Jul 112012
 

እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ትማሊ ንራብዓይ መዓልቶም ተኣኪቦም ዝወዓሉ መንእሰያት ኤርትራ፡ ክዛተዩ ጥራይ ዘይኰነ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ተቓውምቲ ውድባትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ጸቕጢ ከገብሩ ከምዘለዎም ተሓቢሩ።

ነዚ ዝገለጸ ኣብ ዓዲ ኣሜርካ ዝምቕማጡ ዮሴፍ ገብረሂወት እዩ። ንሱ እቶም መንእሰያት፡  ነቲ ተኣኪበሙሉ ዘለዉ ቦታን ሰዓትን ተጠቂሞም፡ ተቓወምቲ ውድባት፡ ሙሉእ ሓይሎም ኣብ ስደተኛታትን ስርዓት ህግደፍን ከተኩሩ ጸቕጢ ክገብሩ ኣለዎም በሃላይ’ዩ። “ ተቛወምቲ ውድባት፡ ብዛዕባ ደሞክራስን ድሕሪ ኢሰይያስ ምውዳቑ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ይመጽእ ዝብል ገዲፎም፡ ከመይ ጌርና ኢና ንስርዓት ኢሰይያስ ንግምጥሎ ወይ ነውድቘ? ኣብ ዝብል ሕቶ ከምኡ’ውን ናብ’ቲ ናይ ህዝቢ ሽግር ከተኩሩ ጸቕጢ ክትገብርሎም ኣለኩም” ኢሉ ዮሴፍ ገብረሂወት።

ሽግር ኤርትራ ኣብ ህጹጽን ዘይህጽጹን ከፋፊሉ ዝገለጸ ዮሴፍ፡ ነቲ ኣብ መብዛሕትኡ ኣኸባታት ናይ ተቓውሞ ደንበ ብዝያዳ ዝዝረበሉ ዝበሎ፡ ኣርእስትታት ብዛዕባ ቅዋም፡ ቋንቋ፡ ኢሰይያስ ድሕሪ ምልጋሱ ዝትከል ጊዝያዊ መንግስትን ደሞክራስን ዝኣመሰልዎ ነገራት ዘይህጹጽ ሽግር ክብል ይገልጾም።

ዮሴፍ፡ ነቲ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን፡ ስርዓት ኢሰይያስ ንምጥፋእ ዝካየድ ቃልሲን ካብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ጀሚርካ ክሳብ ሲናይ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዘለዉ ስደተኛታት ንምርዳእ ዝሰላሰል ስርሓት ከም ህጹጽ ሽግር ገይሩ የቐምጦ።

ከም’ቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ናይ ተቓውሞ ደንበ ድኹም ጐኒ እንዳ መዝመዘ ስልጣኑ ዘናውሕ ዘሎ፡ ንሕና ከኣ ድኹም ጐኒታት ናይ ህግደፍ ኣለሊና ክንምዝምዞ ኣሎና በሃላይ እዩ ዮሴፍ።

“እታ ዝዐበየት ሕጂ ንህግደፍ ጠጠው ኣቢላቶ ዘላ ዕደና እያ። ብእኡ ዝኣተወ ቁጠባ እዩ ጠጠው ኣቢልዎ ዘሎ።”  ድሕሪ ምባል፡ “እታ ዝዓበየት ክትግብር ትኽእል ነቲ ዕደና ጠጠው ምባል እዩ።” ድማ ኢሉ።

ከም ኣገላልጻ ዮሴፍ፡ ንኣብነት፡ ተቓወምቲ ውድባት ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ’ቲ ከባቢ ንኡሽተይ መጥቃዕቲ እንተ ፈጺሞም፡ እቶም ምዕራባውያን ኣቑሑቶም ጠቕሊሎም ክወጹ እዮም። እቲ ዕደና ከኣ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ። እቲ መንእሰያት ተኣኪበሙሉ ዘለዉ ቦታ ንተቃወምቲ ወድባት ጥራይ ዘይኰነ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ’ውን ድፊኢት ክገብሩ ከምዘለዎም’ውን ከተባብዖም ፈቲኑ እዩ።

