Jun 242012
 

 

ኤርትራውያን ዋላኳ ብሰንኪ ምትእትታው ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ከምቶም ካልኦት ኣፍሪቃውያን የሕዋትና ነጻነት ዓድና ኣብ እዋኑ ክንዓትር እንተዘይክኣልና ንመግዛእትን ባርነትን ኣሜን ኢልናን ሪዒምናን ዝተቐበልናሉ ኣጋጣሚ ግን ኣይነበረን። ናይዚ ሓደ ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ዝሓለፍ ሓምሳ ዓመታት ነጻነት ንምድላይ ዘካየድናዮ ሰላማውን ዕጥቃውን ቃልሲ ምጥቃስ ጥራይ እኹል ይመስለኒ። እዚ ክንብል ከለና ኣብቲ ዝተኻየደ ቃልሲ ኩሉ ነገር ብሙሉእ ምርድዳእ ናይ ተቓለስቲ ዝተረኽበ ዓወት እዩ ምባል ዘይከኣል እኳ እንተኾነ ግን ከኣ መራሕቲ ቃልሲ ካብቲ ንኸቃልሶም ኢሎም ዝሓንጸጹዎ ሕጋጋት ሓሊፎም ጉዳ ዮም ብኻልእ ሳልሳይ ኣካል ክረኣየሎምን ክዳነዩን ምርኣይ ልሙድ ኣይነበረን። እዚ ሰላማውን ዕጥቃውን ቃልሲ እዚ ብዓወት ብ 1991 ዓ.ም ተዛዚሙ። እንተኾነ ከምዘይትጽቢትናን ባህግናን እነሆ ሎሚ’ ውን ሽግ ናጽነትና ዓቲርና ኣብ ዝበልናሉ እውን፡  ባዕልና ብዘዕበናዮም ሰብ መሰል ተዃሉ ዕላማና ጅሆ ተታሒዙ ንኻልኣይ ጊዜ ኣብ ቃልሲ ንርከብ።

ቃልሲ ብቐዳምነት ዝምልከቶም ነቶም ኣብ ትሕቲ ግፍዕን ጭቆናን ዘለው ኣህዛብ እኳ እንተኾነ፡ “ጎረቤትካ ክድቅስ እስኻ ደቕስ” ስለ ዝኾነ ግና ጎረባብትና’ውን እዚ በለቕ ናይ ሽግርና ከይለኸዮም ኣይተረፈን። ስለዝኾነ ድማ’ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን እነካይዶ ቃልሲ ዕውት ንኽኾነልና ሓገዝን ደገፍን ጎረባብቲ ሃገርና እንጠልብ። እንተኾነ እቲ እንጠልቦ ሓገዝ፡ ነቲ ዘለና ድሩትነት ዘቃልልን ኣብ ጠለብናን ሙሉእ ድሌትናን ዝተመስረተ ምስ ዝኸውን ድኣ እንበር ንሕና ባዕልና ክንዓሞ ኣብ ንኽእል ጉዳይ ክልኦት ንጉዳይና ልዕሌና ኮይኖም እዚ ይሕሸኩም፡ ከምዚ ግበሩ ኢሎም ክእዝዙና እንተጀሚሮም፡ ዘምጽኦ ኣሉ ታዊ ሳዕቤን ካብ ጠቕሙ ዝያዳ ከምዝብእስ ዘማትእ ኣይኮነን።

ኣብ ዝሓለፍ ክልተ ዓመታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤትራውያን ተቓለስቲ ንሕግዝ ኣለና ብዝብል ኣምር ሙሉእ ብሙሉእ ብኣኣቶም ዝተመወለን ብናታቶም ቁጽጽር ዝኸደን ኣርባዕተ ዋዕላታት ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ኣካይዶም። እቲ ቀዳማይ ኣብ ሓምለ 2010 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጋብእ፡ ‘ዋዕላ ኤርትራውያን ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ’ ዝብል እዩ ኔሩ።

