Mar 122013
 

እቲ ሓቂ እዚ’ዩ

ኣብዚ ተኣፋፊ መድረኽ ጉዕዞ ቃልስና፡ ኣተኩረና ንመላኺ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምእላይ ዝቐንዐ ንጥፈታት ምክያድ’ዩ ዝግባእ ኔሩ፡ እንተኾነ ኣብዚ ክልተ ዓመታት ንማሕበርና ማለት ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ (ስ.ኤ.መ.ለ.) ዝምልከት ሓበሬታን ከጋጥሞ ዝጸንሐ ዝተፈላለየ ብድሆታትን ምግላጽ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለዝረኸብናዮ ከነካፍለኩም ንደሊ። ዕላማና፡ ነቲ ሓቅታት ከምዘለዎ ብምቕማጥ ነዚ ህሉው ኩነታት ተዓዚብኩም ሓቀኛ ስእሊ ከምትሕዙ ምግባር’ዩ።

ኣብዚ ብመሰረት ቀደም-ተኸተል ኣቕሪብናዮ ዘለና ዝርዝር ንቀንዲ ጉዳያት ክትንክፍ’ዩ። ንስ.ኤ.መ.ለ. ንምድኻም ዝተገብረ ንጥፈታት፡ ጽልውኡ ኣብ ኢንተርነትን ካብኡ ውጻእን ንምሕጻር ዝተገብረ ሸርሕታት ኔሩ፣ ኣካል ናይቲ ኣብ ደብረዘይት ዝተመስረተ ምንቅስቓስ መንእሰያት ክገብሩና ፈተነ ተኻይዱ፣ ፕሮጀክት ዓርቢ ሓርነት ካብ ምምሕዳር ስ.ኤ.መ.ለ. ከምትፍለ ተጌሩ፣ ነቲ ስ.ኤ.መ.ለ. ዘማሓድሮ ናይ ፈይስቡክ ገጽ ንምፍላዩ ተፈቲኑ፣ ስ.ኤ.መ.ለ. ንጥፈታቱን ዝርጋሐኡን ንምሕያል ዝመስረቶ ሓይሊ-ዕማም ብርቱዕ ተቓውሞ ዘኒብዎ፣ ተቓውሞ ኣንጻር ምጅማር ናብቲ ናብ ኤርትራ ዝቐንዐ ናይ ሓጺር ማዕበል ሬድዮ ስ.ኤ.መ.ለ. ተራእዩ።

ክሳብ ሕጂ ነዚ ሓበሬታ’ዚ ኣብ ቃልዕ ከነውጽኣሉ ዘይደለናሉ ምኽንያት፡ ከም ብጾት ነቲ ጸገም ብውሽጢ ውሽጢ ክንፈትሖ ንህቅን ስለዝነበርና’ዩ። እንተኾነ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ነቲ ጉዳይ ብከምኡ ምሓዝና ንዝጸንሓና ምፍሕፋሕ ኣብ ነዊሕ’ውን ከዝሕሎ ኣይክኣለን።

ጸብጻብና ንውሕ ብምባሉ ኣቐዲምና ይቕረታ ንሓትት፡ ግን ጽማቕ ናይዝተገብረ ፍጻመታት ዝግለጸሉ ግዜ ስለዝኣኸለ ብመሰረት ዕለተ-ፍጻመኡ ጸሚዩቕና ኣቕሪብናዮ ኣለና። ብትዕግስቲ ከተንብብዎ ድማ ንምሕጸን።

ድሕረ-ባይታ

ስ.ኤ.መ.ለ. ኣብ ግንቦት 2012 ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝተቓንዐ ኮንፈረንስ ብስምረት ክልተ ማሕበራት ማለት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ በይ አርያን ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ሰሜን ኣመሪካን ቆይሙ። ስ.ኤ.መ.ለ. ሁይስቶን፡ ሎስኣንጆሎስ፡ ከምኡ’ውን ናይ ጨንፈር ቶረንቶ ኣካል ናይዚ ስሙር ማሕበር ኮኑ። ኣባላት ቦርድ ናይ ክልቲኡ ማሕበራት ከምዘለውዎ ብምቕጻል፡ ካልኦት 8 ተወሰኽቲ ካብ ተሳተፍቲ ኮንፈረንስ ብምምራጽ፡ ጠቕላላ ቁጽሪ ኣባላት ቦርድ ናብ 27 ኣደየብዎ። ሓሙሽተ ካብዚኦም ፈጻሚት ኮሚተ ኮይኖም ተመርጹ።
ስ.ኤ.መ.ለ. ጽልውኡ ኣብ መሬትን ኢንተርነትን እናሰፍሐ መጺኡ፡ ንህግደፍ ኣብ ምሉእ ዓለም ንምስዓር ከኣ ዝተወደበ ምንቅስቓስ ክገብር ተራእዩ።

ኣብ ሞንጎና ካብ መፈለምታ ገለ ገለ ክትጽበዮ ትኽእል ዘይምርድዳኣት ኔሩ’ዩ፡ እንተኾነ እቲ ቀንዲ ርሱን ክትዓት ክፈጥር ዝኻኣለ ነቲ ‘ራኢና ንስሉጥ ዓወት’ ዝብል ሰነድ ስ.ኤ.መ.ለ. ኣብ ምጽዳቕ ምስቀረብና’ዩ። ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ዶ ዋላስ ብረታዊ (ጎነጻዊ) ቃልሲ ዝብሉ ብዙሕ ምክርኻር ፈጢሮም። ኣብ መወዳእታ ከኣ ብመሰረት ዓብላሊ ድምጺ እቲ ናይ ቃላት ኣሰያይማ መዕለቢ ተጌርዎ ክሳብ ሕጂ ከኣ ብኡ ይቕጽል ኣሎ።

ኣብቲ ግዜ’ቲ፡ ስ.ኤ.መ.ለ. ክዕንብብ ተራእዩ። ወለንተኛታት ብተብግስኦም ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ማለት ኣብ ከከባቢኦም ጨናፍር ስ.ኤ.መ.ለ. ክምስርቱ ኪእሎም። ሸውዓተ ጨናፍር ኣብ ኤውሮጳ ቆማ። ብተሳትፎ ናይዘን ኩለን ጨናፍራት ስ.ኤ.መ.ለ. ድማ ‘ወፍሪ 20 ሰነ’ ኣብ ምሉእ ዓለም ከምዝግበር ተጌሩ።

ወፍሪ ዓርቢ-ሓርነት

ኣብ ታሕሳስ 2011፡ ኣቦ-መንበር ስ.ኤ.መ.ለ. ዳኒአል ገ/ሚካኤልን ወለንተኛ ሚርያም ሰፕተምበርን ነቲ ብሰለሙን ኣሰፋው ኣባል ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ በይ ኤርያ ዝመንጨወ ሓሳብ ናይ ሓደ መዓልቲ ወፍሪ 11-11-11፡ ናብ ነዊሕ ዝቐንዐ ወፍሪ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክልወጥ ንጡፍ ዘተ ኣካይዶም። ከም ውጽኢቱ፡ ኩሎም ኣባላት ቦርድ ስ.ኤ.መ.ለ. ሰሜን ኣመሪካ ናብ ዘተ ተዓዲሞም ዓርቢ-ሓርነት ድማ ከም ፕሮጀክት ተጀሚራ፣ ኣብቲ ናይ ጥሪ 2012 ወግዓዊ ኣኼባ ስ.ኤ.መ.ለ. ውን ተዘተየሉ።

