Jun 272012
 

መልእኽቲ ሓው ሃይለ ወልዱ፡ ኣቦ መንበር ዞባ ኣውርጳ፡ ናብ ቀዳማይ ጕባኤ ንኡስ ዞባ ጀርመን

23/06/12

ዝኸበርኩምን ዝኽበርክንን ኣባላት ጉባኤ ንኡስ ዞብ ኤውሮጳ፡ ጀርመን።

ዝኸበርኩም ኣባላት ምምሕዳር ዞብ ጀርመን።

ዝኸበርኩም ኣባላት መሪሕነት።

 ብቐዳምነት እንቋዕ ናብዚ ታሪኻዊ ጉባኤ ኣብቅዓኩም። ዕዉት ክኾነልኩም ዘሎኒ ምንዮት ወሰን የብሉን። ሃገር ጀርመን ከም ማእከል ኤውሮጳ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ማእከል ተቓውሞ ምልኪ ኤርትራውያን  እያ’ሞ፡ ነዚ ታሪኽ’ዚ ብሓበን ዝውንኑዎ ንስኹም ብጾተይ ብምዃንኩም፡ ሕጂ ንተሪፉ ዘሎ ሓልቃም ምልኪ ኣብ ምዕላው ዝለመድኩሞ ልዑልን ቃልሲ ከምዘይትነፍጉዎ እንዳተኣማመንኩ ዮሃና እብለኩም።

ኣብዚ ታሪኻዊ ጉባኤኹም ብኣካል ኣን መንጎኹም ክርክርብ ብዘይምኽኣለይ፡ ይቕረታ እንዳሓተትኩ፡ ግን ኣብ ዝሓጸረ ምስ ኩሉኹም ብኣካል ንኽንርኣአ ዘሎኒ ተስፋ ወሰን የብሉን። ብርግጽ ዕዉት ጉባኤ ይኹነልኩም ክብል እንከሎኹ፡ ከምቲ ብሳላኹም ጽዓትኩም ድሮ ተዓዊቱ ዘሎ ሰልፋዊ ይኹን ዞባ፡ ኤውሮጳዊ ጉባኤ እንዳኣስተውዕላኩ እየ’ሞ፡ ሕጂ’ውን ከም ኩሉ ዝቐደመ ይኹነልኩም።

ክቡራት ጉባአይናታት!

ብርግጽ ሰልፍና ዕዉት ቀዳማይ ጉባኤኡ ኣብ’ዚ ታሪኻዊ ከተማ’ዚ ካብ ዝካየድ ዳርጋ ዓመት ቀሪቡ’ዩ። ስለዚ’ውን ጉባኤኹም ኣቐድም ኣቢሉ’ዩ ክካየድ ነይሩዎ ዘይበሃል እንተኾነ፡ “ድንክል በለሞ ነይተኻዕወ።” እዩ እቲ ቁምነገሩ። ክዝንጋዕ ዘይግባኦ፡ እዚ ሕጂ ተጋቢእኩሙሉ ዘሎኾም ጉባኤ’ዚ እምነ ኩርናዕ ንእተን ገና ብሕጂ ክምስረታ ዝድለያ ዘሎዋ ካልኦት ንኡሳን ዞባታት ኣብ ኤውሮጳና ኮይኑ፡ ናብ ዝበለጸ ተሞክሮ ከምዘሰጋግረና ሰብ ተስፋ ኢና። ብርግጽ ሰልፍና ካብ ተሞክሮታታቱ ወግሐ ጸብሐ እንዳተማህረ ዝኸይድ ዘሎ ሰልፊ መጠን፡ ጉባኤ ዞባ ኤውሮጳና’ውን ዓቢ መምሃሪን ድንድል ኮይኑ ከም ዘሎ ይርደእና’ዩ እሞ፡ እዚ ጉባኤኹም’ዚ እውን ንኹነታትና ንዝበረኸ ክውንነት ከምዘምጽኦ እይጠራጠረሉን’የ።

