Nov 022012
 

ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ሰሙን “በረከት ስምዖን” [መብራህቱ ገብረህይወት ፡ወይ መብራህቱ ገብርሄት] ኣብ ሓደ ናይ “ተቓወምቲ” ኤርትራውያን ናይ ዓረብኛ ፓልቶክ (መደብ ዕላልመሓዙት) መጺኡ ንዝቀረበሉ ሕቶታት ምላሽ ሂቡ ነይሩ። ሓደ ካብ’ቲ ሕቶታት ብዛዕባ’ቲ ጌና ዘይተዛዘመ ጉዳይ ዶብ ኢትዮጵያ- ኤርትራ ኮይኑ፡ ኣብ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ትሕንግድ ከምዘላ ዘተኩር እዩ።

ሕቶ፡ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ባድመ ጉዳይ ብሰላም ብሕጊ ኪፈትሖ እየ ክትብል ስለዝሰማዕና ሓቂ መሲሉና ብመትከል ደረጃ ተቀቢልና ኪትፈትሖ እያ እናበልና ክንጽበ ጸኒሕና። ክሳዕ ሎሚ ከም ዝረኣናዮ ግን እቲ ዝተጸበናዮ ኣይኮነን አትዮጵያ’ውን ነቲ ዝተሓንጸጸ ዶብ ኤርትራ-ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን። እዚ ድማ ነቲ ዝበልኩሞ ከምንጠራጠሮ ይገብረና ኣሎ ንህግደፍ’ውን ኣብ ስልጣን ንኪቅጽል መመኻነዪ ይኾኖ ኣሎ። ስለምንታይ ነቲ ዝተዋህበ ፍርዲ ከምዘይተቐበልኩሞ እስክ ግለጸልና፧

ምላሽ፡ እዚ ናይ ባድመ ፍርዲ ዘይምቕባል ነገር ክልተ ነገራት ፈላሊና እንተንርእይ።

መጀመርያ፡ ናብ ቤትፍርዲ ንኺድ ዝበልና ንሕና ኢና። ናይ ይግብኣኒ ሕቶ ዘለዎ ካብ ናብ ኵናት ዝኸይድ ናብ ቤትፍርዲ ኪኸይድ አለዎ ዝብል መርገጺ አሒዝና ናብ ቤትፍርዲ ንኺድ ኢልና ኢና።
ናብ ቤትፍርዲ ኬድና ተሳዒርና ኢና፡ ንፈልጥ ኢና፡ ኣይተሳዓርናን ኣይበልናን። ቤትፍርዲ ተጋግዩ እዩ። ግን ቤትፍርዲ ዋላ ተጋግዩ እንተወሰነ ናይ ዳናይነት ስልጣን ንቤትፍርዲ እዩ ተዋሂቡ። ኣብ ቤትፍርዲ እንተ ኣቲና፡ ኣብኡ እንተበጺሕና፡ ንውሳነታቱ ካብ ምኽባር ወጻኢ ካልእ ዕድል የብልናን። ዋላ ዝተጋገየ ውሳነታት እንተኾነ ንቕበል ንብል። ስለ’ዚ መጀመርያ ብመትከል ንቕበል ኢልና፡ [ድሓር ከኣ] ብመትከል ጥራሕ ዘይኮነ ንውሳነታት ናይ ቤትፍርዲ ንቕበሎ ኢና ኢልና።
ብድሕሪኡ እንታይ’ዩ ኮይኑ፧

እዚ ምስ በልና ኣብ ኣፈጻጽማ ብዛዕባ ህዝብታት ስለዝኾነ ንዛተ ኢልና። ብዛዕባ ህዝብታት ንምዃኑ ቍሩብ ምሳሌታት ኣምጺአ ከረድኣኩም። መሬት ኤሪት(፧) ናይ ኢትዮጵያ ከምዘይኮነ ይፍለጥ። ኣብኡ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኔሮም። እዚኣቶም ምስቲ ንኢትዮጵያ ዝተዋህበ መሬቶም ንኢትዮጵያ ኪኸዱ ኣይደልዩን’ዮም ።እሳቶም ናብ ኢትዮጵያ ኪመጽኡ አይደልዩን’ዮም። ኤርትራውያን እዮም። ናብ ኤርትራዮም ኪምለሱ ዝደልዩ። ኣብ ኤርትራ’ዮም ኪነብሩ ዘለዎም። እዞም ህዝብታት እዚኣቶም መሬቶም ናብ ኢትዮጵያ እሳቶም ናብ ኤርትራ ይኸዱ። ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ከባቢ ባድመ፡ መሬት ኢትዮጵያ ምዃኑ ንሕና እንፈልጦ፡ ግን ናብ ኤርትራ ዝተወሰነ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት እቲ መሬት ናታትኩም’ዩ(፧) እንተተባህሉ’ውን ናብ ኤርትራ ኣይኸዱን እዮም። ኢትዮጵያውያን ኢና ኢሎም ዝኣምኑ ኣለዉ። ናብ ኢትዮጵያ ኢና ክንምለስ ኢሎም ዝኣምኑ ኣለዉ። ሓላፍ ዘላፍ….
[እንታይ ይኹኑ እዞም ሰባት እዚ ኣቶም፧]