 

ካብ ካናዳ ዝመጸት፡ መንእሰይ ወጋሕታ ብርሃን፡ ኢትዮጵያ እንታይ ንክገብሩ ኢና ጸቕጢ ክንገብረሎም? ክትብል ንዮሲፍ ሓቲታቶ ነይራ።

መልሲ፡ ኣብ ምንታይ ኢዩ ጸቕጢ ክግበር ዘለዎ፡ ኩላትና ኢና ክንረኽቦ ዘሎና። ንኣብነት ነቶም ክንቃለስ በረኻ  ክንወጽእ ኢና ዝብሉ ዘለዉ፡ ንዓዓቶም ሓገዝ የድልዮም’ዩ ንብል እንተ ኰይና፡  እሞ ከኣ ግቡእ ሓገዝ ኣይዋሃቦምን እዩ ዘሎ ኢልና ንኣምን እንተ ኰይና፡ ክንሓትት ኣሎና። ኢትዮጵያ ኣብ’ቲ ባይታ እንታይ ትገብር ከምዘላ፡ እቶም ተቓወምቲ ኸ ነቲ ነገር’ቲ ይጥቀምሉ እንተልዮም ንሕና እዚታት ኩሉ ክንርእይ ኣሎና።

ወጋሕታ ንብዙሓት ዘዛረብት ኣገዳሲት ሕቶ’ውን ኣቕሪባ  ነይራ እያ። ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣትያ ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ተቓወምቲ ውድባት መጥቃዕቲ ፈጺማ ነይራ። ገለ ቦታታ’ውን ሒዛ ክበሃል ሰሚዕና ነይርና። ኢትዮጵያ ሉኡላውነት ኤርትራ ትደፍር ዶ የላን?

ዮሴፍ፡ ኩሉ ጊዜ ዓድኻ ክውቃዕ ከሎ ባህ ስለዘይብለካ ሰጋእ ሰጋእ ትብል ኢኻ። ብዛዕባ ጉጅለ 15 ሓደ ነገር ክገልጸልኩም። ጉጅለ 15 ንኽለዓሉ ዝፈጠረ  ጸቕጢ ካበይ እዩ መጺኡ? ትብል እያ ነይራ። ንደሞክራሲ ኣይነበረን፡ ንደሞክራሲ ነይሩ እንተዝኸውን ቅድም ምስተሓተ ነይሩ።

እቲ ሕትኦም ንምናትይ ኵናት ጀሚሩ? ዝብል’ውን  ኣይነበረን። ምኽናይቱ ንጉጅለ 15 ኣስተብሂልክምሎም እንተዀይንኩም፡ ንምናታይ ኵናት ተኻይዱ ዝብል ኣይነበረን፡  ኢሰይያስ ነቲ ኵናት ሕማቕ ገይሩ ኣካይድዎ ዝብል እዩ ነይሩ።

እታ ከተላዓዕሎም ዝኸኣለት እንታይ እያ? እንተድኣ ኢልና፡ ንህዝባዊ ግንባር ብዓቢኡ ከኣ ነታ ሃገር ደጋዊ ቅልውላው ኣቲዋ። ምኽንያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ደፊኡ ንውሽጢ ኤርትራ ደፊኡ ብምእታው ክሳብ ባረንቱ በጺሑ። ኢሰይያስ ደኺሙ ሰንከልከል ክብል ምስረኣይዎ፡ እዚ ሰብኣይ’ዚ ለከመና። ዕዳ ይዀነና ኣሎ፡ እዛ እዋን’ዚኣ ክንጥቀመላ ኣሎና ኣብ ዝብልሉ ደርጃ በጺሖም ማለት እዩ።