ኩነታት ሃገርና፡ ወግሐ ጸብሐ እንዳኸፍኤን፡ ህዝብና’ውን ብኡኡ መጠን ዝያዳ እንዳሓሰሞን’ዩ ዝኸይድ ዘሎ። ብርግጽ’ዩ ንገለ ገለና፡ እዚ ቃንዛ’ዚ ካብ ዝስመዓና መዋዕል ኣቑጺሩ’ዩ። ግን እቲ ሕቶ፡ ጉዳይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ፡ ስጋብ እቲ እቐዲሙ ዝተሰማዓና ቓንዛ ንፈውሲ ቓንዛታት ስዒሩ ህሉው ቃንዛ ኮይኑ ብጥንቃቐ ክቕንጠብ ኣይተፎን’ዮ እሞ፡ ዓቕሊ ክህልወና ግድን ይኸውን። ህዝብና ክብርታቱ ለጊሱ፡ ቁጠባኡ ምድሪ ዘቢጡ፡ ባህልታቱ ተጓዕጺጹን ደኒኑን፡ ሰብኣዊ መሰላቱ ተቕንጢጡ፡ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ጓና ኮይኑ ርእሱ ኣድኒኑ ይነብር ይስደድን ምህላዉ ከይኣእክል፡ እተን ዝነበራኦ ሓቦን ኒሕን ዝተዓጥቃ ወኒ ቓልሱ’ውን ተመንጢሉ፡ ባዕሉ ንባዕሉ ዋናን መተካእታን ስልጣን ንምዃኑ ገና ኣይበቕዐን ዘሎ። ነዚ ብምርዳእ’ውን ቃልስና ኣዝዩ ብልሂ ሓዊሱ መዋጽኦ ክፍታሽ ህርድግ ክብል ይግባኦ’ዩ።

 

ሰልፍና ህዝቢና ብምልኪ ኣብ ዝጭፍጨፈሉ ዘሎ እዋን፡ ነዚ ተካል ምልክዚ ንምስዓርን ንምትካእን ዝቃለስ ዘሎ’ኳ እንተኾነ፡ ብማዕረ እቲ በሰንኪ እዚ ጸያቒቶ’ዚ ዝሓንኽ ዘሎ ኤርትራዊ ብእኩብ ክንሓንኽ ግድን’ዩ። ግን እሱ መዓስ ጥራሕ፡ ምስቲ ነዚ ሕሱም ስርዓት’ዚ ንምእላይ እቃለስ ኣለኹ ዝብልን፡ ግን ቀንጠ መንጢ ተሸሚሙ ዘሎ ተቓውሞ ምህላውና’ውን ተወሳኺ ሕንከት’ዩ። ስለዚ’ውን ንኽልቲኡ እዚ ግናያት’ዚ ንምቕያር ካብ ምቅላስ መሕብኢ ዘሎዎ ኣይኮነን። ብዘይቃለዓለም’ውን እዚ ሕጽረታትና’ዚ እዩ ንብዙሕ ካብ ህዝብና ላንግ ላንጋ ሰርሑዎ ዘሎ።

ነዝን ወዲ ከምዝን ዝኣመሰለ ሕጽረታት ንምግጣም ድርብ ቃልሲ ይሓተና’ሎ። ሓቂ ብሓቂ! ዝተዳራረበ ዕጣቕ የድልየና። እቲ ቀንዲ ዕጣቕ ንቕሓት ኮይኑ እቲ ዘይሕለል ተጻዋርነትን ጽንዓትን ምውናንን’ዩ፡ እቲ ዝተርፍ’ውን እቲ ዲሲፕሊን’ዩ። እቲ ንህዝብና ብምሕላቕ እንጠልቦ ዘሎና ሓርነት ንመጋየጺ ኣይኮነን፡ መሰረት ምዕብልቲ ሃገር፡ ኩርዓትን ሓበንን ሎሚን መጻእን’ዩ ስለ ዝኾን እምበር። ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ፡  ሕመረቱ ሓድነት ህዝባን መሬታን ዘውሓሰት፡ እፎይታ ዝዓሰላ ሃገር ንምጥጣሕ’ዩ። ስለዚ’ውን እቶም ንሓርነት ህዝቢ ኤርትራ እንሕለቕ ኩላትና፡ ብቐንዱ ውሽጣዊ ሓርነትና ዘረጋገጽናን ዘዓወትና ክንከውን መተካእታ የብሉን። እዚ ውሽጣዊ ሓርነት’ዚ ተጻዋርነት ኮይኑ፡ ንብጸይትኻን ንብጻይካን ጽን ኢልካ ምስማዕ’ዩ። እዚ ውሽጣዊ ሓርነት’ዚ ጸረ መንከማይ ምባል ኮይኑ፡ ንብጾትካ ምኽባርን ምክብባርን’ዩ። እዚ ውሽጣዊ ሓርነት’ዚ ጸረ ጉጅላውነት ኮይኑ፡ ነቲ ዝሰንኮፈ ብጻይካን፡ ብጻይትኻን ናብ ዝድለ መዓርፎ ሓቢርካ ምብጻሕ’ዩ። እዚ ነጻን ምቕሉልን ውሽጣዊ ሓርነትዚ’ዩ ምዕብልትን ብልጽግትን ሃገር፡ እሞ’ኳ ደኣ ብልሂ ህዝቢ ዝወነና ሕብንቲ ሃገር ዘውሕሰልና። እሞ ኣባና ኣብ ተቓለስቲ ንህዝባዊ ሓርነት፡ እንትርፎ ኣብ ወውልቀና ዝሰረተ ሓርነት ካልእ ጥበብ ዓወት የልቦን። ንፋቐር ከም እሕዋት። ንላዘብ ከም እሕዋት። ንተሓሳሰብ’ውን ከም እሕዋት።ኣብኡ’ዩ ዘሎ  ምስጢር ህዝባዊ ዓወት።