ከምዚ ዓይነት ሕቶ [ምቕራብ] ነውሪ የብሉን። ነውሪ የብሉን ኢልና ንኣምን ምኽንያቱ ናይ ህዝብታት ጥቕሚ፡ ናይ ህዝብታት መሰል፡ ካብ ምዝንባል ናጻ ዚኾነ ናብራ ንኪነብሩ ምእንታን፡ ኮፍ ኢልና ተዛቲና፡ ሓላፍነት ኣሎና፡ ንእለዮ ኢና ኢልና። ንከምዚ ዓይነት ሕቶ ብዘተ ንምፍታሕ ቅሩብነት ዝሰኣነ መንግስቲ ኤርትራ’ዩ።
ካል ኣይ፡ እቲ ናይ ዶብ [ሕቶ] ዋላ’ኳ ናይ መሬት ሕቶ [ጥራሕ] እንተመሰለ ልዕሊኡ ዚኸይድ ብዙሕ ነገራት አሎ። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዓድታት ሕጋዊ ዚኾነ፡ ሰርዓት ዘለዎ፡ ኤክኦኖምያዊ ርክባት፡ ናይ ንግድ ርክባት፡ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ፡ [ወዘተ] ኪህሉ ኣለዎ። ከምኡ’ውን ንሰላም ዝምልከት፡ ዘላቒ ንሰላም ዘምጽእ ነገር ኪህሉ ኣለዎ። ኣብ ገለገሊኡ ናይቲ ክኦሚሽን ውሳነ፡ ንሓንቲ ገዛ ኣብ ክልተ ዚመቅልዩ፡ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን። ከምዚ ዓይነት ውሳነ ኣብዝተወሰነሉ፡ ሰላም ንሓዋሩ ክትረክብ እንተኴንካ፡ ኮፍ ኢልካ ተዛቲኻ ምእላይ የድሊ’ዩ ዚብል መርገጺ [ኣሎንና]። ነዚ [መርገጺዚ ንመንግስቲ ኤርትራ] ኣቕሪብናሉ፡ ነጺጉዎ። ስለዚ፡ [ናይዚ ክኦሚሽን ውሳነ] ኣፈጻጽማ ከመይ እዩ ኪኸውን ዝኽእል፧

ናይ [ዝኾነይኹን] ቤትፍርዲ ውሳነ፡ ብአምሓርኛ “የኣፈጻጸም ጕዳይ” ዚብሃል ኣሎ። ድሕሪ ኩሉ ናይ ቤትፍርዲ ውሳነ ፡ ናይ ኣፈጻጽማ ሕቶ ይልዓል። ኣብ ናይ ኣፈጻጽማ ሕቶታት ንዛተ ምባል ንምንታይ ከም ሕማቕ ይርአይ፧ ብወገን ኢትዮጵያ፡ ነቲ ውሳነ ኣይንቕበልን ዚብል መርገጺ የለን። [ኣብ] ኣፈጻጽምኡ ግን ንዘራረበሉ፡ ምኽንያቱ ናይ ዶብ ሕቶ ብዛዕባ ሰባት እዩ፡ ብዛዕባ መሬት ኣይኮነን። ብዛዕባ መሬት ዚግደስ ፡ብዛዕባ ህዝብታት ዘይግደስ፡ ሰብ ኣብ መሪሕነትውን ኪህሉ ኣለዎ ኢልና ኣይንኣምንን ኢና። እሞ፡ ከምዚ ጌርና እነተንርእዮ ጽቡቕ ኪኸውን’ዩ ንብል። ብዝኾነ ንኤርትራ ዚተዋህበ [ንቃስ(፧)] መሬት ናብ ኢትዮጵያ ኪመጽእ ኣለዎ ዚብል ነገር የብልናን።
ስለ’ዚ፡ ዘተ ንግበር ምባል ዘይንቡር ኣይኮነን። ንቡር ጌርና ክንወስዶ ኣሎንና። ተዛቲኻ ንክልቲኡ ዓድታት ዚጥዕም ነገር ምግባር ይክኣልዩ፡ ይግባእዩ። እሞ፡ ኣብዚስ ነቲ ዚዓንቀጸ መንግስቲ፡ ነቲ ንዘተ እምቢ ዚበለ መንግስቲ፡ ኢና ክንነቅፍ ዘሎንና እምበር፡ ውሳነ ተቀቢልና ኣፈጻጽማ ግን ኮፍ ኢልና ንዛተ ንዝበለ መንግስቲ ክንነቅፍ ዘሎንና መሲሉ አይስምዓንን’ዩ።

ዘረባ ኢትዮጵያ፡ ብሓፈሻኡ ካብ ዓሚስ ሎሚ ይሓይሽ
“ናብ ቤትፍርዲ ኬድና ተሳዒርና ኢና፡ ንፈልጥ ኢና፡ ኣይተሰዓርናን ኣይበልናን ….ቤትፍርዲ ዋላ ተጋግዩ እንተወሰነ ስልጣን ንቤትፍርዲ እዩ ተዋሂቡ። ናይ ዳኝነት ስልጣን ንቤትፍርዲ እዩ ተዋሂቡ፡፡ ኣብ ቤትፍርዲ እንተ ኣቲና …. [ናቱ] ውሳነታት ካብ ምኽባር ወጻኢ ካልእ ዕድል የብልናን።ዋላ ዝተጋገየ ውሳነታት እንተኾነ ንቕበል ንብል …. ብመትከል ጥራሕ ዘይኮነ ንውሳነ ናይ ቤትፍርዲ ንቕበሎ ኢልና። ….