ነቲ ሱር-ተከላዊ ዝብል ክፉት መንፈስ ቃልሲ ስ.ኤ.መ.ለ. ምርኩስ ብምግባር፡ ንነዊሕ ዝዓለመ ውሁድ ንጥፈታት ወፍሪ 11-11-11 ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንምክያድ ናይ ስ.ኤ.መ.ለ. ፈይስቡክ ኣባላት ኣብቲ ዕማም ክሳተፉ ተዓደሙ። ኣብ ሓጺር ግዜ ዓርቢ-ሓርነት ብ80 ወለንተኛታት ካብ ፈይስቡክን ካልኦት ማሕበራትን እናተሓገዘት ንጥፈታታ ቀጺላ። ናይ መጀመርታ መልእኽቲ ሮቦኮል ኣብ ትሕቲ ስ.ኤ.መ.ለ. ዝብል ስም ብለካቲት 2012 ናብ ውሽጢ ኤርትራ ተላእከ፣ ኣብ ምሉእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ብምውሳእ ናይ መጀመርታ ኣሳታፊ ንጥፈታት ብምዃኑ ከኣ ቅልጡፍን ልዑልን ተቐባልነት ረኸበ።

ኣብ ሰነ 2012፡ ገለ ወለንተኛታት ገለ ውን ኣባላት ቦርድ ስ.ኤ.መ.ለ.፡ ዓርቢ-ሓርነት ምስ ስ.ኤ.መ.ለ. ብምዝማዳ ዘይዕግበቶም ኣብ ኣኼባ ክገልጹ ተራእዩ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ናይቲ ፍጻመ ከኣ ዓርቢ-ሓርነት ካብ ስ.ኤ.መ.ለ. ክትንጸል ኣድሚጾም። ካብዞም ነቲ ምንጻል ደጊፎም ዘድመጹ እቶም ሰለስተ ኣባላት ቦርድ ስ.ኤ.መ.ለ. ኢዮም። ንሳቶም ከኣ ኢሳያስ ስዩም፡ ገዛኢ ዘርእሰናይን ጽጋብ ኣስመላሽን ኢዮም። ብድሕሪኡ ኣብ ዝቐጸለ ኣዋርሕ ንዓርቢ-ሓርነት ቀዳምነት ሂቦም ክሰርሑ ከለዉ፡ ኣብ ስ.ኤ.መ.ለ. ዝነበሮም ንጥፈታት እናንቆልቆለ መጺኡ። ገለ በቲ ውሳነ ዘይተሰማምዑ ኣባላት ቦርድ ነቲ ዝርአ ዝነበረ ተገራጫዊ ረብሓታት ምርኩስ ጌሮም ስክፍትኦም ይገልጹ ኔሮም።
እቶም ዓወት ናይቲ ወፍሪ ጥራሕ ዝደልዩ ዝነበሩ ግን ካብቲ ፕሮጀክት ዝወጽኡ ኣባላት፡ ንመንፈስ ናይቲ ወፍሪ ንዘይምዕንቃፍ፡ ነቲ ዝተኸስተ ሓድሽ ውሳነ ንህዝቢ ይኹን ንወለንተኛታት ዓርቢ-ሓርነት ኣይሓበሩን። ምስጢሮም ዓቂቦም ጽቡቕ ምንዮቶም ገሊጾም ኣብ ናይ ስ.ኤ.መ.ለ. ንጥፈታት ጥራሕ ምትኳር ቀጸሉ።

እንተኾነ፡ እዚ ድሕሪ 3-4 ሰሙናት ዕውት ኮንፈረንስ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተራእየ ምንጻል ዓርቢ-ሓርነት ካብ ስ.ኤ.መ.ለ. ንማሕበርና ዓቢ ጽፍዒት’ዩ ኔሩ። ውፉያት ናይ ፈይስቡክ ወለንተኛታት ከሲርና ጥራሕ ዘይኮነ፡ እቲ ቀንዲ ምስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ከራኽበና ዝኽእል ሓያል ወፍሪ ስ.ኤ.መ.ለ. ካብ ኢድና ሞሊቁ። እዚ ዘይምትእምማን ፈጢሩ፡ ኣብ ሞንጎ ቦርድ ግጭት ሳዕሪሩ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ስ.ኤ.መ.ለ. ዝነበረ ተወፋይነት ዛሕቲሉ።

ኮንፈረንስ መንእሰያት ደብረዘይቲ

ብድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ምንጻል ዓርቢ-ሓርነት ወይ 5 ሰሙናት ኣብ ዋሽንግተን ዘካየድናዮ ናይ መጀመርታ ነጻን ዕውትን ኮንፈረንስ፡ ሓደ ኣህግራዊ ኮንፈረንስ መንእሰያት ኣብ ደብረዘይቲ (ኢትዮጵያ) ብሓምለ 2012 ተኻየደ። ስ.ኤ.መ.ለ.፡ ነቲ ዋዕላ ደገፉ ገሊጹ፡ ብንጹር ከኣ ስ.ኤ.መ.ለ. ነጻነቱ ሓልዩ ከምዝጸንሕ ብምግላጽ፡ ኣብቲ ዋዕላ ዝነበሮ ዕቃበታት ማለት ዘይግሉጽ ኣጀንዳን ትርጉም ናይቲ ሰባት ብሕርያ ናብቲ ኮንፈረንስ ምዕዳም ከምዘይወሓጠሉ ገሊጹ። ሰለስተ ኣባላት ቦርድ ማሕበርና ማለት ሓበን ብርሃነ፡ ቴድሮስ መንግስቱን ጽጋቡ ኣስመላሽን ናብቲ ዋዕላ ክሳተፉ ከይዶም። ቴድሮስ መንግስቱ ካብቲ ዋዕላ ምስተመልሰ፡ ነቲ ኣብ ደብረዘይት ዝቖመ ሓድሽ ማሕበር ማለት ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንድሕነት ሃገር (EYSNS) ወኪሉ ጎስጓስ ክገብር ጀሚሩ። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ነቲ ሰነዳት ራኢ ማሕበርና ኣብ ጨንፈር ሁይስተን ኩሉ ዝድለ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ንኣምን ዝብል ሓረግ ብምውሳኽ ምስ ናይ EYSNS ኣገባብ ቃልሲ ከምዝመሳሰል ጌርዎ። ሓበን ብርሃነ ንኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ጸኒሓ መጺኣ። ብዘይካ ኣብታ ብመጋቢት 2 ዝተኻየደት ዘይሕጋዊት ኣኼባ፡ ኣብ ናይ ስ.ኤ.መ.ለ. ንጥፈታት ይኹን ኣኼባ ተሳቲፋ ኣይትፈልጥን። ጽጋብ ኣስመላሽ ኣማሓዳሪ ናይታ ሓዳስ ፈይስቡክ ገጽ EYSNS ኮይኑ። ኩሉ’ዚ ንውሽጣዊ-ሕጊ ስ.ኤ.መ.ለ. ዝጥሕስ ተግባር’ዩ። ሓንቲ ጨንፈር ነብሳ ስ.ኤ.መ.ለ. ኢላ ክትጽውዕ ብሰነዳት ራኢ ማሕበርና ክትኣምን ግዴታ ኣለዋ፣ ኣባል ካልእ ተመሳሳሊ ማሕበር ክትከውን ኣየፍቅድን፤ ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ልዕሊ ሰለስተ ኣኼባታት ቦርድ ከተብኩር ኣየፍቅድን።