ብዝተረፈ ብምድግጋም ዕዉት ጉባኤ ይግበረልኩ እንዳበልኩ፡ ኣብዚ ምዕቡል ዓለምና ኣረጋጊጹዎ ዘሎ ተክኖሎጂታት ንኽንመልኮን ንኽንተዓጻጸፈሉን ምኽኣል ቅልጣፈ ስለ ዝህብ፡ ንምቅልጣፍ ዓወታትና ዓቢ ድፍኢት ክገብረሉ ከምዝኽእል ክዝንጋዕ የብሉን። እንተገደድ ሓዲሽ ዝምባለ ምኻኑ ኣብ ግምት ከተእትዉዎ እምሕጸነኩም።

ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና!

ሓርነት ዝሰፈና ሃገር ካብ ምስራሕ ኣይኩንቁጠብን ኢና።

ሃይለ፡ ወልዱ።

ኣ/መ/ው/ጉ/ዞ/ኤ

 Posted by at 4:21 pm

  2 Responses to “መልእኽቲ ሓው ሃይለ ወልዱ፡ ኣቦ መንበር ዞባ ኣውርጳ፡ ናብ ቀዳማይ ጕባኤ ንኡስ ዞባ ጀርመን”

  1. WE DO NOT WANT ANY OPPOSTION. WE ARE AT WORK- WHAT THEY ARE OPPOSE? OUR DEVELOPMENT? OR THEY WORK TO GET A CHERE? THEY ARE COLLECTING MONEY IN EU AND USA AND THEY NEED TO SERVE USA INTEREST IN THE REGION. WE ERITREAN CAN DO OUR JOB AND WE DO NOT WANT ANY PUPPET PARTY FROM OUTSIDE ERITREA.

  2. ኣፋልካ ሃይለ ወልዱ፣
    ንርእስኻ “ሃጠውቀጠው” ገዲፍካ ከምቲ ክትገብሮ ዝጸናሕካ ውራይ ርእስኻ ግበር። ንሕዝቢ ኤርትራ ድማ ን41 ዓመታት ፍዓርኡ ስለ ዘይገበርካስ ሕጂ ኣይትቆንዘወሉ ኣይትቕዝመሉ። ካብ 1981 ቃልሲ ሕዝቢ ዔርትራ ራሕሪሕካ፡ ኣብዝጠዓመክ ተኾይጥካ ጸኒሕካ ሕጂ መሳርሒ ወያኔ ምኽዋን ኣየጸብቕልካን እዩ። ሕዝቢ ኤርትራ ክዓ፡ ወዮ ድኣ ን41 ዓመታት ተመሊስክ ዘይርኤኻዮ ኮንካ ኢኻ’ምበር፡ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ እናተሰጋገረ ወናኒ ሕይወቱን ጸግኡን ኮይኑ ኢዩ። ቃንዛኻን ቁዝማኻን ኢምበኣር ንዓኻን ንመሃውተትኻን ይኹንካ!!!