ስለ’ዚ እዚ ሰብኣይ’ዚ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ  ዝስዕብዎ ዘለዉ ታሕተዎትን ላዕለዎትን ሓለፍቲ፡ ዕዳ ኰይኑ ንኽርኣዮም ክንገብሮም ኣለና። ኣነ ጽቕጠት ብኣና ኣይኰነትን ትመጽእ በሃላይ እየ። ጽቕጠት በዞም ሓያላት ባእታታ እያ ትመጽእ። በኢትዮጵያ ትኹን ብኻልእ።

እቲ ኣብ ሜሬትና ኣትዮም፡ ሉኡላውነትና ደፊሮም ዝብል ካብ ጽቡቕ መንፈስ ይለዓል ከምዘሎ ይርድኣነኢ ኣሎ። ይኹን’በር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ለውጢ ክመጽእ እንተድኣ ኰይኑ፡ ጸቕጢ ክግበር ኣለዎ። ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ጸቕጢ ዘይቀጥታዊ እዩ። ንሕና ንኢትዮጵያ ይኹን ንኻልእ ሓቲትና ጸቕጢ ክንገብር ክንክእል ኣሎና። ምኽንያቱ እታ ሃገር ትጠፍእ ስለዘላ። ኣማራጺ ከኣ የብልናን በሃላይ እየ።

 

 

ካብ ዋሽንግተን ዝመጸት ኣድያም ረዲእ’ውን ከም’ዚ ዝስዕብ ክትብል ንዮሴፍ ገብረሂወት ኣገዳሲት ሕቶ ኣቕሪባትሉ ነይራ። በቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኵናትን ካልእን፡ ውድባትና ብኢትዮጵያ ክድገፉ ዘይደልዩ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዘለዉ ኣሕዋትና ኣለዉ’ሞ፡ ከመይ ጌርና ኣብ ምርድዳ ነምጽኦም?

ዮሴፍ፡ ንሕና ከም ህዝቢ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ሓበር ረብሓ ኣሎና። ልክዕ ከም’ዚ ሓንቲ ሶኬት ምስቲ ሓይሊ ዘለዎ ተቐባሊ ስለዝተላገበት ወይ ዝተሰዅዐት ሓይሊ ብርሃን ትህብ። ንሕና ከኣ ኣብ’ቲ ዝጠቅመና ንእከብ። ኣብ’ቲ ከትድምዓሉ ትኽእል ቦታ ኰይንካ ኢኻ ትቃለስ። ኣብ ኣውሮጳ ወይ ኣሜሪካ ኰይና ለውጢ ከነምጽእ ኣይንኽእልን ኢና። ካልእ ባይታ ወይ መገዲ ከምዘይብልና ክርድኡልና ከኣ ተስፋ ይገብር።

ዮሴፍ፡ ህግደፍ ኣትይዎ ዘሎ ቅልውላውን ኣብ’ቲ ኣኼባ ተናኺፍዎ ነይሩ እዩ። ከም ኣገላልጽኡ፡ እዚ ተላዒሉ ዝሰምር ዘሎ ናይ መንእሰይ ሓይሊ ንስርዓት ህግደፍ ስግኣት ፈጢርሉ ኣሎ። ብፋላይ እቲ ኣጽዋር ንኸይሽምት ብባይቶ ጸጥታ ውድባ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ዝተመሓላለፈ ማዕቀብ፡ ከምኡ’ውን ካብ ሓይልታት ምክንልኻል ኤርትራ ብዙሕ መንእሰይ ብምውጽኡ ኣብ ሞንጐ ኢትዮጵያን ስርዓት ህግደፍን ዘሎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሚዛን፡ ቀይርዎ እዩ።