ማሕበርና፡ ድሕሪ ዋዕላ ደብረዘይት፡ ኣብ ስራሕ ብምትኳር ክንቀሳቐስ ፈቲኑ፡ ማዕረ-ማዕሪኡ ድማ ኣብ ሞንጎ ኣባላት ቦርድ ዝነበረ ፍልልይ እናገፍሐ መጺኡ። ስ.ኤ.መ.ለ. ብተጻባእቲ ማሕበራትን ናቶም ተደናገጽትን ኣብ ፈይስቡክን ገለ መርበብ ሓበሬታን ብቀጻሊ ክጥቃዕ ጀሚሩ። ኣብ መስከረም 2012 ንመላኺ ስርዓት ህግደፍ ንምስዓር ንኽተሎ ራእን ኣገባብ ቃልስን ስ.ኤ.መ.ለ. ብወግዒ ንህዝቢ ኣብ ፓልቶክ ክገልጽ ምስ ጀመረ፡ ኣንጻር ስ.ኤ.መ.ለ. ዝግበር መጥቃዕቲ ጥርዚ ዓሪጉ። ስ.ኤ.መ.ለ. ከም ሓደ ነጻን ዘይምእኩልን ሱር-ተከላዊ ማሕበር ኣብ ስደት ንመላኺ ስርዓት ንምስዓር ሰላማዊ መንገዲ ከምዝኽተል፣ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን ሰራዊትን ናይ ቃልሲ መንፈሱ ንምብርባር ድማ ናይ ሬድዮ ፈነወ ዝበለጸ መንገዲ ምዃኑ ገሊጹ። ብተወሳኺ፡ ምስ ኩለን ማሕበራትን ውድባትን ንጥፈታቱ ኣወሃሂዱ ኣንጻር መላኺ ስርዓት ህግደፍ ዝግበር ቃልሲ ከሐይሎ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።

ወፍሪ ምብትታን ስ.ኤ.መ.ለ.

ኣብቲ ግዜ’ቲ፡ ንኣባላት ስ.ኤ.መ.ለ. ምዝላፍ፡ ምንእኣስ ቀጻሊ ተርእዮ እናኾነ መጺኡ። ፈጻሚት ኮሚተ ስ.ኤ.መ.ለ. ብመሰረት ዝጸደቐ ሰነዳት ራኢ ንህዝቢ ምስ ገለጸት፡ ኣባል ቦርድ ኢሳያስ ስዩም ኣብ ፓልቶክ ቀሪቡ ብፈጻሚት ኮሚተ ክቐርብ ዝጸንሐ ትሕዝቶ ንኣረኣእያ ምሉእ ቦርድ ኣይውክልን’ዩ ክብል ወቒሱ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ድማ ብኢደ-ዋኒኑ ነቶም ብኣቦ-መንበር ስ.ኤ.መ.ለ. ኣማሓደርቲ ፈይስቡክ ገጽ ክኾኑ ዝተወሰኹ ምክትል ኣቦ-መንበር ሰለሙን ኣሰፋውን ዳይረክተር መድያ ኣሮን ብርሃነን ካብቲ ናይ ፈይስቡክ ገጽ ኣውጺእዎም። እዚ ኣብ መንጎ ኣባላት ቦርድ ርሱን ዘይምስምማዕ ፈጢሩ።

ቀጺሉ ዝተራእየ ካልእ መስደመም ነገር ንፈይስቡክ ስ.ኤ.መ.ለ. ካብ ማሕበርና ተነጺሉ በይኑ ክመሓደር ዝተገብረ ወፍሪ’ዩ። ቀንዲ ተዋሳእቲ ናይቲ ጉዳይ ከኣ ኣባላት ዓርቢ-ሓርነት ኢሳያስ ስዩም፡ ገዛኢ ዘርእሰናይን ጽጋብ ኣስመላሽን ኔሮም። ማሕበርካ ንምሕያል ተወሰኽቲ ክፍልታት፡ ፕሮጀክታትን ካልእን ኣብ ክንዲ ትፈጥር፡ ስ.ኤ.መ.ለ. ዘዝውንኖ ትካላት ሓደ ብሓደ ነጻ ይኹን እናበልካ ምፍንጫሉ ንዝበዝሐ ኣባል ቦርድ ቁንቁንኡ ኣይተረድኦን። ኣብ ኣኼባ ብዙሕ ኣከራኺሩ፡ ኣብ መወዳእታ ከኣ ኣብ ባይታ ንድምጺ ወሪዱ። ብዓብላሊ ድምጺ፡ ኣባላት ቦርድ እቲ ፈይስቡክ ኣብ ትሕቲ ማሕበርና ክጸንሕ ውሳነ ኣሕሊፉ። እዝን ከምዝን ዝፈጠሮ ኩነታት ነቲ ብድሕሪኡ ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባታት ቦርድ ናይ ዘይምስምማዕ ተዋስኦ ኣልቢስዎ፣ ገለ ኣባላት ቦርድ ኣብ ክንዲ ተሓባቢርካ ምስራሕ፡ ኣብ ናይ ኮሚተ ንጥፈታት ዝነበሮም ተሳትፎ ጠጠው ኣቢሎሞ።

ኣብቲ ግዜ’ቲ፡ ስ.ኤ.መ.ለ. ኣብ ምሉእ ዓለም 16 ሓደስቲ ጨናፍር ኔረንኦ። ካብ ኤውሮጳን ሰሜን ኣመሪካን ወጻኢ’ውን ብዙሓት ክጽንበሩ ድሌት ዘርኣዩ ኔሮም። ካብ ነሓሰ ክሳብ ሕዳር 2012 ብዙሓት ጨናፍራት ክበታተና ተራእየን። እቲ ዘሐዝን እቲ ኮነ ኢልካ ዝተፈነወ ናይ ተሌፎን ወፍሪ በቶም ንረብሓ ማሕበርና ክሰርሑ ዝግብኦም ሰባት ምፍጻሙ’ዩ። ብዘይካ ክልተ ጨናፍራት ብድሌተን ካብ ስ.ኤ.መ.ለ. ናብ EYSNS ዝተጸንበራ፡ እተን ዝተረፋ ብገለ ኣባላተንን ካብኦም ወጻእን ህዝባዊ ጸለመ ክወርደን ተራእዩ። እቶም ንመትከልን ራእን ስ.ኤ.መ.ለ. ኣሚኖም ክቕጽሉ ዝመረጹ ኣቦ-መንበራትን ንጡፋት ኣባላትን ግዳይ መጥቃዕቲ ናይ ዝተፈላለየ ሸርሕታት ኮኑ። ኣብ ሓጺር ግዜ ከኣ ጨናፍር ስ.ኤ.መ.ለ. ካብ 16 ናብ 6 ወሪዱ። ዋላ እቲ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዝርከብ ቦርድ ስ.ኤ.መ.ለ. ውን ተመሳሳሊ ብድሆታት ኣጋጢምዎ፡ ስርሑ ክሰናኸል ተራእዩ።