[ኣብ] ብድመ ናይ መሬት ኢንተረስት [ግዳሰት] የብልናን። ዋላ [ጥር ትብል] ናይ መሬት ኢንተረስት [ግዳሰት]፡ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮነ መሬት ናብ ኢትዮጵያ ኪመጽእ ድሌት የብልናን። ዋላ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ብሕጊ ተበይኑ ናብ ካልእ [ንኣብነት ናብ ኤርትራ] ይኺድ እንተተባሂሉ፡ ብሕጊ ስለዝተበየነ ጸገም የብልናን ኢልና። ንሕና ተገዳስነት ሰላምን ዘላቒ ናይ ሓባር ረብሓታት ከመይ ጌርና ንሰርሕ ዝብል ነገር፡ እሱ’ዩ ዘገድሰና።”

ሓደሓደ ርእይቶታት።
ጽቡቕ፡ ደይ ኤርትራስ ድኣ ከም’ዚ ክትሰምዕ እያ ክትጽበ ጸኒሓ። መልስና ድማ፡ ብናተይ ኣረኣእያ፡ ኣብ ቤትፍርዲ ዓወት ብዘይምርካብኩም ምኽንያት ተፈጢሩ ዝነበረ ስነኣእምሮኣዊ ጸገም እንቋዕ በለየልኩም። ደሓን ሕራይ፡ እቲ ቤትፍርዲ ዝወስኖ ጉዳያት፡ በቲ ቤትፍርዲ ብዝሰርዖ ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባባት መሰረት ንተግብሮ። ተሳኢሉ ዝተወድአ ዶብ ኣሎ፡ ኣብ መሬት ይተግበር ምልክት ይጨራሕ፡ ካብቲ ናብ ኤርትራ ዝተበየነ መሬት ሰራዊትኩም ኣውጽኡልና፡ ንኩሉ ጉዳያት ዝምድናታት ኢትዮጵያ-ኤርትራ በብደረጃኡ እንተዘይኮይኑ፡ብሕንሳብ ኪውዳእ ኣይክኣልን እዩ፡ ስለ’ዚ በብቀዳምነቱ ተሰሪዑ በብደረጃ ንስርሓዮ። ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ እቲ ኣብ ውግእ ዘብጽሓና ናይ ዶብ ግርጭት ስለዝኾነ፡ ናይ ውግእ ኣዋጅኩም ሰርዝዎ፡ ነቲ ጨርሒ ዶብ ዝሃንጽ ኣካል ስርሑ ኪፍጽም ዕድል ንሃቦ።

ኤርትራ ካብ ቅድም ጀሚራ እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ (ብሕጊ ወ/ወይ ብዝርርብ) እንተዘይኮይኑ፡ ብውግእ ኪውዳእ ከምዘይክኣል ኣፍሊጣ እያ። ብናተይ ኣረኣእያ፡ ኤርትራ ዘይተቐበለቶ ወይ ዘይትቕበሎ ዓይነት ዘተ ነቲ ብናይ ዶብ ክኦሚሽን ዝተወድአ ብይን ናይ ዶብ ሕንጻጻት ወ ናይ ምልክት ነቝጣታት ንምቕያር ብኢትዮጵያ ወ አመሪካ ዝድፍኣሉ ዝነበረ ዘይሕጋዊ ዘተ ድኣምበር ብድፉኑ ንዝኾነ ካልእ ዓይነታት ዘተ ኣይነበረን፡ ኣይኮነን’ውን። ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ’ዚ ኣብ ምዝርራብ ይዅን ኣብ ስጉምቲ ምውሳድ ክትሕንግድ ዝጸንሐት ፡መዛግብቲ ይቀላዕ፡ይርአይ፡ ኤርትራ ኣይኮነትን፡ ኢትዮጵያ እያ። ብዙሕ ዘረባ ወ ስብከት ገዲፍኩም ነቲ ውሳነታት ክትትግብርዎ ጀምሩ። ቅድሚ ኩሉ፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ’ቲ ንኤርትራ ዝተዋህበ መሬት ከነውጽእ ኢና፡ ኣብ ኣፍጻጽማ ናይ’ዚ ፍሉይ ስርሒት’ዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክንዘራረብሉ ኢና ቢልኩም ኣውጁ እሞ ከመይ ጌሩ እቲ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክምዝቕየር ክትርእዩ ኢኹም።

ናይ መብራህቱ ገብረህይወት ወይ “በረከት ሲምዖን” ዓንቃሪቦ

መብራህቱ “…ንውሳነታት ናይ ቤትፍርዲ ንቕበሎ ኢና ኢልና።” ዘይናትና መሬት ኣይንደልን ኢና፡ ሕጋዊ ውሳነታት ንቕበል ኢና፡ ወዘተ ኪብል ከምዘይጸንሐ፡…. ናይ ዶብ [ሕቶ] ዋላ’ኳ ናይ መሬት ሕቶ [ጥራሕ] እንተመሰለ ልዕሊኡ ዚኸይድ ብዙሕ ነገራት አሎ። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዓድታት ሕጋዊ ዚኾነ፡ ሰርዓት ዘለዎ፡ ኤክኦኖምያዊ ርክባት፡ ናይ ንግድ ርክባት፡ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ፡ [ወዘተ] ኪህሉ ኣለዎ። ከምኡ’ውን ንሰላም ዝምልከት፡ ዘላቒ ንሰላም ዘምጽእ ነገር ኪህሉ ኣለዎ። ኣብ ገለገሊኡ ናይቲ ክኦሚሽን ውሳነ፡ ንሓንቲ ገዛ ኣብ ክልተ ዚመቅልዩ፡ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን። ከምዚ ዓይነት ውሳነ ኣብዝተወሰነሉ፡ ሰላም ንሓዋሩ ክትረክብ እንተኴንካ፡ ኮፍ ኢልካ ተዛቲኻ ምእላይ የድሊ’ዩ ዚብል መርገጺ [ኣሎን’ና]።” ብምባል ዓንቃሪቦ የቐምጠልና።