ኣብ’ቲ ኣኼባ ንዮሴፍ ዝተዋህቦ ጊዜ ስለ ዘይኣኸለ፡ ኣብ ናይ ምሸት ነቶም ዝግደሱ ተወሳኺ ናይ ሕቶን መልስን ተኸፊቱ ነይሩ።

እቶም መንእሰያት ኣብ ጉጅለታት ኰይናኦም ዘካይድዎ ዘለዉ ዓሙቕን ሙዉቕን ዘተ

ገና ቀጻሊ እዩ ዘሎ። ንዝያዳ ትሕዝቶ ኣብ ቀጻሊ ከቕርበልኩም እየ።

 

እዚ ወድሓንኩም።

ቴድሮስ መንግስቱ

ጋዜጣ ሰላም

ኢትዮጵያ

07/10/12

 Posted by at 3:05 am

  19 Responses to ““ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ለውጢ ክመጽእ እንተድኣ ኰይኑ፡ ጸቕጢ ክግበር ኣለዎ” ዮሴፍ ገብረሂወት”

 1. YOSEF WHO ARE YOU? SEFISH AND ONE AROGAN PERSON YOU ARE. WHAT KIND OF ANALISSES IS THIS? ARE YOU IN KROMAGNON CENTERY OR 21ST CENTERY? THINK BEFOR YOU SPEAKE! WE ERITREAN KNOW VERY WELL WHO IS OUR HISTORICAL ENEMY. YOU AND A LIKE YOU,WEYANE,USA. WE DO NOT HAVE OTHER. WE ERITREAN AT WORK NOT AT BLA BLA. LEAVE ALON ERITREA FOR ERITREAN AND LIVE YOUR LIIF BY SERVING ERITREAN ENEMY. GOD BLESS ERITREA AND DEAR PR. ISAYAS AFEWORKI FOREVER. DEATH FOR OUR ENEMY.

 2. Look up to this “AaFaf “person,his oppostion politices If I call a politic started when his wife left him in early 2000s.He is sickness and ill life mange and need healthcare really.If you look igain the pic of this children of Weyane I am so bad sorry for them.As Yesus said to god”forgive them,they know nothing”

 3. what the hell are you talking mr begger yosief. who are you talking on behalf of the eritrean people. servants have no right to talk about eritrea and its people and its gvt. believe or not eritrea is not for servants like you, eritrea is not for sellers of their sovereignty like you, eritrea is for kedemti like you, hell no. Don’t waste your time work for your big gut not for eritrea. leave eritrea alone you hater of his nation. by the way have ever asked urself that if your mind is working well? did you forget that no one handed over eritrea to us on the plate made of gold. we paid thousands brother and sisters. but by those of you and resemblance we are going to force again to pay our beloved brothers and sisters to secure our sovereignty. history will ask you remember damn person. you are putting your name on the black list as eritrean sovereignty seller, you got be care full from this shit.

 4. Alemayehu.
  Just speak for your self ..don’t use the word we….the Eritrean people have spoken and said we will get rid of the DIA. Who should say we ? Those who were in sawa , those who saw the barbaric regime of DIA decided to fight for the people of Eritrea including for you a man who can not speak freely his opinion.

  • “the Eritrean people have spoken and said we will get rid of the DIA” is the stupidest thing I ever heard. The majority Eritreans like the government and will die for it. I always see you guys do some meetings and the meetings look like a family gathering for thanksgiving or some small holiday. You can’t even spread your ideas beyond your family members, and you are talking on behalf of the proud Eritrean people. You are dead for once and forever. But Eritrea will prevail against those who betray her as every generation of Eritrea has few weeds who are not able to affect it!

 5. Habt..
  Are you born so stupid or you made stupid by the Higdefawyan to be easily manipilated. Don’t you see what is happening inside Eritrea …the DIA change Eritrea the independence to slavery. Unlimited time Sawa..Join sawa as young man and go out of Sawa as old man with white hair if you are lucky if not die there. Your young sisters are sex toys for the colonels and Generals; mothers are in prison for not paying 50,000 nakfa for deserted children from Sawa. We call it a way to freedom. All religion institutes are under the control of military men. The patriarch of Eritrea is under house arrest. Thousands under age children cross the border to escape hunger and Sawa. Farmers have to give their harvest to the government like Stalin Era in Sovie Union and Cambodia. They closed the only university to keep the young people out of town. Opened colleges administrate by colonels who cannot even understand the simple Algebra. Young people build houses for the colonels and generals without payment. What should be happened for you and people like you to understand the real problem..