መልክዑ ድኣ ይቀያየር’ምበር ዓይነት ናይቲ ዕንቅፋት ተመሳሳሊ’ዩ። ገለ ኣባላት ስ.ኤ.መ.ለ. ነቲ ማሕበር ንምሕያል ክሰርሑ ከለዉ፡ ገሊኦም ድማ ኣደናጋሪ ሓበሬታ ይዝርግሑ፡ ሓደ ቅሉውላው ድሕሪ ሓደ ቅሉውላው እናመስርሑ – ሓንሳብ ንራኢ፡ ሓንሳብ ንውሽጣዊ-ሕጊ ሓንሳብ ድማ ንጉዳይ መሪሕነት ከም ጸገም እናልዓሉ ንስ.ኤ.መ.ለ. ኣብ ሓጎጽጎጽ ከምዝሕቆን ይገብሩ ኔሮም።

ብኣንጻሩ፡ ገሊኦም ግን ነቲ ማሕበር ይከላኸልሉ ንጥፈታቱ ንምብርታዕ መሃዚ ሓሳባት እናምጽኡ ይሰርሑ ኔሮም። ገለ ካብቲ ፕሮጀክትታት፡- ዓርቢ-ሓርነት፡ 20 ሰነ መላገጺ ህግደፍ ኣይኮነን፡ ኩላህና ደቂ ዓዋተ ኢና ዝብሉ ወፍርታት፣ ንምዕራባውያን ሃገራት ንምእማን ሎቢ ምግባር፡ ፌርማታት ኣኪብካ ውዱብ ጥርዓን ምቕራብ፡ ኣብ ሎንደን ዓዲ እንግሊዝ ብጨንፈር ስ.ኤ.መ.ለ. ዝተገብረ ንኢምባሲ ኤርትራ ናይ ምቁጽጻር ታሪኻዊ ፍጻመ ገለ ካብቶም ዘሐብኑ ንጥፈታት’ዮም።

ኣባላት ቦርድ ስ.ኤ.መ.ለ. ሰሜን ኣመሪካ ዝገብርዎ ኣኼባ፡ ኣብ ክንዲ ኣብ ቀንዲ ጉዳይ ኣብ ጓል-መንገዲ ምክርኻር ጥራሕ ኮይኑ። ብዙሓት ንጥፈታቶም ኣቋሪጾም። ባዕሎም ነብሶም ኣደስኪሎም።

ውሽጣዊ-ሕጊ ስ.ኤ.መ.ለ. ብዘፍቅዶ መሰረት፡ ፈጻሚት ኮሚተ ተሳትፎ ናይ ደለይቲ ለውጢ ንምዕባይ፡ ኪኖ’ተን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዝጭብጭባ ዝነበራ ጨናፍራት ስ.ኤ.መ.ለ. ብምኻድ ዝርጋሐ ማሕበር ብደረጃ ኣህጉር ንምስፋሕ ነቒላ። ምስ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከቡ መዛኑኣ ስርሓ ብምውህሃድ ሓደ ሓይሊ-ዕማም ከፊታ፡ ኩሉ ኣብ ራእን ኣገባብ ቃልስን ስ.ኤ.መ.ለ. ብዘይ ዝኾነ ዕቃበ ዝኣምን፡ ካብ ኣብ ዘረባ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ክጽመድ ዝመርጽ ሰብ ክጽንበር ክፉት ጻውዒት ጌራ። ብዙሓት ተጸንቢሮሞ ንዕማም ስ.ኤ.መ.ለ. ድማ ዝያዳ ናህሪ ወሲኽሉ። ናይ 12-12-12 ወፍሪ (ምስ ማሕበር ኤርትራውያን ኣብ ተግባርን ማሕበር ግንቦት 24ን ብምውህሃድ ዝተገብረ ወፍሪ) ኣንጻር ምዕዳል ብረት ዝገልጽ ን15,000 ሰባት ናይ ሮቦኮል ጻውዒት ተጌሩ፣ ኣብ ሎስ-ኣንጆሎስ ዝተወደበ ሓባራዊ ዕማም ሲናይ ገለ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይካኣል።

ተበግሶ ምጅማር ሬድዮ ስ.ኤ.መ.ለ. ብፍልጥቲ ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰላት ኤልሳ ጭሩም ዝነቐለ ሓሳብ’ዩ። ወ/ሮ ኤልሳ ንኣባል ስ.ኤ.መ.ለ. ኤውሮጳ ሓሳባ ብምክፋልን ምስ ፈጻሚት ኮሚተ ስ.ኤ.መ.ለ. ብቀረባ ብምስራሕን ነቲ ሓሳብ ናብ ተግባር ለዊጣቶ። ናይ መጀመርታ ፈነወ ሬድዮ ከኣ ብውፉያት ሓይሊ-ዕማም ስ.ኤ.መ.ለ. ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ተዳልዩ ክመሓላለፍ ጀሚሩ። እቲ ፈነወ ድሕሪ 9 መዓልታት ስርሒት ፎርቶ ምዃኑ’ዩ። ነቲ ወጻኢታት ናይ ሬድዮ ንምሽፋን ካብ ኣባላት ስ.ኤ.መ.ለን ደገፍቱን ናይ ገንዘብ ምውጻእ ስራሕ ክካየድ’ዩ።

ፈጻሚት ኮሚተ ስ.ኤ.መ.ለ. ንኣባላት ቦርድ ናብቲ ሓይሊ-ዕማም ተጸንቢሮም ክነጥፉ ሓበሬታ ልኢኹ። እዚ ግን ንገለ ኣባላት ቦርድ፡ ኣብ ክንዲ ዘሐጉሶም ኣጉህይዎም፡ ኣካል ናይቲ ዝግበር ዝነበረ ዕማም ክኾኑ ከኣ ቅሩብነት ኣየርኣዩን።
ፈጻሚት ኮሚተ፡ ውሽጣዊ-ሕጊ’ዛ ማሕበር ከምዘመልክቶ ንኩሉ ዝግበር ዕማማት ንቦርድ ትሕብር ኔራ (ውሽጣዊ-ሕጊ ስ.ኤ.መ.ለ. ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንቦርድ ክትሕብር ከምዘለካ’ዩ ዝጠቅስ)። ገለ ኣባላት ቦርድ ነቲ ዝተፈጥረ ሓይሊ-ዕማም ከም ምሽማው ስልጣን ወይ መቆጻጸሪ ወይ መተካእታ ክጥምትዎ ተራእዮም። ንዕኡ ምኽንያት ብምግባር ድማ ካልእ ቅሉውላው ክውልዑ ተጓይዮም። ሽዑ ነቲ ከምኡ ዓይነት ናይ እንካን ሃባን ተቓውሞ ዳርጋ ለሚድናዮ ኔርና፡ ነቲ ኣንጻር ምጅማር ሬድዮ ስ.ኤ.መ.ለ. ዝተራእየ ዋዕዋዕታ ግን ፈጺምና ኣይተጸበናዮን።

ምስጢራዊት ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ስ.ኤ.መ.ለ.