መብራህቱ ገብርሄት፡ ብዙሕ ትጎዪ ኣሎኻ። ቀዳማይ ዘገድሰና፡ ከም ጎረባብቲ መጠን መሬት ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ካበይ ጀሚሩ ኣበይ ይውዳእ እሞ ምልክት ይገበረሉ፡ ድሓር ኣብ መንጎና ናይ ኤክኦኖሚ ፡ንግድ፡ ወዘተ ርክብ ኪህሉ ዶ እዩ ኣይህሉን ንውስን። ኢትዮጵያ’ኮ ግድን ኣይኮነን ምስ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ዝምድና ኪህልዋ። ፍቓድ ኢትዮጵያ ወ ኤርትራ ሓደ እንተኾይኑ ዝምድናታተን የማዕብላ፡ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ፍሉጥ ዝዶቡ መመሬተን ድላየን ይገብራ። ኤርትራ፡ ንመረድኢ ዝኣክል፡ ንሲንጋፖር ከም ኣብነት ወሲዳ ክትምዕብል እንተደልያ፡ ኢትዮጵያ ከኣ ነዚ ዘይትድግፍ እንተኾይና፡ ምምዕባል ዝምድናታተን ከመይ’ሉ ይቕጽል ኢልካ ይሕሰብ፧

ዶብ ብዛዕባ መሬት ዶ እዩ ብዛዕባ ሰብ፧

ከም ናይ መብራህቱ ኣበሃህላ፡ “ዶብ ብዛዕባ መሬት ኣይኮነን ብዛዕባ ሰብ እዩ።” እንታይ ማለትዩ እዚ፧ ሰብ ኣብ መሬት ይነብር ብመሬት ይናበር ምስ መወተ ድማ ናብ መሬት ይገብእ። ዶብ ማለት መሬት ኣይኮነን፡ ሰብ ማለትውን ኣይኮነን። ዶብ ማለት ናይ ሰባት ፡ ልዕልነታውያን ሃገራት፡ክዋነታት፡መንግስታት፡ወዘተ ናይ መሬት ዋንነት ወይ ትሕዝቶ ደረት፡ ወይ መፈላልዪ ሕንጻጽ፡ ወይ ምልክት፡ ድ ኣምበር ሰብ ወይ መሬት ማለት ኣይኮነን። ዶብ እምበኣር ወነንቲ ወይ ተሓዝቲ መሬት ነናቶም መሬት ብንጹር ፈሊጦም ተኸባቢሮም ብሰላም ንኪነብሩ ዘገልግል ሰብዝሰርሖ ጥበብ እዩ። ናይ ዶብ ምልክት ድማ ኣብ መሬት ወይ ኣብ ስእሊመሬት ይንብ’በር። ስለዚ ዶብ ብዛዕባ መሬት እዩ፡ ብዛዕባ ሰብ ድማ እዩ።

ዶብ ብዛዕባ ሰባት ወይ ህዝብታት ጥራይውን እንተዝኸውን፡ ነየኖት ኢና ዝያዳ ሚዛን እንህቦም፧ ነቶም ንኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ ዝቝሙ ክዋግኡ ዝጸንሑ ህዝብታት ፡ወይ ነቶም ዜግነቶምን መሬቶምን ዘይሰማማዕ ዓድታት፡ ወይሲ ነቶም ገዝኦም ዝምቀል ሰባት፧ ክንደይ ሰባትዮም ገዛውቶም ዚምቀል ዘሎ፧ ቀዳምነት ዚወሃቦ ጉዳይ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያ ወ ኤርትራ ብጠቕላላ ሓፈሻዊ ሰላም ምምጻእ እዩ፡ ብድሕሪኡ ናብ ጉዳያት ናይቶም ብምቅይያር ናይ ዶብ ምኽንያት ዝሽገሩ ሰባት ትወርድ። ውሑዳት ኣብ ዶብ ዘለዉ ሰባት ከይሽገሩ ኢልካ ናይ ጠቕላላ ህዝብታት ክልተ ሃገራት ሰላም ምዕጋት ቅቡል ምኽንያት ኣይኮነን።
ናይዞም ኣብ ዶብ ዘለዉ ሰባት ጉዳይ ሎሚ ብህጹጽ እንተዘይተፈቲሑ ንመጻኢ ብቀጻሊ ንክልቲኤን ሃገራት ሰላም ኪከልአንዩ ምባልውን ቅቡል ኣይኮነን፡ ምኽንያቱ ኣብ ግዝኣትመሬት ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ዚነብሩ ብሕጊ ሃሃገሮም ብስነስርዓት ኪናበሩ ስለዝኾኑ።

 Posted by at 8:16 pm

  32 Responses to “ዝኸበርኩም ኤርትራውያን፡ ናይ ርኽክባት ሚንእስተር ዘኢትዮጵያ “በረከት ስምዖን” እንታይ’ዩ ዝብል ዘሎ፧ Comment in Erigazette.org”

 1. Dear mister writer,

  the few people who live in the border have no right, comparing with the whole right of the Eritrean and Ethiopian people is your argument. You are totally false. You want Badime back only to make the odd Issayas Afewerki happy. Weyane took Badime from Issayas by force. If you have courage go and fight and show your heroism.

