቢድ ፋይናንስያዊ ጽዕነት ንምቅላል ብኩሉ ገባር ሰናይ ኤርትራዊ ክሳብ ሎሚ ክልገሰልና ዝጸንሐ ውፈያታት እንዳ ኣመስገንና ካብ’ዚ ዕለት’ዚ ጀሚሩ ግን ኩሉ ውፈያታት ጠጠው ክብል ከም ዝወሰንና ንኩሉ ገባር ሰናይ ንገልጽ። እቲ ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ውፈያታት ድማ፡ ሬሳ ነብሲሄር ተጋዳላይ ናይዝጊ ክፍሉ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መዓልቦኡ (ኣብ ኤርትራ) ምስ በጽሐ ተረፍ ገንዘብ ምስ ዝህሉ፡ ብስም ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብቲ እዋን’ቲ ንዝህሉ ጭቡጥ ናይ ግብረሰናይ ፕሮጀክት ክውፈ ከም እንደሊ ድማ ምስ ምሉእ ኣኽብሮት ክንሕብር ንፈቱ።
ኣብ መወዳእታ፡ ኣብዚ ዳርጋ ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ዘሕለፍናዮ መሪርን ዘይንቡርን ናይ ሓዘን እዋን፡ ኣብ ገዛና ብምምልላስ ይኹን ብስልክን ኢመይልን ካብ ምሉእ ዓለም ዘጻናናዕኩምናን ዓቢ ሞራላውን ፋይናንሳውን ደገፍ ዘበርከትኩሙልናን፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ፍጻሜ ድማ ዘሰነኹሙናን ዘማዕረግኩምናን ኩሉኹም ደጊምና ክብረት ይሃበልናን ሕሰም ድማ ኣይትርከቡን ብምባል ልባዊ ምስጋና ነቕርበልኩም።
ካብዚ ዕለት’ዚ ጀሚርና ሓዘንና ዓጺና ምህላውና’ውን ብስም ኩሎም ስድራ ቤት ነፍልጥ።
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንኩሎም ስዉኣትና!!
ወይዘሮ ሓረጉ ገረዝጊሄር ምስ ምሉእ ስድራ ቤት።
 Posted by at 3:47 am