ንገለ ኣዋርሕ፡ ገለ ኣባላት ቦርድ ብዘይ ኣፍልጦ ኣቦ መንበር ወይ ዝኾነ ኣባል ፈጻሚት ኮሚተ ምስጢራዊ ኣኼባታት ክውድቡ ተራእዮም። ኣብ ጥሪ 2, 2013 ድማ ሓደ ንውሽጣዊ-ሕጊ ስ.ኤ.መ.ለ. ከማሓይሽ ዝጽውዕ ክልተ ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ኣቕሪቦም። ” 1) ቦርድ፡ ናቱ መሪሕነት ክህልዎ ኣለዎ (ካብ ፈጻሚት ኣካል ወጻኢ ናቱ ኣቦ-መንበር፡ ምክትልን ጸሓፍን ክህልዎ ይሓትት)። 2)እዚ ዝቐውም ሓድሽ መሪሕነት ንዝኾነ ኣባል ክሰጉግ ይኽእል” ይብል።
እቲ ዝቐረበ ኣገራሚ እማመ፡ ኣብቲ ብለካቲት 16, 2013 ዝተገብረ ኣኼባ ብድምጺ ክውሰን ቀሪቡ። ክልተ ሰባት እወ እዚ ሓድሽ እማማ ኣካል ውሽጣዊ ሕግና ይኹን ኢሎም ከድምጹ ከለዉ፡ ትሽዓተ ነጺጎሞ። ሓሙሽተ ካብ ምድማጽ ተቖጢቦም። ገለ ውሑዳት ድማ ከየድመጹ ሸተት ኢሎም ወጺኦም። ነገራት መዕረፊ ረኺቡ እናተባህለ፡ ፈጻሚት ኮሚተ ነቲ ውጽኢት ናይቲ ድምጺ ንህዝቢ ቅሉዕ ምስ ገበረቶ ገለ ኣባላት ቦርድ ኣዝዮም ተቖጢዖም። ምኽንያቱ ዘይፍለጥ ብምስጢር ተዓቂቡ ክጸንሕ ድሌት ኔርዎም።

ነዚ ብዓብላሊ ድምጺ ዝፈሸለ ምቕያር ውሽጣዊ-ሕጊ ስ.ኤ.መ.ለ. ተቐቢሎም ክኸዱ ኣይደለዩን፡ እንደገና ሓድሕዳዊ ርክብ ብምግባር ወፍሪ ምውራድ ኣቦ-መንበር ስ.ኤ.መ.ለ. ጀሚሮም። እዞም ገለ ኣባላት ቦርድ፡ ንፈጺሞም ኣኼባ ቦርድ ተሳቲፎም ዘይፈልጡ ኣባላት እናረኸቡ ቁጽሪ ፈረምቲ ከብዝሑ ተጓየዩ። ኣንጻር ኣቦ-መንበር ውን ኣብ ፈይስቡክ ጸለመ ቀጸለ።

ለካቲት 28, 2013:-

ነቶም ንኣዋርሕ ኣብ ትርጉም ዘይብሉ ቆይቂን ግጭትን ግዚኦም ዘሕለፉ ኣባላት ቦርድ ናይ መወዳእታ ዕጫ ቆጽሊ ዘንጥብሉ ኣጋጣሚ’ዩ ኔሩ።ብንጹር ነገራት እናኸፍኡ’ምበር እናተመሓየሹ ኣይመጽኡን። እቶም ሓቢሮም ብሓደ ንቕድሚት ክስጉሙ ዝደልዩ ብምሉኦም ኣባላት ፈጻሚት ኮሚተ ሓዊስካ፡ በዚ ጎድናዊ ዛዕባታት ከይለመሱ እንከለዉ ጉዕዝኦም ብፍሉይ ክቕጽሉ ውሲኖም። ኣብዚ ዕለት’ዚ ድማ ንህዝቢን ኣባላት ቦርድን ወግዓዊ ሓበሬታ ሊእኾም።

መጋቢት 2, 2013:-

ብመሰረት ውሽጣዊ-ሕጊ ስ.ኤ.መ.ለ. ሰሜን ኣመሪካ፡ ዓንቀጽ 1፡ “ወርሓዊ ናይ ቦርድ ኣኼባን ናይ ኣቦ-መንበራት ኮሚተታት ኣኼባን፡ ኣቦ-መንበር ኣብ ዝወሰኖ ሰዓትን ቦታን ይካየድ” ይብል። ከምኡ’ውን ዓንቀጽ 4፡ “ፍሉይ ኣኼባታት ብፍቓድ ፈጻሚት ኮሚተ ክግበር” ከምዘለዎ ይጠቅስ። ውሽጣዊ-ሕጊ ስ.ኤ.መ.ለ. “ህጹጽ” ኣኼባታት ብዝኾነ ኣባል ክካየድ ፈጺሙ ኣየፍቅድን’ዩ። ኣቦ-መንበርን ገለ ካልኦት ንጡፋት ኣባላትን ኣብቲ ብመጋቢት 2 ዝተኻየደ ኣኼባ ኣይተሳተፉን። ስለዚ፡ ዝኾነ ካብ ውሽጣዊ-ሕጊ ወጻኢ ዝተኻየደ ኣኼባ ወይ ዝሓለፈ ውሳነ ሕጋዊ ልብሲ የብሉን (ኣርቲክል VII፡ ዓንቀጽ 4)። ብተጋራጫዊ ረብሓ ዝውቀሱን ኣኼባ ቦርድ ብስሩዕ ዘይሳተፉ ዝነበሩ ኣባላት ቦርድን ንከድምጹ ሕጋዊ ቦታ የብለሙን።

ብተወሳኺ፡ እዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘካየድዎ ኣኼባ፡ ድሕሪ’ቲ ገለ ኣባላት ቦርድ ዕማሞም ብመንገዶም ክቕጽሉ ወሲኖም ኣብ ስራሕ ኣተኲሮም ክንቀሳቐሱ ምጅማሮም’ዩ።

እዞም ኣቦ-መንበር ስ.ኤ.መ.ለ. ክእለ ብሕርቃን ጻውዒት ከቕርቡ ዝጸንሑ ገለ ኣባላት ቦርድ፡ ብመሰረት ውሽጣዊ-ሕጊ ስ.ኤ.መ.ለ. ሕጋዊ ቦታ የብለሙን።

1) ንራኢ ስ.ኤ.መ.ለ. ብቅሉዕ ዝነጸጉ’ዮም (Article III, section 1)
2) ኣባላት ካልኦት ማሕበራት’ዮም (Article III, section 2)
3) ኣብ ሕሉፍ ኣኼባታት ቦርድ ዘይሳተፉ ዝነበሩ’ዮም (Article IV, section 4)

ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት፡ ፈጻሚት ኮሚተን ሕጋዊ ቦታ ዘለዎም ኣባላት ቦርድን፡ ትዕዝብቶም ብዛዕባ ናይቶም ብተደጋጋሚ ውሽጣዊ-ሕጊ ስ.ኤ.መ.ለ. ዝጥሕሱ ይገልጹ ኔሮም። እንተኾነ፡ ነቲ ጉዳይ ቀስ ብቐስ ምጽጋን ይካኣል’ዩ ብዝብል ብጻያዊ ሓልዮት ካብ ቦርድ ንምብራሮም ወይ ዘይምብራሮም ኣብ ድምጺ ምውራድ ኣይተደለየን። ሰባት ካብ ቦርድና ምስጓግ ንማሕበርና የዳኽሞ’ምበር ኣየሐይሎን ብዝብል ቅዱስ ሓሳብ፡ ናብኡ ገጽካ ምኻድ ኣይተመርጸን። ካብ መጀመርታ ናብ ሓደ ዕላማ ኣተኲርና ክንሰርሕ ኩሉ ዓይነት ተጻዋርነት ኣርእይና ኢና።

እዚ ነቲ ዓበይቲ ጸገማት ጥራሕ’ዩ ዝጠቅስ። ሓደ ሱር-ተከላዊ ዘይምእኩል ማሕበር ብከምዚ መንገዲ ክምራሕ ኣይክእልን’ዩ። ዝተፈላለየ ፍልስፍና ካብ ምህላው ዝምንጩ ዘይምትእምማን ንግስጋሰ የልምስ’ዩ። ሕጂ ገሌና ሓቀኛ ምርጫ ከነልዕል ተደሪኽና ኣለና። ብዛዕባ ውሽጣዊ-ሕጊ (መን’ዩ ብቑዕ ኣባል ቦርድ፡ መን ከድምጽ ይግብኦን ኣይግብኦን ወዘተ) ክንካታዕ፡ መን ተቖጻጸረ ወይ ዓብለለ ክንዝቲ ንሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ግዜ ከነጥፍእ ንኽእል ኢና። ወይ ድማ እቶም ንተኣማመን ሓቢርና ክንሰርሕ ድሮ ቅሩብነት ዘርኣና፡ ኣብ ራእን ኣገባብ ቃልስን ስ.ኤ.መ.ለ. ንኣምን ስራሕና ክንቅጽል ንኽእል። ስ.ኤ.መ.ለ. ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮነን፡ ናይ ስልጣን ውድድር የብሉን፣ ከምኡ ስለዝኾነ ከኣ ኣብ ጓል መንገዲ ዘየድሊ ጸዓት ምጥፋእ ኣድላይነቱ ኣይራኣየናን።

ጉዕዞ ንቕድሚት:-

ሰለዚ’ዩ ከኣ እቶም 100 ካብ 100 ንተኣማመን፡ ንራእን ኣገባብ ቃልስን ስ.ኤ.መ.ለ. ምሉእ ብምሉእ ንቕበል፡ ጉዳይ ኤርትራ ብኤርትራውያን ክፍታሕ ከምዘለዎ ብጽኑዕ ንኣምን፡ ንመላኺ ስርዓት ህግደፍ ንምስዓር ጉዕዞ ቃልስና ኣሰጒምናዮ ኣለና። ንህግደፍ ኣብ ምሉእ ዓለም ንምቅላዕ፡ ንኣብ ውሽጢ ሃገር ዝቕመጥ ህዝብናን ሰራዊትናን ብመንገዲ ሬድዮ ስ.ኤ.መ.ለ. ናይ ቃልሱ ስምዒት ንምብርባር እጃምና ክንገብር ከምቀደምና ንምርሽ ኣለና። እቶም ብሰንኪ ፍልስፍና ወይ ካልእ ኩነታት ብዝተፈልየ መንገዲ ክትቃለሱ ዝመረጽኩም ሰናይ ምንዮትና ንገልጸልኩም። ንስኹም ብመንገድኹም ንሕና ከኣ ብመንገድና ኩሉ ግዜ ዓቕምታትናን ጽዓትናን ነዚ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ንምውዳቕ ጥራሕ ነቕንዓዮ። ዋላ መመንገድና ሒዝና ንኺድ ብዙሕ ነገራት ክንዓምም ከምንኽእል ርግጸኛታት ኢና።

በዚ ኣጋጣሚ ንኹሎም ኣባላትና፡ ወለንተኛታትን ኣዕሩኽን ስለ’ቲ ተወፋይነቶም፡ ጽንዓቶምን ተጻዋርነቶምን ነመስግን። ልክዕ’ዩ ገለ ሕጽረታት ኔርና’ዩ፣ ንገለ ጉዳያት ኣብ ግዚኡ ግቡእ መልሲ ኣይሃብናሉን። ድሕሪ ምዝዛም ኮንፈረንስ ዋሽንገተን ዲሲ፡ ዝበዝሐ ጽዓትናን ግዜናን ኣብቲ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ዝነበረ ቅሉውላዋት ኣብ ምምሕዳር ወይ ምእላይ ከነሕልፎ ጸኒሕና። ናይ ገለ ሕቶታት ወይ ጠለባት ውን ብኣግኡ ኣይመለስናን ንኸውን፣ ብልቢ ከኣ ይቕሬታ ንሓትት። ንዝኾነ ሰብ ንምቕያም ዝተገብረ ኣይኮነን። ከም ሱር-ተከላዊ ማሕበር ማዕጾና ንኩሉ ኤርትራዊ ክፉት’ዩ፣ ናይ ኩሉ ቀጸለታት ሕብረተሰብ ተሳትፎን ሃናጺ ነቐፌታን ሃንጎፋይ ኢልና ከም ንቕበል ደጊምና ከነረጋግጽ ንፈቱ። ተስፋ ንገብር ኣብ ልዕሊ ራእን ኣገባብ ቃልስን ስ.ኤ.መ.ለ. ዘለኩም እምነት ክቕጽል፣ ምሳኹም ሓቢርና እናሰራሕና ከኣ ንመላኺ ስርዓት ህግደፍ ከምንስዕሮ ጥርጥር የብልናን።

ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ (ስ.ኤ.መ.ለ.)

 Posted by at 1:56 pm

  33 Responses to “እቲ ሓቂ እዚ’ዩ…ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ (ስ.ኤ.መ.ለ.) (comment section assena)”

 1. Thank you , Thank you, Thank you,

  Very conscise and to the point report ! What amayzes me the most is the similarity of activities in various Civic and political organizations … the intrigue, the manupilations, and most of the invisible hand on display … I just wanted to remind you, myself at one time participated in the Eritrean Global Solidsarity (EGS), for almost three years, and every controvercial events and incidents you guys faced, We dealt with it as well … however at the end the evil force were able to control, and some of us realized it was time to disengage, and approprietly we have addressed our concerns and disappointments and resigned from EGS … and as you can see the fate of EGS end up being irrelevant … partly because the forces of evil were adamantly working to undermine the viberant and hopeful path EGS was engaged, specially at its earlier stage … and the other part, and more significant failure is we have allowed dual memberships of the highly non civic politcally oriented pro Ethiopian individual members to participate as part of the decision makers … in due times, I will elaborate on the above mentioned two points, and hopefully I will do a detiled account as you guys did !!!

  Thanks again,
  Keep up the good work !