  • You can not link Badime with Issayas. Do you mean that Badime should remain under occupation in order to make issayas unhappy. Do you mean the border commission awarded Badmi to Eritrea to make issayas happy and to make Meles unhappy.
   Ali salim stop being naive.

   • YOU ALI SAIM IF YOU WANT I CAN EPOSE YOU HEAR FIRST YOU ARE ETIOPIAN YOU HAVE NO RIGHT TO TALK ABOUT ERITREA OTHER THAN ETHIOPIA. DO NOT MENTIONE YOUR SELF AS ERITREAN. ERITREA FOR ERITREAN. WE AND MY FATHER AND MOTHER LIVE IN ETHIOPIA OVER 45 YEAR AND YOUR MASTER MELES SAY ” IF WE DO NOT LIKE THE COULER OF YOUR EYES YOU MUST LEAVE ETHIOPIA SO WHAT OU EXPECT FROM US.? AS SOON AS BADEME ERITREAN LAND ETHIOPIAN MUST LEAVE OUR LAND ERITREA. DO BEREKET SIMON THINK LIKE 1950`s ? HE DO NOT HAVE RIGHT TOTAK ABOUT ERITREA AND SHAEBIA. WE KNOW SOME OF THE PPL GIVE ACOMMENT NOT ERITREAN.LIKE AI SALEM.GOD BLSS ERITREA AND DEAR PR. ISAYAS AFEWEKI FOREVER.

   • But, in conclusion, do you have any alternative than the round table? I don’t think so. At the end you will accept discussion but after you loose a lot. so, better to accept the offer sooner than later.
    Regards

  • As ever shallow and morronic atittude! Always as expected GARBBAGE from Ali Salim.

 2. I totally agree with your article. Superb!
  We need action, not naive preaching.
  No one can be deceived by his (Bereket) cheap campaign trying to win minds and hearts of Eritrean people.
  He has to come back from betrayal to trustworthy action, which is implementation without precondition. Politicizing the border issue would not change the verdict.

 3. Dear writer,
  I am extremely happy by your well articulated and well founded article. Superb!
  Few people like Ali salim can only be unhappy by this article. We can understand them.
  They have no Eritrean vision. Their vision is corrupted by TPLF vision. They are happy if TPLF invaded Eritrea and kill thousands of people, only to make issayas unhappy. Very short sighted and naive vision.
  Another naive preacher bereket simon is trying to politicize the border issue. No one can buy his words. We are only ready to buy action. The action of implementation without precondition. Preaching will not change contents of the border commission verdict.

 4. hallo berket halw tsirna ilka eti wsne dma finale & binding nay mwdeta emo ygby zyblu ybel bzy ygbay emo wsu shu hyben mengsty eritrean yrddu euom kdem ewen nhzbi tgray kmzi malet misinformation enhabkum ikum mshzbi eritrea abiskmo hgwen nzi gdy btbat ktwsulun ktfthwon alkum nhzbtat 2 hagrat thsbu ente knkum.ente nay dob hto gzu aklu alo kfth mkanu fltu/

 5. it is not about land it is about people, the boundery is between people not between land. land has no boundry it is continouse. therefore there is no boundry without people .eritreans they never understand this , becaouse they have no culture about nation. most of the time there is a war of boundry due to people not due to land.
  the people beilong to this trip or to this group of people and the boundry is determined .
  for example we say the land of kunama or the place where they stay the Kunama was a boundry agreed between menelik and Itakians after that comes specification.

  • YOHANNES WHAT YOU UNDERSTUND? KEHIM. DO YOU THINK YOU ARE SMARTERTHAN ERITREAN? IF THE QUASTION IS NO LAND WHY YOUR MASTER EXPELED US FROM ETHIOPIA? WE ERITREAN PAID A PRECIOUS PRICE FOR OUR LAND. AS SOON AS YOU ARE TIGRIAN GO AND UILED YOUR ADWA NOT ERITREA. WE ERITREAN NOT LIKE ETHIPA LIVE IN AID . WE DO NOT KNOW MINILIK OR ITALIYA AGREE OR NOT AGREE. YOU DO NOT KNOW A SINGLE HISTORY. BUT YOUR BLA BLA NOT WORK WILL NOT WORK .

 6. AI SALIM HE IS TIGRIAN FROM MEKELE AND JEBRTY AND WORKING FOR HIS GREATER TIGRAY. SO IGNOR HIM. WE KNOW ERITREAN JEBERTY LOVE ERITREA.