እዚ ዋዕላ እዚ ዝወለዶ ሓደ ኣገዳሲ ነገር እንተሃለወ፡ 53 ዝኣባላቱ ኮሚሽን ምምስራቱ እዩ። እዚ ኮምሽን እዚ እቲ ዝተነበረሉ ትጽቢት ኣብ ክንዲ ዘማልእ፡ ገና ብዕሸሉ ምእኩል ኣሰራርሓ ኣጥፊኡ፡ ብሕኸኸኒ ክሓከካ ክኸይድ ዝጀመር እዩ ኔይሩ። ኣብ ርእሲ’ዚ ካብ ምእኩል ኣሰራርሓ ወጻኢ ብዝኾነ መንገዲ ንኡሳን ሓለፍቲ ኮምሽን ኩሉ ከቕርቡዎ ዝግብኦም ነገራት ወይ’ውን ሕቶታት ምስላዕለዎት ሓለፍቶም ብቕጥታ ክራኸቡ እንዳኽኣሉ ምሕደራዊ ሰንሰለት በቲኾም ብዘይ ኣገባብ ምስ ላዕለዎት ሓላፍቲ ኢትዮጵያውያን ክማኸሩን ክውስኑን ይቐሎም ነይሩ። በዝን ብኻልእን ጉድለታት ብህዝቢ ስለዝተገምገሙ ድማ እዮም ብዛሕትኦም ደጊሞም ኣብቲ ናይ ባይቶዋዊ ሓላፍነት ክምረጹ ዘይክኣሉ።

እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ስንኩፋት ኣሰራርሓታት ዝፈጠሩዎ ነገር እንተሃልዩ፡ ንኹሉ ዘየዋስእ ጉባኤን፡ ከም ውጽኢቱ ድማ ብቕዓት ዘይብሉ ባይቶ እዩ። ኣብዚ ደጊምና ክንርእዮ ዘለና ነገር ምትእትታው ሰበ ስልጣናት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ንቃልሲ ኤርትራውያን ከም ዝጎድኦ ድኣምበር ከምዘየደንፍዖ እዩ።

ኢትዮጵያውያን ተሓጋገዝትና ሕጂ’ውን ካብ ሕሉፍ ተሞክርኦም ከይተምሃሩ ብወዳብነትን ጥርናፈን ኤርትራውያን ዘይተበገሰ እኳ ድኣ ዕቱብ መጽናዕትን እኹል ምቕርራብ ዘይተገብረሉ ናይ ምሁራን ዋዕላ ጸዊዖም። እዚ’ውን እንተኾነ ምስቲ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ዋዕላ ክርከቡ ዝዓደሙዎም ምሁራን ኤርትራውያንን ዕድሚኦም ኣኽቢሮም ኣብ’ቲ ዋዕላ ዝተረኸቡ ኣነጻጺርካ ክረእ ከሎ፡ ገና ኣብ ምድላው ከሎ ዝፈሸለ ምንባሩ ንኹሉ ተቓላሳይ ብሩህ እዩ ነይሩ። ከም መግለጺ ፍሽለቱ ድማ ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፍ ምሁራት ንህጹጽ ኩነታት ሃገር ኣመልኪቶም ዘውጽኡዎ ወግዓዊ መግለጺ ዘይምንባሩን ካብቲ ዋዕላ ምስተመልሱ’ውን እንተኾነ በብሞይኦም ተወዲቦም ኣብ ቃልሲ ክነጥፍ ክንርእዮም ዘይምኽኣልና እዩ።

ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ 2012 ኤርትራውያን ተቓለስቲ ውድባት ይኹኑ እቲ ባይቶ ዘይጸውዑዎ ወይ ውን ብመንእሰያት ዘይተወደበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራይ ስለዝደለዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ናይ መንእሰያት ኣኼባ’ውን እንተኾነ፡ እዚ እዩ ዝበሃል ውጽኢት ኣብ ባይታ ዘየርኣየ ኮይኑ እዩ ዝቕጽል ዘሎ።

ሎሚ ድሕሪ እዚ ኹሉ ናይ ገንዘብ፣ናይ ጊዜን ናይ ዓቕሚ ሰብን ክሳራን ፍሽለትን ከይገምገሙ፡ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ኩሉ ዓለም ንለውጢ ስለዝተበገሱ ጥራይ ተሃንዲድካ “ናይ መንእሰያት ዋዕላ ኣብ ኢትዮጵያ” ከተካይድ ምሽብሻብ እንታይ ንምርካብ ኮን ይኸውን።

ብመሰረቱ ኢትዮጵያውያን ድኽምቲ ኤርትራ ምስ እትፍጠር እቲ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ካብ ኤርትራ ሓሊፍ ንዓዓቶምን ንኻልኦት ጎረባብቲ ከም ድጸልው ብኸመይ ከይተረድኡ ተሪፎም?
እዝን ካልእን ኣብ ግምት ከነእትው ከለና ተራ ኢትዮጵያውያን ኣብ ቃልሲ ኤርትራ፡ ቃልስና ንምዕዋት’ ዶ ወይስ ቃልስና ንምድኻም እዩ ዝብል ጥርጣረ ክሕድረልና ባህርያዊ እዩ።

 