  • ኣብ ሕልሚ ክንበር ይከኣል’ዩ። ኣብ መዋጻኦ ዘይብሉ ሸንኮለል ክትጓዓዝ ምርጫ ኢዩ። ምስ ጓና ኮንካ ንሓውኻ ከተብርስ ፈተነ’ውን ተራእዩ ኢዩ። እስከ ዘይተራእየ ግበሩ። እንተ’ቲ ሓዊ ምሓራር’ሞ ብዓል ራእሲ ኣሉላ ‘ንድዮም ጀሚሮሞ። ደቆም ድማ ይቕጽልዎ ኣለዉ። እንታይ ኢኹም ክትገብሩ? ከተሕርሩ እንተኾንኩም፡ ብሓዊ ምጽዋት ማለት ስለዝኾነ፡ ባዕልኹም ንባዕልኹም (ከምዚ ስ.ኤ.መ. ጀሚሩዎ ዘሎ) ክትሓሩ ኢኹም ደቂ ሳጥናኤል!! ሃሃሃሃ….ሃ.

   • ስራሕ ዝሰኣነ ፈላሲ’ሲ ቆቢኡ ቀዲዱ እሰፊ ኢሎሞ። ሕጂ ድማ እዞም ጉጅለ፡ ስራሕ ዝሰኣኑ፡ ብኽንደይ መስዋእቲ ዝመጸት ነጻነት ቀንጢጦም፡ ነጻነት ያኢ ከምጽእሉ ንህዝቢ። “ኣሻስ መጉሃዩ ዘመዱ” ተባሂሉ።

 2. eritrea opposionists are working as the same as wodegeba,and wanted eritrea to be burned again,lets burn them before they burn us with weyani junta

 3. Qolo meqele, zilzil Amhara zweHatet kebdi becheq becheq tebl ala … LOL

  You better enjoy the Eritrean Wedi Aker, Eritreanism porrige with pride!

  Andinetoch! (slaves of our former slaves)

  Warning: Do not mistake your clean identity with half-casts,
  you will remain in between.

 4. Anta tenefiHna iko bezom deki Uqub LOL

 5. nisikatkum sni gena keytebegeskum zinedekum wala hanti ewin rae zeybilkum
  beka antsar mengisti eritrea tiray eyu zerebakum ,silezi hijiwin zihashe hasab entelekum
  dea hases belu ember mengisti eritrea beakum wedi kemakum zihime aykonen,
  kedem higdef hiji ewin higdef euy…………………

 6. This shows the story of Weyane is an end chapter and I give the bonus to this childish action.From beging we said there is no one single so called opposition against our beloved Eritrea.spare your time,energy and monay pls.Child of Weyane.Facebook….11-11-11 bla bla …go to work and make your day.

 7. hejjjjjjjjjjjjjjjjjj
  selam selam ndeleyti lewti behelti
  ane gn henti huto khetekum ms deleku
  nsa ke a hgi menesey eritrea ms nekhelkum dikum mknyatat tebzhu zelekum
  bheki deleyti tewtn heleyti nhzbi eritrean nerkum entetkonu kemey gerkum ekum
  ms mekabr swaatna zfeheren komuu ke a meretnan zgebeten hzbna fah fah zetewen
  mengsti afn mankan konkum eritrea b ertrawyan tbluna alekum eritrea n TEGARU tbluna entelekum gn knamnekum nkel ena hgi ab wshtkum b wenber men heze gena ngena ktbaasu endareanas bkemey ena lbna aminulna msakum ykun mstom korakur weyane knwdeb GENA NEGENA ETA TEL ABZI NESERA ABZI TBLUNA ALEKUM EMO BEGAKUM BEGAKUM SEB ZWEHETELU POLETIKA ENTELOKUM KNSEMAKUM SEB MS XEGEMO AYKONEN KEMZI DO KEMZI ZBL BGENUU MHBAR EYU NERU SLEZI BEZI NATATKUM NAY TKMI HMAMAT MENESAYAT ERITREA AYKHMELN EYU HEBAYBTI EZI WEDEHENKUM
  AWET NHEFASH WDKET ———————————–

 8. History repeats itself again and again. By reminding us what happened within the once promising umbrella of civic organisations, the EGS, Petros has put things in the right perspective. This deciation tactic has always been and still is part of the over all strategy to undermine and weaken every genuine Eritrean movement that aspires to be firelecelly independent and self reliant. The good thing is, such conspiracies never succeed. The EGS is a case in point, after all this, we every one can see that the EGS is nowhere to be seen now. It is very important to remind ourselves that neither the EGS before nor the EYSC today are targeted for no reason, the reason being to derail them, kill the genuine Eritrean spirit that drives them and ultimately use their names to legitimise some one else’s strategy. While the authors of that strategy seemed to have succeeded with the EGS, the strategy has failed with a number of other Eritrean organisations that were equally targeted.The same will happen with the made in Debrezeit organisation and the EYSC will emerge victorious as long as its members, those who truly believe in its vision and mission stay the course as they seem to be doing so far. All that is needed is to stay focused on what matters to our country and resist every attempt to deviate from the right course. Whether those who doubt the ERitrean nationhood like it or not, the slogan “Eritrean solution for Eritrean problems” the way forward and at the end, change can only be what we want if owned by us. Like the diaspora, Eritreans inside the country, who are the main actors, are working day and night to make our dream become a reality. January 21 is only the beginning and more is yet to come.

 9. My precious advise to this youngsters ..well if they are young is … learn from jebha they have been opposing for almost half a century and no shred of change has come … the only change we ever witness is they keep segmenting theme selves like a tape warm … and you guys whatever you call yourself before you know it another lap of century will pass by .. and you will find yourself with gray hairs and flabby body with but no shred of change at all.

 10. What is the meaning of Arbi-Harinet?Is it Arabic or Tigriyna? It sounds more Arabic than Tigriyna. If you want to translate Juhmatel al Huruya to Tigriyna because it is better to say Harnet Arbi. Second, when writting Tigriyna never use the word NAY. The word NAY derives from the Amharic word YE

 11. ኩሉ ግዝየ መሰናኽል ከጋጥም ግድን ኢዩ. ኢቲ ሕቶ ነቲ መሰናኽል ሰጊርካ ብኸመይ ንቕድሚት ትስጉም ዩ. ሕማምኩም ፈሊጥኩም መድሃኒት ስለ ዝገበርኩምሉ ሓደ ሩፍታ ኢዩ.

  ‘ If you can solve your problem, then what is the need of worrying? If you cannot solve it, then what is the use of worrying?’

  SHANTIDEVA

 12. ”arkibkumelu nesekum? ane do neseka ketblu? hgdef ab dekamenetna yineber alo, seqeyat eritrawi kea kab dekik nab seat, kab mealti nab werhi enda gedede be weshetn be degem kefiuwo” nesekum kea ab F.B do gele ketblu ab sofa koinkum ne hezbi eritrea fetah keytemxu defikani zebelkuka semani ketblu be teri yezeneni kem eritrawi ” neti teblewo xegi zekonekum yelen ” elsa cherum kea nay zi kulu tenki menshiro kalsi eya”’ be ab amlak gen ketwegeh eya” wedehankum___

 13. what is the relationship between EYSC and EYSNS ? on DC They made a very big step toward unity ,when they set a formal statement of principles of unity, and they have been meeting privately since. The problem is that they have different approaches to unity.The EYSNS is a much more highly politicized organization. The EYSC is mad up of a lot of different elements, many of which have as their main concern to postpone social revolution after the military strruggle is over.The EYSC wants merger at the top level, while the EYSNS wants a united front at all levels.