 7. ዝኸበርካ ዓሊ ሳልም፡ ምጉተይ ብዛዕባ ኣብ ዶብ ዘለዉ ሰባት ወ መንገዲ ሰላም ንምዝርዛር

  እቶም ኣብ ዶብ ዝነብሩ ውሑዳት ሰባት፡ምስ እቶም ዝበዝሑ ህዝብታት ኢትዮጵያ ወ ኤርትራ ከተረ ኣእዮ ከለኻ፡ መሰል የብሎምን እዩ ዚብል ምጉትካ፡ ትብል። መሰል ብዛዕባ እንታይ፧ ኣይገለጽካን። ብዛዕባ መሰላት ብቀጥታ ኣይተዛረብኩን። ኵሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ወ ኤርትራ ግን፡ ኣብ ዶብ ይንበሩ ወይ ካብ ዶብ ርሒቖም ይንበሩ ብዘየገድስ፡ ብሰላም ንኪነብሩ መሰል ኣለዎም። ብዛዕባ ቅድም ዘይገለጽኩዎ ናብ ሓፈሻዊ ሰላም ከብጽሓና ዝኽእል ዚመስለኒ ግን ከካፍለካ።

  ሚንእስተር “በረከት ስምዖን” ወይ መብራህቱ ገብርሄት ከምዝበሎ እቲ ዝተወሰነ ሕንጻጻት ዶብ ንገለ ገዛውቲ ኣብ ክልተ ይመቅልዩ ስለ’ዚ ኮፍ ኢልና ዘተ ንግበር ዝብልዩ። ብንጹር’ውን ኣብዚ ቦታ’ዚ ዝነብሩ ኤርትራውያን መሬቶም ናብ ኢትዮጵያ ተወጊኑ፡ ኣብቲ ቦታ’ቲ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን መሬቶም ንኤርትራ ተዋሂቡ፡ ብዛዕባ ኣፈጻጽማ ብይን ቤትፍርዲ ተዘራሪብና ንእለዮ ኢሉ። እዚ ዘረባ’ዚ፡ ናብ መን’ዩ ኤርትራዊ ወይ ኢትዮጵያዊ፡ ኣየናይ’ዩ መሬት ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ፡ ተዛቲና ክንረዳድኣሉ እንተዘይክኣልናኸ መን ብዝወሰኖ ይፈጸም፧ ዝብል ሕቶታት ስለዘልዕል ናብቲ ካብ መጀመርታ ዘገራጨወና ኩነታት ኪመልሰና እዩ ማለት’ዩ ዚብል ስግኣት ይርኣየኒ።

  ኣብ ውግእ፡ህልኽ፡ምውንጃል፡ምጽርራፍ፡ወዘተ ዝጸናሕና ሰባት ነዚ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ተኣፋፊ ወ ስምዒትቀስቃሲ ሕቶታት ብህድኣት ወይ ብልዙብነት ክንፈትሖ የሸግርዩ። ካብ ከምኡ ቀዳማይ፡ ነቲ ዶብ ከም ቤትፍርዲ ዝወሰኖ ጨርሒ ተጌሩሉ ሓፈሻዊ ሰላም ብምምጻእ ንዝምድናታት ኢትዮጵያ-ኤርትራ ናብ ንቡር ምምላሱ፡ ድሓር፡ ክልተ ሃገራት ግዜአን ወሲደን፡ ብፈላጣት ተመኺረን፡ ርእይቶታት እቶም ኣብ ዶባት ዝነብሩ ኣብ ግምት አእትየን፡ ምርጫታተን ኣኾምሲዐን፡ነናተን ሕግታት ተኸቲለን፡ ወዘተ በቲ ቤትፍርዲ ዝወሰኖ ድየን ኪረግኣ ወይ መሬት ኪለዋጣ’ሞ ነቲ ዶባት ከስተኻኽላኦ ኣብ መደምደምታ እንተበጽሓ እዩ ሰሳኒ ሰላም ዝህሉ ኢለ እሓስብ። እቶም ኣብ ዶብ ዘለዉ ሰባት፡ ክሳዕ ክልቴአን ሃገራት ዚውስና ከምታ ናይ ቀደሞም ኣብ መመሬቶም ብሰላም ኪናበሩ ይጸንሑ’ሞ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘለዎም ምርጫታት ይንገሮም፡ ከከምቲ ዝምእምኦም ውልቃዊ፡ ስድራቤታዊ፡ ወይ ዓዳዊ ውሳነታት ይገብሩ፡ ብእኡ ድማ ብዕግበት ይውዳእ ማለትዩ።

  ነዚ ኩሉ መስርሕ’ዚ ንምፍጻም ነዊሕ እዋን ኪወስድ ስለዝኾነ፡ ከም’ዚ መብራህቱ ዝእምቶ ዘሎ፡ ሕጂ ብቅጽበት እንተዘይተጌሩ ጨርሕታት ዶብ ኪትከል ኣይንደልን ኢና ምባል ነቲ ሓፈሻዊ ሰላም ክልተ ህዝብታት በቲ ናይ ነበርቲኣብዶብ ጉዳይ ጅሆ ኪትሓዝ ንዓይ ግቡእ ፍትሒ ኮይኑ ኣይርኣየንን’ዩ። ነቲ መስርሕ ናይ ሰላም ምምጻእ ወ ምዅስኳስ እቲ ዝበለጸ ምርጫ ንኤርትራ ወ ንኢትዮጵያ ከምዚ ዝገለጽኩዎ’ዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣሎን’ኒ። ነቶም ነበርቲኣብዶብ’ውን ሓፈሻዊ ሰላም ጠቓሚ ወ ዝኾነይኹን መሰላቶም ዘይገፍፍ እዩ ።ፕረዚደንት ኢሳያስ ንዘልዓለም ነባሪ ኣይኮነን፡ ኤርትራ ወ ኢትዮጵያ ግን ንዘልዓለም ኪህልዋ እየን፡ ንህዝብታተን ድማ ሰላም ግድን የድልዮ እዩ። ናብ’ቲ ናይ መወዳእታ ሸቶ ብከመይ እንተተጓዓዝና’ዩ ዝሓዪሽ ካብ ዝብል ዕላማ ተበጊሰ’የ ሓሳብ ዘቕርብ ዘለኹ፡ ርእይቶይ ከምዚ ናትካ ኣብ ግዝያዊ ፖለቲካዊ ሻራነት ፡መኽሰብ ወይ ክሳራ፡ ዘተኩር ኣይኮነን። ብዙሕ ግዜ ብሕርቃን ወ ነድሪ ካብ ዝጸሓፍካዮ ዓንቀጻት ነቢበ ኣለኹ። ኣምላኽ ንዓኻ ብፍላይ ውልቃዊ ቅሳነት ከውርደልካ እምነየልካ። ዳግመርእይቶ ክትገብር እምሕጸነካ።

 8. Ali Salim,

  You are right. That is the point.