 6. Mr.yosef. who are you? who gave you rights to talk about eritrea.. Eritrea is for Eritrean only.
  I learned from your topic that you are not really frm eritrea origin.Please don’t disturp the brain of our children
  and others. Eritreans they did not need any advocate,if they want to do they will do their selves.

 7. Yossuf
  You have a real malnrunshed brain , your only option is to die where the hell you living .

 8. Yosief your suggestions and comments are the only solution to our problem. This is the reason why higdef supporters are writing against you. We have to identify the weaknes of higdef, that is the only solution

 9. mad yosef, The only pretendedly weakness of higdef will be not showing you how and when,but i assure you,he is on your neck!!!AB MENGAGA ANBASA ICHA ZELECHA,Eritreans won`t let you and your alike play with our highly paid sovereignty,beware from a sudden surprises,the next to you will end your illusions.

 10. i read all the above comments and it just occured to me who is issayas and who elected him to lead us for 20 plus years ????You are all blind supporters of this junta HGDEF who is on a mission to kill,displace,torture and rape all real Eritreans .For christs sake open up your eyes and see what is going on in Eritrea .

  • I wonder who is real Eriteran you mentioned above.. you?who elected isayas?that`s got shit all to do with you,one real thing Eritraens don`t understand is how dumb could be a person like you?apart from that they very dislike dishonest, cowards,liers and there is a say Testgbeni enjeras ab……kola yflta,they know what they are doing unlike to you.

 11. yosief gebrehiwet educating you blind hgdef supporters again.

 12. Moss;
  We are Isaias and he is us and hope it will be too in your dry land Tigria.It is unik in this bad world but in Eritrea we are special people.You need us.

 13. yosief zihasib aemiro wey hangol aleka do hiji beaka beka bila medere asimie behalay eka mish ….tehifr,,,behaki hafirelka

 14. I wonder if Nevsun can sue in a court of law Yosief G. for <> for his publicly advocating and planning the bombing of it’s gold mines in eritrea?.

 15. We eritreans have paid blood for our identity. The people within eritrea are struggling for the developmnent and patrolling our border. Eritreans within the country are trying their best for putting infrustructure in all sectors. this is one part of democracy. In which equal opportunity of benefits like hospitals, roads to the people. Is there any famine in eritrea like we see in the rest of africa. See the east africa region in which some people are very rich and others are very poor. Would you tell me there is democracy in uganda because there are parties fighting each other.Does the government of eritrea is stealing the resources of the country like other countries ministers, presidents doing?
  Yosief says the mining should be stopped in order the people’s hope to be fail so as the government to suffer in administering? What a shame and short sighted man. I am very sad yosief’s lecture. Please when we talk, let’s have a broad mind. You can quarrell with someone and hate but not with the country which got its independence with blood.

 16. wey giyeeeee lomus ka gele knsemue ena…. atum sebat kemey due ezu seb zhalefe hiwetu zrsue? bsenki men dina abonan adenan seena abza alem zektimuna nnebr zelana? weyane kab maes eyu bzaeba hizbi eritrea zgdes? weyane do aykonen mekabr harbegnatat zfhir? emo dae ezu weyane ezuy bzaeba eritrea zgdes? emo eritrean ahwat kedamy zektima kaley aytezektumuna haderakummmmmm
  we eritrean know our dugnity and responsibility. no body wants to tell us what we have to do. if we come together ourselfe with out anyone interfrence like yesterday we will bring the real change. brothers and sisters donot releay specail on the hand of weyane and other countries. lets lear from ARAB cantries. GOD BLESS ERITREA and AEMRON MSTUWALN FOR ERITREAN.