 14. what ever I read about korakur weyane I take it just for intertainment for 30 years the same topic you guys (tefaneshelti) like animals you eat eat each ather what do u think Eritrean ppl expect from you nathing ZZZero big 0 cose they knows you as tefanechelti felaleytti haymanot i Subhanlah inshaalh b hayli reby matenjihu becouse your hall dream is corupted allah la yiwerina wushekum alhamdulilah we have strong governmet but from u guys we could be fighting 9 biherat each ather you are weasting your time for nathing and most of you u lost your family cose u never care
  Awet n hizby Eritrea b iznilah

 15. qedem mahber andinet woldegebatat lomi ka nay sidet andinet woldegeba

 16. ቴድሮስ መንግስቱ ካብቲ ዋዕላ ምስተመልሰ፡ ነቲ ኣብ ደብረዘይት ዝቖመ ሓድሽ ማሕበር ማለት ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንድሕነት ሃገር (EYSNS) ወኪሉ ጎስጓስ ክገብር ጀሚሩ። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ነቲ ሰነዳት ራኢ ማሕበርና ኣብ ጨንፈር ሁይስተን ዝብል ሓረግ ብምውሳኽ ምስ ናይ EYSNS ኣገባብ ቃልሲ ከምዝመሳሰል ጌርዎ። //////////////////////////ነቲ ምሉእ ሓሳባት ምንም ርኢቶ የብለይን ንዚኣ ሓሳባት ግና ርእይቶይ ኪህብ ተገዲደ እትምንታይሲ ብኣካል ስለ ዚነበርኩ ”ኩሉ ዝድለ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ንኣምን” ዚብል ካብቶም ዚተቓወሙ ሓደ ኣነ እየ ።እንቶኾነ ግና እቶም ዚነበሩ ኣባላት ኩሎም ነዚ ሓሳባት ደጊፎሞ ቴድሮስ ድማ ከም ሰቡ ናቱ መርግጺ ኣለዎ ።ስለዚ ንምቅዋም ኪጥዕመና ኢልና ንሰባት ዘይገበርዎን ዘይሰርሕዎን ኣይንወንጅሎም ።ዳርጋ ኣብቲ ኣኼባ ዚነበሩ መንእሰያት 99%”ኩሉ ዝድለ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ንኣምን”ዚብሉ ነበሩ ።ቴድሮስ ድማ ከም ጋዜጠኛ ዚነበረ ኩነታት ሓቢርና እንበር ኣይጊስጎሰናን።

 17. Since 2001 approximately up to 300.000 young eritreans left their homeland. A simple calculation from some sellout, some with identity crisis, some weyanes, and some with criminal background in eritrea. Eysc is a combination of the above mentioned individuals who tried continuous working on disinformation on these youth eritreans selling them their dirty agenda. What happened is that not even 1% of the brave eritreans followed them(a huge miss calculation from Eysc). As a result of the last few years EYSC is totally frustrated and confused. The symptoms and logical followup of a FRUSTRATION is as we have seen it TERRORISM TERRORISM
  keep the good job deki eri
  I apologize for grammatical and other mistakes
  I hope you will understand the idea what I want to say.

 18. ጠላም …
  ሕድሪ ይሰብር፥
  መብጽዓ የሕርር፥
  ጉደለቱ ሓቢኡ ብናይ ካልኦት ይምድር።

  ጠላም …
  ብቅንኢ ይርበጽ፥
  ብስስዐ ይቕረጽ፥
  ብሓሶት ይህወጽ።

  ጠላም …
  ዒብ ኣይፈልጥ፥
  እምነት ኣይፈልጥ፥
  ቅንዕና ኣይፈልጥ።

  ጠላም …
  ኪዳን ይጥሕስ፥
  ውዕል የፍርስ፥
  እምንቶ ህዝቡ የርክስ።

  ጠላም …
  ወስለትለትን ክሕደትን ሕላገቱ፥
  ፍቕርን ሰላምን ዘይናቱ፥
  እንትርፎ ሲኦል፡ ኣፍ ደገ ገነት ዘይኣቱ።

  ጠላም …
  ንኸብዱ ተሸጠ፥
  ብገንዘብ ተለወጠ፥
  ብስስዐ ተባዕጠ።

  ጠላም …
  ንጣኦት ጸላኢ ዝሰግድ፥
  መሽረፈት ጓና፡ ሓዊ ዘንበድብድ፥
  ንርእሱ ተዋሪዱ ወገኑ ዘዋርድ።

  ጠላም …
  ምስጢር ሃገሩ ዝሸይጥ፥
  ክብረት ህዝቡ ዝቕንጥጥ፥
  ንጽቡቕ ሕማቕ ኢሉ ዝሽፍጥ።

  ጠላም …
  ዘይተገብረ ዘዘንቱ፥
  ኣብ ፍቕሪ ጽልኢ ዘእቱ፥
  ዕብየትን ምዕባለን ዘይመባልዕቱ።

  ጠላም …
  ሸኽ-ቀሺ ተመሲሉ ብሓሶት ዝጽሊ፥
  ወንጌልን ወንጀልን ዘይፈሊ፥
  (ፍ)ሹል እዩ መታለሊ።

 19. The following song is to all -kedaAt deki hager-

  MAHLA INTEZEYQETELE YEeNENI….ENJOY THE MUSIC

  http://www.youtube.com/watch?v=1bDVgLbHIgU

 20. ኣብ ሕልሚ ክንበር ይከኣል’ዩ። ኣብ መዋጻኦ ዘይብሉ ሸንኮለል ክትጓዓዝ ምርጫ ኢዩ። ምስ ጓና ኮንካ ንሓውኻ ከተብርስ ፈተነ’ውን ተራእዩ ኢዩ። እንተ’ቲ ሓዊ ምሓራር’ሞ ብዓል ራእሲ ኣሉላ ‘ንድዮም ጀሚሮሞ። ደቆም ድማ ይቕጽልዎ ኣለዉ። እንታይ ኢኹም ክትገብሩ? ከተሕርሩ እንተኾንኩም፡ ብሓዊ ምጽዋት ማለት ስለዝኾነ፡ ባዕልኹም ንባዕልኹም ክትሓሩ ኢኹም ደቂ ሳጥናኤል! እንተ ህዝብን መንግስቲ ኤርትራን / ህዝባዊ ግንባርን/ ግና ነበርቲ ሓደ ኣካል ምካና ኣይትረስዑ ። ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ !!

 21. MENISEYAT—-???
  TARIKH KEDAMOT JEGANU MENISEYAT KETEBALASHWUN KITSEBRUN LAILIN TAHTN TIBLU ALEKHUM. IZI KEA KEDEM (DERGI) ZFETENO – DEHAR GIN TEMELISOM DEA HAMED GEBERWO. NISKHATKUM BEAL GUEHAF QENKUM IMBER ITOM JEGANU INTAY YIGEBRU KEM ZNEBERU ABZI NAY (MDMSAS NADEW IIZI) TEAZEBWOM. NIHAGEROMN NHZBOMN IMBER MIINTI GENZEB WEY SHIMET AYNEBERUN. BEAL NISKHATKUM GNA BKHA KEYTEWELEDKUM MTEREFKUM;

 22. The deported Tigryans from Eritrea are working hard to create Abay Tigray on the expense of the Eritrean blood.