 9. According to the boundry commission, if the parties wishes to negotiate out the boundry commission , the verdict will be null and void, hence back to square one for war or dialogue ? This is the UK idea and practically implemented by USA.wake up scimoncello we are in 21st century.

 10. Very funny that Mebrahtu Gebrihet (Bereket Smerrr) said his definition of a border is a line separating two people, not countries. hhhhhhhhhhhhh

  Reading between the lines of the Dedebit Einstein’s answers, he basically wants a referendum be held in Badme to determine whether the wave of Tegaru illegal settlers who populated Badme after the 1998-2000 war want to become part of Ethiopia or Eritrea. And according to his wishful thinking, if the Tegaru illegal settlers choose to become part of Ethiopia, then Badme becomes an Ethiopia territory, and all their psychological problems will be cured. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

  I don’t think the Dedebit delinquent can fool my 4 year old twins with such primitive tricks, leave alone the very generous and truly wise Eritrean people upon whose shoulders he stood to jump over the fence of the Minilik palace in 1991 to come to power in Ethiopia!

  Speaking of the very wise Eritreans, in the summer of 2007 I traveled to Keren to visit my beloved 92-year old grandfather (Allah bless his soul), whose health was failing during that time, but his mind was sharp as a tack. One of my memorable moments with him was when he told me about the history of the Eritrean struggle for independence from its inception to the current state of the “no war no peace” that has forced Eritreans to wage yet another struggle to assert their sovereignty.

  At first I was taken aback when Grandpa said: “Badme is a nut!”, though he later clarified his statement using a real-life metaphor that went as follows.

  My grandfather was a very hard-working farmer in the lowlands of Eritrea— a fertile region known for its wildlife… from gazelles, exotic birds, elephants and armies of monkeys that occasionally invaded his nut growing plantation. Tired of the monkeys rampaging through his plantation at night and destroying his nut trees, Grandpa came up with a plan to capture the unwelcome intruders while he was away. And this is what he said he did….

  He removed a nut from its shell and placed it inside a wide-mouth bottle (commonly used for milk in Eritrea), and tied the bottle to a nut tree with a rope. Sooner or later, an unsuspecting monkey swings by, smells the delicious nut inside the bottle and slips its hand to grab it, but the neck of the bottle is too narrow for the monkey to withdraw its hand while holding the nut.

  You would think that the monkey would let go of the nut and escape, wouldn’t you? But it never does. hhhhhhhhhhh It never occurs to the greedy monkey that it can’t have both the nut and its freedom. That delicious nut (Badme) becomes a deadly trap. The greedy monkey with its fist wrapped around the nut (Badme) continues to pull and pull, never realizing the danger its in. And as long as the monkey keeps its fist wrapped around the nut (Badme), the monkey is trapped.

  At daybreak, my grandpa arrives at his farm, captures the invading monkeys with their hands stuck in bottles tied to the nut trees, and he euthanized them the best way he knew how. :-)

  Grandpa said the nut is Badme. The bottle is the “no war no peace” state. The monkeys are the greedy weyanes. And the wise farmer is the Eritrean people. The weyane monkeys are faced with a dilemma with two equally bad options. Withdrawing from Badme means a sudden death to their minority regime in the hands of the Ethiopian people who will raise the question why over 100,000 Ethiopian soldiers were made to die in the war in the first place? And to continue on with the status quo also means a slow and an excruciating death as they keep oppressing the Ethiopian people to prolong their stay in power while facing fierce armed opposition in Ethiopia. Either way they can’t escape the imminent death of their most hated minority regime.

  I miss Grandpa. He was the world to me :-(

  Al keleb yenbah, wa Jemel mashi !!

  Hade Libi ~ Hade Hizbi ~ Hanti Eritrea

  • thanks Hureyat hafti….indeed grandpa was a wise man…may he rest in peace…

   • Hureyat,
    Borders are about people and demarcation is meaningless if it is not going to bring about sustainable peace between the two nations. The war between Ethiopia and Eritrea was never about the borders and demarcating the border without ironing out the outstanding issues is not going to solve any problem. For this reason the Eritrean government, which actually started the conflict, needs to engage itself in dialogue with the Ethiopians.

    • Dear Hilmi-derho: The main issue is the demarcation of the borders between Ethiopia and Eritrea, and is “about people”

     I think you are unnecessarily confusing the issues related to borders and people. Generally speaking, there is no doubt that all countries,States, governments, nations, ethnos, villages,or families are all “about people”; and their affairs are also “about people”. In that sense, borders are “about people”. War or peace between Ethiopia and Eritrea regarding borders are definitely “about people”. But you have to clearly state your case by specifying exactly what issues “about people” you are talking about. There are an infinite number of human or social affairs that are “about people”. All matters “about people” are not the same, and should not be treated the same at all times and under all circumstances.