ብዝኾነ ሓገዝ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ክልተ ዓመታት እዚ እዩ ዝበሃል ውጽኢት ከርእይ ዘይምኽኣሉ በቲ ሓደ፡ ኤርትራውያን በብጉጅለ እንዳዓደምካ እሳቶም ኣብ ዝገብሩዎ ዘተን ምይይጥን ኣብ ወሳኒ ቦታ ኮንካ ክናቖቱን ክቛየቑን ምስማዕ በቲ ኻልእ፣ ሃገራዊ ኣጀንድኦም ባዕሎም ንኸይሰርዑ ምስምሳት እንዳፈጠርካ ወናኒ ኤርትራዊ ኣጀንዳ ኮንካ ምቕራብ ንቓልሲ ከምዘይሕግዝን ናይ ዓወት መገዲ ከምዘየሕጽር ንኹሎም ኤርትራውያን እንዳሓበርኩ፣ ኤርትራውያን ተቓለስቲ፡ ናይ ጉዳዮም ሰብ ውራይ ባዕሎም ክኾኑ ነዚ ጎስዮም ተርኦም ክምንጥሉ ንዝብህጉ ባእታታት ድማ ደረት ስልጣኖም ካብ ዘፍቅደሎም ወጻኢ ንኸይከዱ ብትብዓት ክነግሩን ካብ ጎረባብቲ ከም ተቓለስቲ ክርኽቡዎ ዝደልዩ ሓገዝ ድኣምበር መሪሕነት ክኸውን ከምዘይብሉ፡ ክፈልጡ ይግባእ።

ኣብ ካልኣይ ክፋል፡ ተራ ጀነራል መስፍን ኣብ ቃልስና ዘለዎ ኣሉታዊ ጽልዋን ቀንዲ ተዋሳእቲ ናይዚ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ዋዕላ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ኢትዮጵያ እንመን ምዃኖምን ከብርሕ ክፍትን እየ። ስጋብ ሽዑ ግን ሰላም ወ ሰናይ ምስ ኩልና።

ካብ ግዱስ ሃገራዊ
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና
ራህዋ ንህዝቢ ኤርትራ

 Posted by at 6:38 pm

  7 Responses to “ኤርትራውያን ነጻ ኢና ናይ ምውሳን ብቕዓት ኣለና ቕሉዕ መልእኽቲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ”

 1. eritrea first

 2. Yes my dear brother, I agree with your idea. The Ethiopian government will have be give free political decision for the protesters and rebels. If the government gives them political freedom they can supporter from inside the country otherwise on one support them from inside or Diasporas.
  Or the Ethiopian Government need neocolonialism in Eritrea, this will never be forever.
  Thanks
  your

  • degim kalsi nnaxnet abkiu iyu. tkalesu ente konkum nsltan zeykone nmiebale hager kemtom nay mexai edlna sewina nkales zelona tekalesu. sltan ente delikum gn ab hlmkum mutu ember yelen

 3. Weyane are the enemay of Eritrea and what do you want from them,is it new news for you?How can one savages can give a lesson to the civilaized people like Eritrea.You are also dump brother that you think that there is oppostion outside Eritrea.
  They only we have in disiapore so called oppstion are all loser and keep this my word deep in heart.

 4. anesi ab nay tekuawemty website atye afltin iye lomi gen dnebeb sle zseanku ab natom atye nay bhaki kea gerimni bzaeaba iti zenbebkuwo hatew ketow. eti zgeremeni gen naybhaki dukum ne eritrea ztekim neger ketemstu ab ethiopia teakibkum? ethiopia eko neana neritreawian ketifuna keydekesu zhadru megsti eyom.aghidkum gda nhina nayhzbe eritrea aygdsenn eyu nsltana ena nkales zelena zytblu.why don,t you guys give up what is going on in our country eritrea is what the eritrean people fought for thirty years which is self relience and the eritrean people are working hard to accomplish their vision.long live wedi afom

 5. anesi ab nay tekuawemty website atye afltin iye lomi gen dnebeb sle zseanku ab natom atye nay bhaki kea gerimni bzaeaba iti zenbebkuwo hatew ketow. eti zgeremeni gen naybhaki dukum ne eritrea ztekim neger ketemstu ab ethiopia teakibkum? ethiopia eko neana neritreawian ketifuna keydekesu zhadru megsti eyom.aghidkum gda nhina nayhzbe eritrea aygdsenn eyu nsltana ena nkales zelena zytblu.why don,t you guys give up what is going on in our country eritrea is what the eritrean people fought for thirty years which is self relience and the eritrean people are working hard to accomplish their vision.long live wedi afom

 6. there is no oppossitions there is wyane puppet go to hell, long live to shabia and PIA.