     In the case of the Ethiopia-Eritrea border, the conflict is the result of territorial claims. That means Ethiopia and Eritrea had different understandings on where the edges of Ethiopian or Eritrean territories were. The conflict was not about which people were Ethiopians or Eritreans; or if certain group of people in the border areas, based on their claims of allegiance/citizenship to either Eritrea or Ethiopia, could determine the land they used or occupied belonged to which nation. Then and now, they cannot do so because, in Ethiopia, the Federal State of Ethiopia, and in Eritrea, the State of Eritrea, own all land in each country’s territory, respectively. In the Ethiopia-Eritrea border conflict, the issue of greatest importance is, therefore, the demarcation of the borderlines between the territories of Ethiopia and Eritrea. Doing so would solve the problem of border claims and counter-claims, and, as a result, end the conflicts and wars that could follow because of them. Doing so would also be the first step towards sustainable peace.

     Borders, in the Ethiopia-Eritrea case, are lines separating Ethiopian and Eritrean territories. Clearly defining and demarcating the borderlines on the ground is also “about people”. For that reason, the borders are primarily about the two States, about the demarcated boundaries of their territories, and the peace between them. Implementing “as is” the verdict of the Border Commission is also “about people” in Ethiopia or Eritrea. As already anticipated by the Ethiopia-Eritrea border treaty, some people inhabiting the border areas could be adversely affected by the final demarcation, and Eritrea has promised to do everything in its power to ease their inconviences and hardships.

     If Ethiopia, through Mr. “Bereket”, is trying to say that there is any territory that it is convinced belonged to Eritrea, with Eritreans living there, and believes that it was for whatever reason apportioned to Ethiopia, whether Ethiopia believes that the border is “about people” or not, and wants to officially give the territory back to Eritrea, we would have no problem with it. However, the border treaty between them does not force one country to accept whatever the other demands.

     Both States agreed to accept the final verdict without question or equivocation, for the sake of sustainable peace and because it is “about people”. Eritrea has accepted it. and Ethiopia should do the same without any conditions, for doing so is “about people”.

 11. selam wesenai ato ali
  i read your comment but i don’t think so you know correctly the people who lives at the border. are you talking about badmen only? are you trying to connect the decisions of the court with isseyas and weyane? i believe your mind needs to clean up. i am one of those people used to live in the border and weyane deport us because our eye color did not like and i one of those people my land occupy by weyane solider and my family suffers by weyane agenda. why is weyane and other people like you donot accept the truth? why is weyane wearied about those people who lives at the border? why is weyane wearied about those people that killed them? anyway history will decided them but people like you ali do not confuse the Innocent people. ente bael bereket sinom and other hidden people like you ali butter to come to the truth and tell the truth to the innocent people.

 12. Guys, don’t ever expect the Ethiopians to submit to any inferior settlement from now on. Essayas has made our country to loose on many fronts.

 13. we dont know what will happen .
  no one was expecting meles will passaway
  so lets keep in touch eritreans still our enemies are behind us
  dont think hade libi (one heart) is principle of eplf or pdjf
  it is ertreans phenomenon.
  ask your self no ertrean want lose his country
  that is why hade lbi
  i dont care who will be president
  what i know is i am ertrean and ertrea will live for long time because we are hade lbi

 14. Agenae!!!! Huryet Faraj

  What a talented young Eritrean. Your composition was well written and well delivered to a person with a healthy mind. As to people like Bereket Sinom (Mebrahtu Gebri-ekey) and Ali….it should be like what every Eritrean Grandparents say: enda semie zesketes enda riaye kibero!!!!!

 15. As Mr Isaias said in early at war time”Badme is ours if badem goes to Ethiopia the sun will never rise again”well said
  My farfather is from Himbrit dida in badme and his all life was there and 80% of poplution are Eritrea and the only 20%Tegaru come there as hired farmares and are not Dekebat and must leave the place without any question.

 16. these people don.t know what they are saying because just they are dreaming while walking. We will never forget the fallen brothers sisters friends mothers and fathers for their dignity and territorial integrity.

 17. BERKET SIMON IS JUST PLAYING A GAME TO BUY SOME GARBAGE ERITREANS AND AGGRESOR ETHIOPIANS ,,,,,HE SPEAKS THE AWORD OF BADME AND THE ACCEPTANCE OF THE RULING BUT HOW COULD HE DO NOT KNOW THE WORD FINAL AND BIDING,,,,,,THERE IS NO ROOM TO DISCUSS BEFORE THE ACCEPTANCE OF THE RULING WEYANE JUNITA, FIRST ACCEPT ,,,,DISCUSSION OR NORMALITY IS UP TO THE WILLING OF BOTH THE GOV. IT IS OPTIONAL

 18. ignore them please, don’t waste your time

 19. Hi mebrahtu[Bereket]stay away from Eritrean case we are smart enough to know what is good for us.may be we can have different ideas on how to rule our country but when it comes to our sovereinty we are all one do not be fooled by few bad apples by the way if we know how to put weyane to power[4 kilo]what makes you think we can not solve our problem.may be i will not agree with hgdef but it does not mean i am against Eritrea.

 20. eritreans higi ewun tmkhiti hidegu tezey kone aykonen nskum hayalat hageret keman metsien nethiopia aysearean

 21. nenhidhidkum kulalitkum kitsheyayetu zeyhaferkum hade libi hade hizbi ktblu aythafrun